Poème-France.com

Poeme : Pourquoi Je T’Aime Comme Ça ?Pourquoi Je T’Aime Comme Ça ?

Dis moi mon bébé pourquoi je t’aime comme ça ?
Si tu savais à quel point c’est dur pour moi…
De savoir que mon être dépend de toi
Aide-moi, comment puis-je faire pour moins souffrir
Pourquoi mes yeux sont plein de larmes si je ne peux te retenir
Inconsolable je serais si une autre prenait ma place dans ton cœur
Mon dieu je me sens si bien entre tes bras
Que mes sentiments me font un peu peur parfois
Mais il est trop tard pour moi si je veux reculer
S’il le fallait je remuerais ciel et Terre pour te récupérer
Car je veux te garder pour l’éternité
Cindy Ange

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

di mwa mɔ̃ bebe puʁkwa ʒə tεmə kɔmə sa ?
si ty savεz- a kεl pwɛ̃ sε dyʁ puʁ mwa…
də savwaʁ kə mɔ̃n- εtʁə depɑ̃ də twa
εdə mwa, kɔmɑ̃ pɥi ʒə fεʁə puʁ mwɛ̃ sufʁiʁ
puʁkwa mεz- iø sɔ̃ plɛ̃ də laʁmə- si ʒə nə pø tə ʁətəniʁ
ɛ̃kɔ̃sɔlablə ʒə səʁε si ynə otʁə pʁənε ma plasə dɑ̃ tɔ̃ kœʁ
mɔ̃ djø ʒə mə sɑ̃s si bjɛ̃ ɑ̃tʁə tε bʁa
kə mε sɑ̃timɑ̃ mə fɔ̃ œ̃ pø pœʁ paʁfwa
mεz- il ε tʁo taʁ puʁ mwa si ʒə vø ʁəkyle
sil lə falε ʒə ʁəmɥəʁε sjεl e teʁə puʁ tə ʁekypeʁe
kaʁ ʒə vø tə ɡaʁde puʁ letεʁnite