Poème-France.com

Poeme : ToiToi

Toi soleil du jour et de la nuit
Tu illumine ma vie en un mot
Toi qui ma aider a vivre,
Pour ne pas mourir
Toi qui a fait batre mon cœur
Toi qui en quelque mots,
Seche mes larmes.
J’aimerais te dire que je t’aime,
Meme si il n’y a pas de mots pour te le dire.

Je t’aime
Cind

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa sɔlεj dy ʒuʁ e də la nɥi
ty ilyminə ma vi ɑ̃n- œ̃ mo
twa ki ma εde a vivʁə,
puʁ nə pa muʁiʁ
twa ki a fε batʁə mɔ̃ kœʁ
twa ki ɑ̃ kεlkə mo,
sεʃə mε laʁmə.
ʒεməʁε tə diʁə kə ʒə tεmə,
məmə si il ni a pa də mo puʁ tə lə diʁə.

ʒə tεmə