Poeme : Toi

Toi

Dans tes beau yeux
Je plongerai
Pour my perdre a tout jamais

Sur ta joue je placerai la mienne
Pour confirmer notre compliciter

Dans le creux de tes bras
Je trouverai refuge
Pour sentir ta force

De ton cœur
Jecouterai tes batemments
Pour me faire vibrer au son de ton amours

Et de toi
Je serai amoureuse
Pour leterniter

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Toi

  dans=tes=beau=y=eux 5
  je=plon=ge=rai 4
  pour=my=perdrea=tout=ja=mais 6

  sur=ta=joue=je=place=rai=la=mienne 8
  pour=con=fir=mer=notre=com=pli=ci=ter 9

  dans=le=creux=de=tes=bras 6
  je=trou=ve=rai=re=fuge 6
  pour=sen=tir=ta=for=ce 6

  de=ton=cœur 3
  je=coute=rai=tes=ba=tem=ments 7
  pour=me=faire=vi=brer=au=son=de=ton=a=mours 11

  et=de=toi 3
  je=se=rai=a=mou=reuse 6
  pour=le=ter=ni=ter 5
 • Phonétique : Toi

  dɑ̃ tε bo iø
  ʒə plɔ̃ʒəʁε
  puʁ mi pεʁdʁə a tu ʒamε

  syʁ ta ʒu ʒə plasəʁε la mjεnə
  puʁ kɔ̃fiʁme nɔtʁə kɔ̃plisite

  dɑ̃ lə kʁø də tε bʁa
  ʒə tʁuvəʁε ʁəfyʒə
  puʁ sɑ̃tiʁ ta fɔʁsə

  də tɔ̃ kœʁ
  ʒəkutəʁε tε batamɑ̃
  puʁ mə fεʁə vibʁe o sɔ̃ də tɔ̃n- amuʁ

  e də twa
  ʒə səʁε amuʁøzə
  puʁ lətεʁnite
 • Syllabes Phonétique : Toi

  dɑ̃=tε=bo=i=ø 5
  ʒə=plɔ̃=ʒə=ʁε 4
  puʁ=mi=pεʁ=dʁə=a=tu=ʒa=mε 8

  syʁ=ta=ʒuʒə=pla=sə=ʁε=la=mjεnə 8
  puʁ=kɔ̃=fiʁ=me=nɔtʁə=kɔ̃=pli=si=te 9

  dɑ̃=lə=kʁø=də=tε=bʁa 6
  ʒə=tʁu=və=ʁε=ʁə=fy=ʒə 7
  puʁ=sɑ̃=tiʁ=ta=fɔʁ=sə 6

  də=tɔ̃=kœ=ʁə 4
  ʒə=ku=tə=ʁε=tε=ba=ta=mɑ̃ 8
  puʁmə=fε=ʁə=vi=bʁe=o=sɔ̃=də=tɔ̃=na=muʁ 11

  e=də=twa 3
  ʒə=sə=ʁε=a=mu=ʁø=zə 7
  puʁ=lə=tεʁ=ni=te 5

PostScriptum

sa fai du bien ecrire que quon ressent ; ) ; )

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/03/2004 00:00Romain Dehez

superbe poème, c est claire que ce laisser aller et écrir ce que l’on ressant ca fait du bien. . .
BONNE CONTINUATION