Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : J’Aime…

Poème Amour
Publié le 30/10/2003 00:00

L'écrit contient 267 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Cindy Ange

J’Aime…

J’aime écrire des poèmes pour toi car tu m’inspires
J’aime m’apprêter pour toi pour attiser ton désir
J’aime porter les vêtements dont tu as fais le choix
J’aime quand tu t’es bien vêtu rien que pour moi
J’aime porter ta gourmette en argent gravée de ton prénom
J’aime le moment inoubliable où nos sens perdent la raison
J’aime et je suis fière de porter ma bague de fiançailles
J’aime quand, délicatement tu me réveilles
J’aime que ce soit par un « je t’aime » au creux de l’oreille
J’aime voir l’amour que tu me portes dans ton regard
J’aime penser que notre rencontre n’est pas un hazard
J’aime quand tu viens précipitamment vers moi
J’aime quand tu me prends et me serts fort dans tes bras
J’aime savoir que tu es l’homme de ma vie, mon prince charmant
J’aime quand tu m’appelles « mon p’tit bébé » en souriant
J’aime quand tu me dis « je suis fou amoureux d’une personne… »
J’aime entendre ces syllabes « je-t’ai-me » qui résonnent
J’aime quand ton pseudo « vient de se connecter »
J’aime quand tu m’écris « couick couick » pour rigoler
J’aime tes bisous virtuels
J’aime la sensation euphorisante de nos baisers réels
J’aime ta façon coquine de me regarder
J’aime ton odeur ennivrante et délicieuse
J’aime le contact de ta peau et sa chaleur
J’aime sa texture et son infinie douceur
Et purement et simplement je t’aime…
 • Pieds Hyphénique: J’Aime…

  jaime=é=cri=re=des=po=è=mes=pour=toi=car=tu=mins=pires 14
  jai=me=map=prê=ter=pour=toi=pour=at=ti=ser=ton=dé=sir 14
  jai=me=por=ter=les=vê=te=ments=dont=tu=as=fais=le=choix 14
  jai=me=quand=tu=tes=bien=vê=tu=rien=que=pour=moi 12
  jaime=por=ter=ta=gour=met=teen=ar=gent=gra=vée=de=ton=pré=nom 15
  jaime=le=mo=ment=i=nou=blia=bleoù=nos=sens=per=dent=la=rai=son 15
  jaimeet=je=suis=fiè=re=de=por=ter=ma=ba=gue=de=fian=çailles 14
  jai=me=quand=dé=li=ca=te=ment=tu=me=ré=vei=lles 13
  jaime=que=ce=soit=par=un=je=tai=me=au=creux=de=lo=reille 14
  jai=me=voir=la=mour=que=tu=me=por=tes=dans=ton=re=gard 14
  jaime=pen=ser=que=no=tre=ren=con=tre=nest=pas=un=ha=zard 14
  jai=me=quand=tu=viens=pré=ci=pi=tam=ment=vers=moi 12
  jai=me=quand=tu=me=prends=et=me=serts=fort=dans=tes=bras 13
  jaime=sa=voir=que=tu=es=lhom=me=de=ma=vie=mon=prin=ce=char=mant 16
  jaime=quand=tu=map=pel=les=mon=p=tit=bé=bé=en=sou=riant 14
  jaime=quand=tu=me=dis=je=suis=fou=a=mou=reux=du=ne=per=son=ne 16
  jaime=en=ten=dre=ces=syl=la=bes=je=tai=me=qui=ré=sonnent 14
  jai=me=quand=ton=p=seu=do=vient=de=se=con=nec=ter 13
  jai=me=quand=tu=mé=cris=coui=ck=coui=ck=pour=ri=go=ler 14
  jai=me=tes=bi=sous=vir=tuels 7
  jaime=la=sen=sa=tion=eu=pho=ri=san=te=de=nos=bai=sers=réels 15
  jai=me=ta=fa=çon=co=qui=ne=de=me=re=gar=der 13
  jai=me=ton=o=deur=en=ni=vran=te=et=dé=li=cieu=se 14
  jai=me=le=con=tact=de=ta=peau=et=sa=cha=leur 12
  jai=me=sa=tex=tu=re=et=son=in=fi=nie=dou=ceur 13
  et=pu=re=ment=et=sim=ple=ment=je=tai=me 11
 • Phonétique : J’Aime…

  ʒεmə ekʁiʁə dε pɔεmə puʁ twa kaʁ ty mɛ̃spiʁə
  ʒεmə mapʁεte puʁ twa puʁ atize tɔ̃ deziʁ
  ʒεmə pɔʁte lε vεtəmɑ̃ dɔ̃ ty a fε lə ʃwa
  ʒεmə kɑ̃ ty tε bjɛ̃ vεty ʁjɛ̃ kə puʁ mwa
  ʒεmə pɔʁte ta ɡuʁmεtə ɑ̃n- aʁʒe ɡʁave də tɔ̃ pʁenɔ̃
  ʒεmə lə mɔmɑ̃ inubljablə u no sɑ̃s pεʁde la ʁεzɔ̃
  ʒεmə e ʒə sɥi fjεʁə də pɔʁte ma baɡ də fjɑ̃sajə
  ʒεmə kɑ̃, delikatəmɑ̃ ty mə ʁevεjə
  ʒεmə kə sə swa paʁ yn « ʒə tεmə » o kʁø də lɔʁεjə
  ʒεmə vwaʁ lamuʁ kə ty mə pɔʁtə- dɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ
  ʒεmə pɑ̃se kə nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə nε pa œ̃-azaʁ
  ʒεmə kɑ̃ ty vjɛ̃ pʁesipitamɑ̃ vεʁ mwa
  ʒεmə kɑ̃ ty mə pʁɑ̃z- e mə sεʁ fɔʁ dɑ̃ tε bʁa
  ʒεmə savwaʁ kə ty ε lɔmə də ma vi, mɔ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃
  ʒεmə kɑ̃ ty mapεlls « mɔ̃ ptit bebe » εn suʁjɑ̃
  ʒεmə kɑ̃ ty mə dis « ʒə sɥi fu amuʁø dynə pεʁsɔnə… »
  ʒεmə ɑ̃tɑ̃dʁə sε silabəs « ʒə tε mə » ki ʁezɔne
  ʒεmə kɑ̃ tɔ̃ psødɔ « vjɛ̃ də sə kɔnεktəʁ »
  ʒεmə kɑ̃ ty mekʁis « kuik kuik » puʁ ʁiɡɔle
  ʒεmə tε bizus viʁtɥεl
  ʒεmə la sɑ̃sasjɔ̃ əfɔʁizɑ̃tə də no bεze ʁeεl
  ʒεmə ta fasɔ̃ kɔkinə də mə ʁəɡaʁde
  ʒεmə tɔ̃n- ɔdœʁ εnivʁɑ̃tə e delisjøzə
  ʒεmə lə kɔ̃takt də ta po e sa ʃalœʁ
  ʒεmə sa tεkstyʁə e sɔ̃n- ɛ̃fini dusœʁ
  e pyʁəmɑ̃ e sɛ̃pləmɑ̃ ʒə tεmə…
 • Pieds Phonétique : J’Aime…

  ʒεmə=e=kʁi=ʁə=dε=pɔ=ε=mə=puʁ=twa=kaʁ=ty=mɛ̃s=piʁə 14
  ʒε=mə=ma=pʁε=te=puʁ=twa=puʁ=a=ti=ze=tɔ̃=de=ziʁ 14
  ʒε=mə=pɔʁ=te=lε=vε=tə=mɑ̃=dɔ̃=ty=a=fε=lə=ʃwa 14
  ʒε=mə=kɑ̃=ty=tε=bj=ɛ̃=vε=ty=ʁjɛ̃=kə=puʁ=mwa 13
  ʒεmə=pɔʁ=te=ta=ɡuʁ=mε=təɑ̃=naʁ=ʒe=ɡʁa=ve=də=tɔ̃=pʁe=nɔ̃ 15
  ʒεmə=lə=mɔ=mɑ̃=i=nu=blja=bləu=no=sɑ̃s=pεʁ=de=la=ʁε=zɔ̃ 15
  ʒεmə=e=ʒə=sɥi=fjε=ʁə=də=pɔʁ=te=ma=baɡ=də=fjɑ̃=sajə 14
  ʒε=mə=kɑ̃=de=li=ka=tə=mɑ̃=ty=mə=ʁe=vε=jə 13
  ʒεmə=kə=sə=swa=paʁ=yn=ʒə=tε=mə=o=kʁø=də=lɔ=ʁεjə 14
  ʒε=mə=vwaʁ=la=muʁ=kə=ty=mə=pɔʁ=tə=dɑ̃=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 14
  ʒεmə=pɑ̃=se=kə=nɔ=tʁə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=nε=pa=œ̃-a=zaʁ 14
  ʒε=mə=kɑ̃=ty=vj=ɛ̃=pʁe=si=pi=ta=mɑ̃=vεʁ=mwa 13
  ʒε=mə=kɑ̃=ty=mə=pʁɑ̃=ze=mə=sεʁ=fɔʁ=dɑ̃=tε=bʁa 13
  ʒεmə=sa=vwaʁ=kə=ty=ε=lɔ=mə=də=ma=vi=mɔ̃=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃ 16
  ʒε=mə=kɑ̃=ty=ma=pεlls=mɔ̃=ptit=be=be=εn=su=ʁj=ɑ̃ 14
  ʒεmə=kɑ̃=ty=mə=dis=ʒə=sɥi=fu=a=mu=ʁø=dy=nə=pεʁ=sɔ=nə 16
  ʒεməɑ̃=tɑ̃=dʁə=sε=si=la=bəs=ʒə=tε=mə=ki=ʁe=zɔ=ne 14
  ʒε=mə=kɑ̃=tɔ̃=psø=dɔ=vj=ɛ̃=də=sə=kɔ=nεk=təʁ 13
  ʒε=mə=kɑ̃=ty=me=kʁis=ku=ik=ku=ik=puʁ=ʁi=ɡɔ=le 14
  ʒε=mə=tε=bi=zus=viʁ=tɥεl 7
  ʒεmə=la=sɑ̃=sa=sjɔ̃=ə=fɔ=ʁi=zɑ̃=tə=də=no=bε=ze=ʁe=εl 16
  ʒε=mə=ta=fa=sɔ̃=kɔ=ki=nə=də=mə=ʁə=ɡaʁ=de 13
  ʒε=mə=tɔ̃=nɔ=dœʁ=ε=ni=vʁɑ̃=tə=e=de=li=sjø=zə 14
  ʒε=mə=lə=kɔ̃=takt=də=ta=po=e=sa=ʃa=lœ=ʁə 13
  ʒε=mə=sa=tεk=sty=ʁə=e=sɔ̃=nɛ̃=fi=ni=du=sœ=ʁə 14
  e=py=ʁə=mɑ̃=e=sɛ̃=plə=mɑ̃=ʒə=tε=mə 11

PostScriptum

Voici une mince liste de chose que j’aime chez mon fiancé… Quelle chance j’ai tout de même ! !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/07/2004 00:00Djedje Khiter

Tu en as de la chance. . . Vous vivez ensemble ?? Je suis curieux moi ! Bah Djedje quand même ! Qu’est ce que tu es curieux ! 😕

Auteur de Poésie
30/08/2004 00:00Be!La

tres beauu poeme je ladore kisss xxxxx