Poème-France.com

Poeme : Amitié BriséAmitié Brisé

Nous etions des amie
On était comme des sœur toujours enssemble
Nous etion insséparable mais une amie à moi a tout gaché
Nous les deux amie insséparable somme séparée depuis trois semaine
Nous devions nous mettre par groupe de trois
Ce qui n’a pas été une bonne idée
Nous avons eu un conflit toute les trois
Et je suis me éloignée de vous
Et je suis allé me réfugié près des garçons qui m’ont réconforté
Puis nous somme tous rentré
Se qui n’arrangea pas les chose
Puis cette amie est venu vers toi pour te demandé si tu me considéré encore comme une amie
Et tu lui a répondu qu’une amie ne se serais pas comporté comme je l’avais fais aujourd’hui
Et la je me suis énervé et mes paroles on dépassé mes pensé
Je t’est dis que je ne retournerais plus jamais vers toi et que tu étais une…
Tu as pleuré car je t’avais bléssé
Mais énervé commeje ne l’vais jamais été je ne suis pas allée te voir
Maintenant tu me regarde en attendant que je vienne te voir
Mais je suis bien trop têtu et tu le sais
Je ne fairais pas le premier pas
Je sais que je vais perdre une amie
Mais c’est mon caractère
Mais c’est quand meme toi qui ma chercher la première
En savant bien que je déteste qu’on me parle comme sa
Je voulais quand meme te dire :
Je m’excuse
Choupi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nuz- əsjɔ̃ dεz- ami
ɔ̃n- etε kɔmə dε sœʁ tuʒuʁz- ɑ̃sɑ̃blə
nuz- əsjɔ̃ ɛ̃sepaʁablə mεz- ynə ami a mwa a tu ɡaʃe
nu lε døz- ami ɛ̃sepaʁablə sɔmə sepaʁe dəpɥi tʁwa səmεnə
nu dəvjɔ̃ nu mεtʁə paʁ ɡʁupə də tʁwa
sə ki na pa ete ynə bɔnə ide
nuz- avɔ̃z- y œ̃ kɔ̃fli tutə lε tʁwa
e ʒə sɥi mə elwaɲe də vu
e ʒə sɥiz- ale mə ʁefyʒje pʁε dε ɡaʁsɔ̃ ki mɔ̃ ʁekɔ̃fɔʁte
pɥi nu sɔmə tus ʁɑ̃tʁe
sə ki naʁɑ̃ʒa pa lε ʃozə
pɥi sεtə ami ε vəny vεʁ twa puʁ tə dəmɑ̃de si ty mə kɔ̃sideʁe ɑ̃kɔʁə kɔmə ynə ami
e ty lɥi a ʁepɔ̃dy kynə ami nə sə səʁε pa kɔ̃pɔʁte kɔmə ʒə lavε fεz- oʒuʁdɥi
e la ʒə mə sɥiz- enεʁve e mε paʁɔləz- ɔ̃ depase mε pɑ̃se
ʒə tε di kə ʒə nə ʁətuʁnəʁε plys ʒamε vεʁ twa e kə ty etεz- ynə…
ty a pləʁe kaʁ ʒə tavε blese
mεz- enεʁve kɔməʒə nə lvε ʒamεz- ete ʒə nə sɥi pa ale tə vwaʁ
mɛ̃tənɑ̃ ty mə ʁəɡaʁdə ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ kə ʒə vjεnə tə vwaʁ
mε ʒə sɥi bjɛ̃ tʁo tεty e ty lə sε
ʒə nə fεʁε pa lə pʁəmje pa
ʒə sε kə ʒə vε pεʁdʁə ynə ami
mε sε mɔ̃ kaʁaktεʁə
mε sε kɑ̃ məmə twa ki ma ʃεʁʃe la pʁəmjεʁə
ɑ̃ savɑ̃ bjɛ̃ kə ʒə detεstə kɔ̃ mə paʁlə kɔmə sa
ʒə vulε kɑ̃ məmə tə diʁə :
ʒə mεkskyzə