Poeme : 6 Juin 1944

6 Juin 1944

6 juin 1944
1 Djedje Khiter/2 l’ancien combattant
(Version longue)

1
Sur toutes les images
De ces bons soldats
Ces inconnus visages
Ont marchés pour moi
Débarquant sur les plages
Chantant des refrains
L’Histoire ouvre la page
Du 6 juin

Ils avaient leur fusils
Comme meilleur copain
Devant leurs ennemis
Gagnant du terrain
Libérer Normandie
C’est aller plus loin
L’Histoire en est écrit
Pour le 6 juin

2
Moi je suis resté en vie
Honteux de mes mains
Quand j’avais 18 ans
En ce 6 juin

Je me souviens
Revivre l’aurore
D’un bain de sang
Enjamber les corps
Suivre le rang
Pour livrer un combat
Je me souviens
D’un point vers l’horizon
Prendre un chemin
Pour finir la mission
Je me souviens
Que j’avais la peur en moi

1
Ils allaient sous les balles
Évitant les mines
Une armée colossale
Des âmes divine
Après les sanglots longs
Ils seront combien
L’Histoire du jour si long
Début 6 juin

2
Je vivrai mes saisons
D’autre pleure un défunt
Tu vivras tes passions
Libéré demain

Je me souviens
Combattre encore
Pour mes enfants
Engendrer l’essors
Fier de leur rang
Après un dur combat
Je me souviens
Dans mon embarcation
D’être qu’un humain
Parmis un grand peloton
Je me souviens
Qu’on avait la peur en soi

1
Ils sauveront notre avenir
Aux prix de leur cœur
Sans même réfléchir
Sans droit à l’erreur
Toujours devant le pire
Et derrière plus rien
L’Histoire du devenir
En ce 6 juin

Sur toutes les images
De ces bons soldats
Ces inconnus visages
Reposent des croix
Blesse mon cœur l’ombrage
De leur beau refrains
L’Histoire tourne la page
Du 6 juin

Ils avaient leur fusils
Comme meilleur copain
Devant leurs ennemis
Gagnant du terrain
Libérer Normandie
Pour aller plus loin
L’Histoire en est écrit
Pour le 6 juin

Ils allaient sous les balles
Évitant les mines
Une armée colossale
Des âmes juvéniles
Après les sanglots longs
Ils seront combien
L’Histoire de tout ces noms
Marqués 6 juin

© Djedje Khiter (juin 2004)

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: 6 Juin 1944

  six=juin=mille=neuf=cent=qua=rante=quatre 8
  un=d=jed=je=khi=ter=s=la=sh=deux=lan=ci=en=com=bat=tant 16
  ver=si=on=lon=gue 6

  un 1
  sur=tou=tes=les=i=mages 6
  de=ces=bons=sol=dats 5
  ces=in=con=nus=vi=sages 6
  ont=mar=chés=pour=moi 5
  dé=bar=quant=sur=les=plages 6
  chan=tant=des=re=frains 5
  lhis=toire=ou=vre=la=page 6
  du=six=juin 3

  ils=a=vaient=leur=fu=sils 6
  com=me=meil=leur=co=pain 6
  de=vant=leurs=en=ne=mis 6
  ga=gnant=du=ter=rain 5
  li=bé=rer=nor=man=die 6
  cest=al=ler=plus=loin 5
  lhis=toire=en=est=é=crit 6
  pour=le=six=juin 4

  deux 1
  moi=je=suis=res=té=en=vie 7
  hon=teux=de=mes=mains 5
  quand=ja=vais=dix=hu=it=ans 7
  en=ce=six=juin 4

  je=me=sou=viens 4
  re=vi=vre=lau=ro=re 6
  dun=bain=de=sang 4
  en=jam=ber=les=corps 5
  sui=vre=le=rang 4
  pour=li=vrer=un=com=bat 6
  je=me=sou=viens 4
  dun=point=vers=lho=ri=zon 6
  pren=dre=un=che=min 5
  pour=fi=nir=la=mis=sion 6
  je=me=sou=viens 4
  que=ja=vais=la=peur=en=moi 7

  un 1
  ils=al=laient=sous=les=balles 6
  évi=tant=les=mi=nes 5
  une=ar=mée=co=los=sale 6
  des=â=mes=di=vi=ne 6
  après=les=san=glots=long=s 6
  ils=se=ront=com=bien 5
  lhis=toire=du=jour=si=long 6
  dé=but=six=juin 4

  deux 1
  je=vi=vrai=mes=sai=sons 6
  dautre=pleu=re=un=dé=funt 6
  tu=vi=vras=tes=pas=sions 6
  li=bé=ré=de=main 5

  je=me=sou=viens 4
  com=bat=tre=en=co=re 6
  pour=mes=en=fants 4
  en=gen=drer=les=sors 5
  fi=er=de=leur=rang 5
  après=un=dur=com=bat 5
  je=me=sou=viens 4
  dans=mon=em=bar=ca=tion 6
  dê=tre=quun=hu=main 5
  par=mis=un=grand=pe=lo=ton 7
  je=me=sou=viens 4
  quon=a=vait=la=peur=en=soi 7

  un 1
  ils=sauve=ront=no=trea=ve=nir 7
  aux=prix=de=leur=cœur 5
  sans=mê=me=ré=flé=chir 6
  sans=droit=à=ler=reur 5
  tou=jours=de=vant=le=pire 6
  et=der=riè=re=plus=rien 6
  lhis=toire=du=de=ve=nir 6
  en=ce=six=juin 4

  sur=tou=tes=les=i=mages 6
  de=ces=bons=sol=dats 5
  ces=in=con=nus=vi=sages 6
  re=po=sent=des=croix 5
  bles=se=mon=cœur=lom=brage 6
  de=leur=beau=re=frains 5
  lhis=toire=tour=ne=la=page 6
  du=six=juin 3

  ils=a=vaient=leur=fu=sils 6
  com=me=meil=leur=co=pain 6
  de=vant=leurs=en=ne=mis 6
  ga=gnant=du=ter=rain 5
  li=bé=rer=nor=man=die 6
  pour=al=ler=plus=loin 5
  lhis=toire=en=est=é=crit 6
  pour=le=six=juin 4

  ils=al=laient=sous=les=balles 6
  évi=tant=les=mi=nes 5
  une=ar=mée=co=los=sale 6
  des=â=mes=ju=vé=niles 6
  après=les=san=glots=long=s 6
  ils=se=ront=com=bien 5
  lhis=toire=de=tout=ces=nom=s 7
  mar=qués=six=juin 4

  co=py=right=d=jed=je=khi=ter=juin=deux=mille=quatre 12
 • Phonétique : 6 Juin 1944

  si- ʒɥɛ̃ milə nəf sɑ̃ kaʁɑ̃tə katʁə
  œ̃ dʒεdʒə kite slaʃ dø lɑ̃sjɛ̃ kɔ̃batɑ̃
  (vεʁsjɔ̃ lɔ̃ɡə)

  œ̃
  syʁ tutə lεz- imaʒə
  də sε bɔ̃ sɔlda
  sεz- ɛ̃kɔnys vizaʒə
  ɔ̃ maʁʃe puʁ mwa
  debaʁkɑ̃ syʁ lε plaʒə
  ʃɑ̃tɑ̃ dε ʁəfʁɛ̃
  listwaʁə uvʁə la paʒə
  dy si- ʒɥɛ̃

  ilz- avε lœʁ fyzil
  kɔmə mεjœʁ kɔpɛ̃
  dəvɑ̃ lœʁz- εnəmi
  ɡaɲɑ̃ dy teʁɛ̃
  libeʁe nɔʁmɑ̃di
  sεt- ale plys lwɛ̃
  listwaʁə ɑ̃n- εt- ekʁi
  puʁ lə si- ʒɥɛ̃


  mwa ʒə sɥi ʁεste ɑ̃ vi
  ɔ̃tø də mε mɛ̃
  kɑ̃ ʒavε diz- ɥit ɑ̃
  ɑ̃ sə si- ʒɥɛ̃

  ʒə mə suvjɛ̃
  ʁəvivʁə loʁɔʁə
  dœ̃ bɛ̃ də sɑ̃
  ɑ̃ʒɑ̃be lε kɔʁ
  sɥivʁə lə ʁɑ̃
  puʁ livʁe œ̃ kɔ̃ba
  ʒə mə suvjɛ̃
  dœ̃ pwɛ̃ vεʁ lɔʁizɔ̃
  pʁɑ̃dʁə œ̃ ʃəmɛ̃
  puʁ finiʁ la misjɔ̃
  ʒə mə suvjɛ̃
  kə ʒavε la pœʁ ɑ̃ mwa

  œ̃
  ilz- alε su lε balə
  evitɑ̃ lε minə
  ynə aʁme kɔlɔsalə
  dεz- amə divinə
  apʁε lε sɑ̃ɡlo lɔ̃ɡ
  il səʁɔ̃ kɔ̃bjɛ̃
  listwaʁə dy ʒuʁ si lɔ̃
  deby si- ʒɥɛ̃


  ʒə vivʁε mε sεzɔ̃
  dotʁə plœʁə œ̃ defœ̃
  ty vivʁa tε pasjɔ̃
  libeʁe dəmɛ̃

  ʒə mə suvjɛ̃
  kɔ̃batʁə ɑ̃kɔʁə
  puʁ mεz- ɑ̃fɑ̃
  ɑ̃ʒɑ̃dʁe lesɔʁ
  fje də lœʁ ʁɑ̃
  apʁεz- œ̃ dyʁ kɔ̃ba
  ʒə mə suvjɛ̃
  dɑ̃ mɔ̃n- ɑ̃baʁkasjɔ̃
  dεtʁə kœ̃n- ymɛ̃
  paʁmiz- œ̃ ɡʁɑ̃ pəlɔtɔ̃
  ʒə mə suvjɛ̃
  kɔ̃n- avε la pœʁ ɑ̃ swa

  œ̃
  il sovəʁɔ̃ nɔtʁə avəniʁ
  o pʁi də lœʁ kœʁ
  sɑ̃ mεmə ʁefleʃiʁ
  sɑ̃ dʁwa a leʁœʁ
  tuʒuʁ dəvɑ̃ lə piʁə
  e dəʁjεʁə plys ʁjɛ̃
  listwaʁə dy dəvəniʁ
  ɑ̃ sə si- ʒɥɛ̃

  syʁ tutə lεz- imaʒə
  də sε bɔ̃ sɔlda
  sεz- ɛ̃kɔnys vizaʒə
  ʁəpoze dε kʁwa
  blεsə mɔ̃ kœʁ lɔ̃bʁaʒə
  də lœʁ bo ʁəfʁɛ̃
  listwaʁə tuʁnə la paʒə
  dy si- ʒɥɛ̃

  ilz- avε lœʁ fyzil
  kɔmə mεjœʁ kɔpɛ̃
  dəvɑ̃ lœʁz- εnəmi
  ɡaɲɑ̃ dy teʁɛ̃
  libeʁe nɔʁmɑ̃di
  puʁ ale plys lwɛ̃
  listwaʁə ɑ̃n- εt- ekʁi
  puʁ lə si- ʒɥɛ̃

  ilz- alε su lε balə
  evitɑ̃ lε minə
  ynə aʁme kɔlɔsalə
  dεz- amə ʒyvenilə
  apʁε lε sɑ̃ɡlo lɔ̃ɡ
  il səʁɔ̃ kɔ̃bjɛ̃
  listwaʁə də tu sε nɔ̃
  maʁke si- ʒɥɛ̃

  kɔpiʁajt dʒεdʒə kitəʁ (ʒɥɛ̃ dø milə katʁə)
 • Syllabes Phonétique : 6 Juin 1944

  siʒ=ɥɛ̃=milə=nəf=sɑ̃=ka=ʁɑ̃=tə=katʁə 9
  œ̃=dʒεd=ʒə=ki=te=slaʃ=dø=lɑ̃=sjɛ̃=kɔ̃=ba=tɑ̃ 12
  vεʁ=sj=ɔ̃=lɔ̃=ɡə 6

  œ̃ 1
  syʁ=tu=tə=lε=zi=maʒə 6
  də=sε=bɔ̃=sɔl=da 5
  sε=zɛ̃=kɔ=nys=vi=zaʒə 6
  ɔ̃=maʁ=ʃe=puʁ=mwa 5
  de=baʁ=kɑ̃=syʁ=lε=plaʒə 6
  ʃɑ̃=tɑ̃=dε=ʁə=fʁɛ̃ 5
  lis=twaʁə=u=vʁə=la=paʒə 6
  dy=siʒ=ɥɛ̃ 3

  il=za=vε=lœʁ=fy=zil 6
  kɔ=mə=mε=jœʁ=kɔ=pɛ̃ 6
  də=vɑ̃=lœʁ=zε=nə=mi 6
  ɡa=ɲɑ̃=dy=te=ʁɛ̃ 5
  li=be=ʁe=nɔʁ=mɑ̃=di 6
  sε=ta=le=plys=lwɛ̃ 5
  lis=twaʁə=ɑ̃=nε=te=kʁi 6
  puʁ=lə=siʒ=ɥɛ̃ 4

  1
  mwaʒə=sɥi=ʁεs=te=ɑ̃=vi 6
  ɔ̃=tø=də=mε=mɛ̃ 5
  kɑ̃=ʒa=vε=diz=ɥ=it=ɑ̃ 7
  ɑ̃=sə=siʒ=ɥɛ̃ 4

  ʒə=mə=su=vj=ɛ̃ 5
  ʁə=vi=vʁə=lo=ʁɔ=ʁə 6
  dœ̃=bɛ̃=də=sɑ̃ 4
  ɑ̃=ʒɑ̃=be=lε=kɔʁ 5
  sɥi=vʁə=lə=ʁɑ̃ 4
  puʁ=li=vʁe=œ̃=kɔ̃=ba 6
  ʒə=mə=su=vj=ɛ̃ 5
  dœ̃=pwɛ̃=vεʁ=lɔ=ʁi=zɔ̃ 6
  pʁɑ̃=dʁə=œ̃=ʃə=mɛ̃ 5
  puʁ=fi=niʁ=la=mi=sjɔ̃ 6
  ʒə=mə=su=vj=ɛ̃ 5
  kə=ʒa=vε=la=pœʁ=ɑ̃=mwa 7

  œ̃ 1
  il=za=lε=su=lε=balə 6
  e=vi=tɑ̃=lε=mi=nə 6
  ynə=aʁ=me=kɔ=lɔ=salə 6
  dε=za=mə=di=vi=nə 6
  a=pʁε=lε=sɑ̃=ɡlo=lɔ̃ɡ 6
  il=sə=ʁɔ̃=kɔ̃=bj=ɛ̃ 6
  lis=twaʁə=dy=ʒuʁ=si=lɔ̃ 6
  de=by=siʒ=ɥɛ̃ 4

  1
  ʒə=vi=vʁε=mε=sε=zɔ̃ 6
  dotʁə=plœ=ʁə=œ̃=de=fœ̃ 6
  ty=vi=vʁa=tε=pa=sjɔ̃ 6
  li=be=ʁe=də=mɛ̃ 5

  ʒə=mə=su=vj=ɛ̃ 5
  kɔ̃=ba=tʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə 6
  puʁ=mε=zɑ̃=fɑ̃ 4
  ɑ̃=ʒɑ̃=dʁe=le=sɔʁ 5
  fj=e=də=lœ=ʁə=ʁɑ̃ 6
  a=pʁε=zœ̃=dyʁ=kɔ̃=ba 6
  ʒə=mə=su=vj=ɛ̃ 5
  dɑ̃=mɔ̃=nɑ̃=baʁ=ka=sjɔ̃ 6
  dε=tʁə=kœ̃=ny=mɛ̃ 5
  paʁ=mi=zœ̃=ɡʁɑ̃pə=lɔ=tɔ̃ 6
  ʒə=mə=su=vj=ɛ̃ 5
  kɔ̃=na=vε=la=pœʁ=ɑ̃=swa 7

  œ̃ 1
  il=sovə=ʁɔ̃=nɔ=tʁəa=və=niʁ 7
  o=pʁi=də=lœ=ʁə=kœʁ 6
  sɑ̃=mε=mə=ʁe=fle=ʃiʁ 6
  sɑ̃=dʁwa=a=le=ʁœ=ʁə 6
  tu=ʒuʁ=də=vɑ̃=lə=piʁə 6
  e=də=ʁjε=ʁə=plys=ʁjɛ̃ 6
  lis=twaʁə=dy=də=və=niʁ 6
  ɑ̃=sə=siʒ=ɥɛ̃ 4

  syʁ=tu=tə=lε=zi=maʒə 6
  də=sε=bɔ̃=sɔl=da 5
  sε=zɛ̃=kɔ=nys=vi=zaʒə 6
  ʁə=po=ze=dε=kʁwa 5
  blε=sə=mɔ̃=kœʁ=lɔ̃=bʁaʒə 6
  də=lœ=ʁə=bo=ʁə=fʁɛ̃ 6
  lis=twaʁə=tuʁ=nə=la=paʒə 6
  dy=siʒ=ɥɛ̃ 3

  il=za=vε=lœʁ=fy=zil 6
  kɔ=mə=mε=jœʁ=kɔ=pɛ̃ 6
  də=vɑ̃=lœʁ=zε=nə=mi 6
  ɡa=ɲɑ̃=dy=te=ʁɛ̃ 5
  li=be=ʁe=nɔʁ=mɑ̃=di 6
  puʁ=a=le=plys=lwɛ̃ 5
  lis=twaʁə=ɑ̃=nε=te=kʁi 6
  puʁ=lə=siʒ=ɥɛ̃ 4

  il=za=lε=su=lε=balə 6
  e=vi=tɑ̃=lε=mi=nə 6
  ynə=aʁ=me=kɔ=lɔ=salə 6
  dε=za=mə=ʒy=ve=nilə 6
  a=pʁε=lε=sɑ̃=ɡlo=lɔ̃ɡ 6
  il=sə=ʁɔ̃=kɔ̃=bj=ɛ̃ 6
  lis=twaʁə=də=tu=sε=nɔ̃ 6
  maʁ=ke=siʒ=ɥɛ̃ 4

  kɔ=pi=ʁajt=dʒεd=ʒə=ki=təʁ=ʒɥɛ̃=dø=milə=katʁə 11

PostScriptum

A tout ceux pour qui je ne vis pas sous l’occupation. . .

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/06/2004 00:00+(C+r+o+w)+(S)(S)(S)

Extraordiment bien écrit, je ne suis pa assé vieu pour connetre cette période mé ce poeme me donne dé idées.
Vraiment bien écrit.
CWDE

Auteur de Poésie
23/07/2004 00:00Khyrios

expression directe et tres recherché. tres touchant et poignant.
felicitation

Auteur de Poésie
24/07/2004 00:00j

bravo, unthème historique difficil que tuas su manier.

Auteur de Poésie
30/07/2004 00:00Maestitia

Magnifique poème. . . mêlant à la fois poésie, histoire (au sens historique), récit. . .
En lisant ton poème, on semble vivre le moment, prendre ta place et ressentir tes peur, tes angoisses. . . Vraiment magnifique, j’aime beaucoup.
Bisous ++

Auteur de Poésie
04/08/2004 00:00Sheron

J’aime beuacoup bravo.
Ps donne moi ton email merci

Auteur de Poésie
27/08/2004 00:00Sheris

Mouarffff c’est vraiment superbe. Manier l’Histoire en poème franchement Chapôô 🙂
Super Clap Clap ^^
Mici de rendre Hommage à tous ceux qui sont morts ( ou pas ) pour qu’on soit libre
La tite marionette. . . :o)

Auteur de Poésie
03/09/2004 00:00Nemesis

Un vif hommage que tu rends à ces soldats dans ce poème émouvant, écrit dans le style d’un duo, dont je présume que tu es l’unique auteur. C’est le premier poème qui traite d’un tel sujet que je trouve sur ce site, en plus tu nous places dans le fond de l’action reproduisant en quelque sorte non seulement les images du débarquement du 6 juin 1944, mais aussi les émotions et l’état d’esprit de ceux qui l’ont vécu en vrai. . .