Poème-France.com

Poeme : Rien Qu’Un RêveRien Qu’Un Rêve

Mon rêve c’est d’etre avec toi.
Toi qui n’existe pas.
Toi qui n’est pas la quand j’ai besoin de toi.
Je rêve de te serer dans mes bras.
De te sourire et de te faire rire.
Mais se n’est qu’un rêve,
Un rêve qui ne se réalisera pas.
Alors je pe toujours espéré,
De te voir un jour arriver.
Cind

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ ʁεvə sε dεtʁə avεk twa.
twa ki nεɡzistə pa.
twa ki nε pa la kɑ̃ ʒε bəzwɛ̃ də twa.
ʒə ʁεvə də tə səʁe dɑ̃ mε bʁa.
də tə suʁiʁə e də tə fεʁə ʁiʁə.
mε sə nε kœ̃ ʁεvə,
œ̃ ʁεvə ki nə sə ʁealizəʁa pa.
alɔʁ ʒə pə tuʒuʁz- εspeʁe,
də tə vwaʁ œ̃ ʒuʁ aʁive.