Poeme : Premier Amour

Premier Amour

Premier amour

Petite femme martyrisée
Femme battue et maltraitée
Je t’ai trouvé apeuré et triste
Je t’ais tendu la main
Et tu la prise fuyant ton créateur
Nous nous sommes enfuit loin de ton tortionnaire
On sait aimer entre deux défonces
On était les rois du monde
Rien n’aurait pu nous séparer
Mais voilà la drogue et son accoutumance
Furent plus fort que notre amour
Une seringue prise par mégarde a un malade
Et nos rêves partirent en cauchemar
La maladie c’était propagé comme une épidémie
Tu étais allongé sur ce lit
J’étais à ton chevet attristé
Ne voulant qu’une chose, être à ta place
Tu m’as demandé une dernière faveur
Alors ma main c’est mis là, où tu sais
Et j’ai commencé à te caresser
Je n’ai pu finir, ton cœur c’était éteint
Ce que j’ai vu sur tes lèvres, un sourire
Et dans tes yeux, du bonheur et un soulagement
Délivrance d’une vie de souffrance
Tu es partie en étant heureuse
Nous avions à peine 20 ans et toute la vie devant nous… … … …

Juste pour rappeler que certains événements
Peuvent rendre une vie éphémère
Mais des sentiments intenses.

Repose en paix

Chris en thème

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Premier Amour

  pre=mi=er=a=mour 5

  pe=ti=te=fem=me=mar=ty=ri=sée 9
  fem=me=bat=tue=et=mal=trai=tée 8
  je=tai=trou=vé=a=peu=ré=et=tris=te 10
  je=tais=ten=du=la=main 6
  et=tu=la=prise=fu=y=ant=ton=cré=a=teur 11
  nous=nous=sommes=en=fuit=loin=de=ton=tor=tion=naire 11
  on=sait=ai=mer=en=tre=deux=dé=fon=ces 10
  on=é=tait=les=rois=du=mon=de 8
  rien=nau=rait=pu=nous=sé=pa=rer 8
  mais=voi=là=la=dro=gueet=son=ac=cou=tu=mance 11
  fu=rent=plus=fort=que=no=tre=a=mour 9
  une=se=rin=gue=pri=se=par=mé=gar=dea=un=ma=lade 13
  et=nos=rêves=par=ti=rent=en=cau=che=mar 10
  la=ma=la=die=cé=tait=pro=pa=gé=commeu=ne=é=pi=dé=mie 15
  tu=é=tais=al=lon=gé=sur=ce=lit 9
  jé=tais=à=ton=che=vet=at=tris=té 9
  ne=vou=lant=quune=cho=se=ê=treà=ta=place 10
  tu=mas=de=man=dé=une=der=niè=re=fa=veur 11
  a=lors=ma=main=cest=mis=là=où=tu=sais 10
  et=jai=com=men=cé=à=te=ca=res=ser 10
  je=nai=pu=fi=nir=ton=cœur=cé=tait=é=teint 11
  ce=que=jai=vu=sur=tes=lèvres=un=sou=rire 10
  et=dans=tes=yeux=du=bon=heur=et=un=sou=lage=ment 12
  dé=li=vran=ce=du=ne=vie=de=souf=france 10
  tu=es=par=tie=en=é=tant=heu=reu=se 10
  nous=a=vions=à=peine=vingt=ans=et=tou=te=la=vie=de=vant=nous 15

  jus=te=pour=rap=pe=ler=que=cer=tains=é=véne=ments 12
  peu=vent=ren=dre=u=ne=vie=é=phé=mère 10
  mais=des=sen=ti=ments=in=ten=ses 8

  re=po=se=en=paix 5

  chris=en=thè=me 4
 • Phonétique : Premier Amour

  pʁəmje amuʁ

  pətitə famə maʁtiʁize
  famə batɥ e maltʁεte
  ʒə tε tʁuve apəʁe e tʁistə
  ʒə tεs tɑ̃dy la mɛ̃
  e ty la pʁizə fyiɑ̃ tɔ̃ kʁeatœʁ
  nu nu sɔməz- ɑ̃fɥi lwɛ̃ də tɔ̃ tɔʁsjɔnεʁə
  ɔ̃ sε εme ɑ̃tʁə dø defɔ̃sə
  ɔ̃n- etε lε ʁwa dy mɔ̃də
  ʁjɛ̃ noʁε py nu sepaʁe
  mε vwala la dʁɔɡ e sɔ̃n- akutymɑ̃sə
  fyʁe plys fɔʁ kə nɔtʁə amuʁ
  ynə səʁɛ̃ɡ pʁizə paʁ meɡaʁdə a œ̃ maladə
  e no ʁεvə paʁtiʁe ɑ̃ koʃəmaʁ
  la maladi setε pʁɔpaʒe kɔmə ynə epidemi
  ty etεz- alɔ̃ʒe syʁ sə li
  ʒetεz- a tɔ̃ ʃəvε atʁiste
  nə vulɑ̃ kynə ʃozə, εtʁə a ta plasə
  ty ma dəmɑ̃de ynə dεʁnjεʁə favœʁ
  alɔʁ ma mɛ̃ sε mi la, u ty sε
  e ʒε kɔmɑ̃se a tə kaʁese
  ʒə nε py finiʁ, tɔ̃ kœʁ setε etɛ̃
  sə kə ʒε vy syʁ tε lεvʁə, œ̃ suʁiʁə
  e dɑ̃ tεz- iø, dy bɔnœʁ e œ̃ sulaʒəmɑ̃
  delivʁɑ̃sə dynə vi də sufʁɑ̃sə
  ty ε paʁti ɑ̃n- etɑ̃ œʁøzə
  nuz- avjɔ̃z- a pεnə vɛ̃t- ɑ̃ e tutə la vi dəvɑ̃ nu…

  ʒystə puʁ ʁapəle kə sεʁtɛ̃z- evenəmɑ̃
  pəve ʁɑ̃dʁə ynə vi efemεʁə
  mε dε sɑ̃timɑ̃z- ɛ̃tɑ̃sə.

  ʁəpozə ɑ̃ pε

  kʁiz- ɑ̃ tεmə
 • Syllabes Phonétique : Premier Amour

  pʁə=mj=e=a=muʁ 5

  pə=ti=tə=famə=maʁ=ti=ʁi=ze 8
  fa=mə=batɥ=e=mal=tʁε=te 7
  ʒə=tε=tʁu=ve=apə=ʁe=e=tʁistə 8
  ʒə=tε=sə=tɑ̃=dy=la=mɛ̃ 7
  e=ty=la=pʁizə=fy=i=ɑ̃=tɔ̃=kʁe=a=tœʁ 11
  nu=nu=sɔmə=zɑ̃f=ɥi=lwɛ̃=də=tɔ̃=tɔʁ=sjɔnεʁə 10
  ɔ̃=sε=ε=me=ɑ̃tʁə=dø=de=fɔ̃sə 8
  ɔ̃=ne=tε=lε=ʁwa=dy=mɔ̃=də 8
  ʁjɛ̃=no=ʁε=py=nu=se=pa=ʁe 8
  mε=vwa=la=la=dʁɔɡ=e=sɔ̃=na=ku=ty=mɑ̃sə 11
  fy=ʁe=plys=fɔʁkə=nɔ=tʁə=a=muʁ 8
  ynə=sə=ʁɛ̃ɡ=pʁi=zə=paʁ=me=ɡaʁ=dəa=œ̃=maladə 11
  e=no=ʁεvə=paʁ=ti=ʁe=ɑ̃=ko=ʃə=maʁ 10
  la=ma=la=dise=tε=pʁɔ=pa=ʒe=kɔ=məy=nə=e=pi=de=mi 15
  ty=e=tε=za=lɔ̃=ʒe=syʁ=sə=li 9
  ʒe=tε=za=tɔ̃ʃə=vε=a=tʁis=te 8
  nə=vu=lɑ̃=kynə=ʃo=zə=ε=tʁəa=taplasə 9
  ty=madə=mɑ̃=de=y=nə=dεʁ=njε=ʁə=fa=vœʁ 11
  a=lɔʁ=ma=mɛ̃=sε=mi=la=u=ty=sε 10
  e=ʒε=kɔ=mɑ̃se=a=tə=ka=ʁe=se 9
  ʒə=nε=py=fi=niʁ=tɔ̃=kœʁ=se=tε=e=tɛ̃ 11
  sə=kə=ʒε=vy=syʁ=tε=lεvʁə=œ̃=su=ʁiʁə 10
  e=dɑ̃=tε=ziø=dy=bɔ=nœʁ=e=œ̃=su=laʒə=mɑ̃ 12
  de=li=vʁɑ̃sə=dy=nə=vi=də=sufʁɑ̃sə 8
  ty=ε=paʁ=ti=ɑ̃=ne=tɑ̃=œ=ʁøzə 9
  nu=za=vjɔ̃=za=pεnə=vɛ̃=tɑ̃=e=tu=tə=la=vi=də=vɑ̃=nu 15

  ʒys=tə=puʁ=ʁapə=le=kə=sεʁ=tɛ̃=ze=ve=nə=mɑ̃ 12
  pə=ve=ʁɑ̃dʁəy=nə=vi=e=fe=mεʁə 8
  mε=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=zɛ̃=tɑ̃=sə 8

  ʁə=po=zə=ɑ̃=pε 5

  kʁi=zɑ̃=tε=mə 4

PostScriptum

la vie est injuste, mais elle continue, seule les souvenirs pourons la garder en vie au fond de mon coeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/04/2004 00:00Jtm Malydie

Magnifique et très émouvant. . . Ton poème est vraiment une pure merveille, c’est très touchant. Boànne continuation! EmIlIe