Poème-France.com

Poeme : À Toi Que J’Ai Failli Perdre À Jamais…À Toi Que J’Ai Failli Perdre À Jamais…

Il y a peu de temps j’ai failli te perdre à jamais
Car je ne me rendais pas compte du tort que je te faisais
Mais l’autre soir j’ai vraiment pleuré de joie
Car tu étais à nouveau blotti entre mes bras
Si tu savais à quel point je tiens à toi
Mon p’tit bébé rien qu’à moi
Sans toi, ma vie s’était arrêtée brusquement
Si grande est la force de mes sentiments
Si violents étaient ma douleur et mon désarroi
Jamais je n’aurais pu en aimer un autre que toi
Je sais que tu es l’homme de ma vie
Ne trahissons pas le destin qui nous a réuni
Même si on m’encourageait à me passer de toi
Nul ne pouvait comprendre l’amour qui est en moi
Un de perdu, dix de retrouvés… peut être
Mais aucun de ces étrangers je n’aurais voulu connaître
Cindy Ange

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il i a pø də tɑ̃ ʒε faji tə pεʁdʁə a ʒamε
kaʁ ʒə nə mə ʁɑ̃dε pa kɔ̃tə dy tɔʁ kə ʒə tə fəzε
mε lotʁə swaʁ ʒε vʁεmɑ̃ pləʁe də ʒwa
kaʁ ty etεz- a nuvo blɔti ɑ̃tʁə mε bʁa
si ty savεz- a kεl pwɛ̃ ʒə tjɛ̃z- a twa
mɔ̃ ptit bebe ʁjɛ̃ ka mwa
sɑ̃ twa, ma vi setε aʁεte bʁyskəmɑ̃
si ɡʁɑ̃də ε la fɔʁsə də mε sɑ̃timɑ̃
si vjɔlɑ̃z- etε ma dulœʁ e mɔ̃ dezaʁwa
ʒamε ʒə noʁε py ɑ̃n- εme œ̃n- otʁə kə twa
ʒə sε kə ty ε lɔmə də ma vi
nə tʁaisɔ̃ pa lə dεstɛ̃ ki nuz- a ʁeyni
mεmə si ɔ̃ mɑ̃kuʁaʒε a mə pase də twa
nyl nə puvε kɔ̃pʁɑ̃dʁə lamuʁ ki εt- ɑ̃ mwa
œ̃ də pεʁdy, di- də ʁətʁuve… pø εtʁə
mεz- okœ̃ də sεz- etʁɑ̃ʒe ʒə noʁε vuly kɔnεtʁə