Poème-France.com

Poeme : Quelques FleursQuelques Fleurs

Quelques fleurs

Enfin pour la première fois nous voilà réunis
J’aimerais que se soit exceptionnel
Alors pour ce petit dîné en tête-à-tête
J’ai pensé que quelque rose ne serait pas de trot
Pour mon petit jardin secret que tu es
J’en ai pris 5, ce n’est pas par hasard
En espérant que tu connaisse le jeu de la marguerite
Bref je t’aide un peu pour la première rose rouge
Tu l’associe à je t’aime
Puis le reste tu dois savoir enfin je pense
Et pour la dernière ce n’est pas part hasard aussi
Que je l’ai choisi en orange flamme !
Car tu es ma flamme d’amour
Tout ça pour dire, encore te dire et toujours te dire
JE T’AIME avec un grand A

Chris en thème
Chris En Thème

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kεlk flœʁ

ɑ̃fɛ̃ puʁ la pʁəmjεʁə fwa nu vwala ʁeyni
ʒεməʁε kə sə swa εksεpsjɔnεl
alɔʁ puʁ sə pəti dine ɑ̃ tεtə a tεtə
ʒε pɑ̃se kə kεlkə ʁozə nə səʁε pa də tʁo
puʁ mɔ̃ pəti ʒaʁdɛ̃ sεkʁε kə ty ε
ʒɑ̃n- ε pʁi sɛ̃k, sə nε pa paʁ-azaʁ
ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kə ty kɔnεsə lə ʒø də la maʁɡəʁitə
bʁεf ʒə tεdə œ̃ pø puʁ la pʁəmjεʁə ʁozə ʁuʒə
ty lasɔsi a ʒə tεmə
pɥi lə ʁεstə ty dwa savwaʁ ɑ̃fɛ̃ ʒə pɑ̃sə
e puʁ la dεʁnjεʁə sə nε pa paʁ-azaʁ osi
kə ʒə lε ʃwazi ɑ̃n- ɔʁɑ̃ʒə flamə !
kaʁ ty ε ma flamə damuʁ
tu sa puʁ diʁə, ɑ̃kɔʁə tə diʁə e tuʒuʁ tə diʁə
ʒə tεmə avεk œ̃ ɡʁɑ̃t- a

kʁiz- ɑ̃ tεmə