Univers de poésie d'un auteur

Poème:Mon Seul Et Unique Amours

Le Poème

Toi mon seul et unique amours
Je t’aime et je t’aimerai jusqu’a la fin des temps.
Je pense a toi jours et nuit tu est dans chacun de mes rêve
Quand je me réveille le matin je voudrai me rendormir pour continuer de rêver a toi
Mes notre relation sera jamais possible a cause que beaucoup de gens le refuse
Pour moi l’amours na pas d’âge quand on n’aime personne ne peut empêcher d’aimer car ses trop fort
J’aimerais te voir juste toi seul pour pouvoir te dire tout se que je pense et sauter dans le creux de tes bras et sentir ton cœur battre de mille feu de te regarder en me plongeant dans tes yeux si doux et si tendre
Je m’ennuis de toi je m’ennuis de ta bouche je m’ennuis de tes yeux je m’ennuis complètement de toi
Si je pourrait revenir dans en arrière dans les moment auxquelles nous étions ensemble jarretterait le temps pour savourer chaque petit instant a tes coter qui on su me rendre bien et heureuse
Toi mon seul et unique amours je t’aimerai jusqu’a la fin des temps ! ! ! ! !
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

dsl c pas un poeme extra mes c mon premier il a un debut a tout ; )

Poeme de Be!La

Poète Be!La

Be!La a publié sur le site 83 écrits. Be!La est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Mon Seul Et Unique Amourstoi=mon=seul=et=u=ni=que=a=mours 9
je=tai=me=et=je=tai=me=rai=jus=qua=la=fin=des=temps 14
je=pensea=toi=jours=et=nuit=tu=est=dans=cha=cun=de=mes=rêve 14
quand=je=me=ré=veille=le=ma=tin=je=vou=drai=me=ren=dor=mir=pour=con=ti=nuer=de=rê=ver=a=toi 24
mes=notre=re=la=tion=se=ra=ja=mais=pos=si=blea=cau=se=que=beau=coup=de=gens=le=re=fuse 22
pour=moi=la=mours=na=pas=dâ=ge=quand=on=naime=per=son=ne=ne=peut=em=pê=cher=dai=mer=car=ses=trop=fort 25
jaime=rais=te=voir=jus=te=toi=seul=pour=pou=voir=te=di=re=tout=se=que=je=pen=seet=sau=ter=dans=le=creux=de=tes=bras=et=sen=tir=ton=cœur=bat=tre=de=mille=feu=de=te=re=gar=der=en=me=plon=geant=dans=tes=yeux=si=doux=et=si=tendre 55
je=men=nuis=de=toi=je=men=nuis=de=ta=bouche=je=men=nuis=de=tes=yeux=je=men=nuis=com=plè=te=ment=de=toi 26
si=je=pour=rait=re=ve=nir=dans=en=ar=rière=dans=les=mo=ment=aux=quel=les=nous=é=tions=en=sem=ble=jar=ret=te=rait=le=temps=pour=sa=vou=rer=cha=que=pe=tit=ins=tant=a=tes=co=ter=qui=on=su=me=ren=dre=bien=et=heu=reuse 54
toi=mon=seul=et=u=ni=quea=mours=je=taime=rai=jus=qua=la=fin=des=temps 17
Phonétique : Mon Seul Et Unique Amourstwa mɔ̃ səl e ynikə amuʁ
ʒə tεmə e ʒə tεməʁε ʒyska la fɛ̃ dε tɑ̃.
ʒə pɑ̃sə a twa ʒuʁz- e nɥi ty ε dɑ̃ ʃakœ̃ də mε ʁεvə
kɑ̃ ʒə mə ʁevεjə lə matɛ̃ ʒə vudʁε mə ʁɑ̃dɔʁmiʁ puʁ kɔ̃tinɥe də ʁεve a twa
mε nɔtʁə ʁəlasjɔ̃ səʁa ʒamε pɔsiblə a kozə kə boku də ʒɑ̃ lə ʁəfyzə
puʁ mwa lamuʁ na pa daʒə kɑ̃t- ɔ̃ nεmə pεʁsɔnə nə pø ɑ̃pεʃe dεme kaʁ sε tʁo fɔʁ
ʒεməʁε tə vwaʁ ʒystə twa səl puʁ puvwaʁ tə diʁə tu sə kə ʒə pɑ̃sə e sote dɑ̃ lə kʁø də tε bʁaz- e sɑ̃tiʁ tɔ̃ kœʁ batʁə də milə fø də tə ʁəɡaʁde ɑ̃ mə plɔ̃ʒɑ̃ dɑ̃ tεz- iø si duz- e si tɑ̃dʁə
ʒə mɑ̃nɥi də twa ʒə mɑ̃nɥi də ta buʃə ʒə mɑ̃nɥi də tεz- iø ʒə mɑ̃nɥi kɔ̃plεtəmɑ̃ də twa
si ʒə puʁʁε ʁəvəniʁ dɑ̃z- ɑ̃n- aʁjεʁə dɑ̃ lε mɔmɑ̃ okεllə nuz- esjɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə ʒaʁεtəʁε lə tɑ̃ puʁ savuʁe ʃakə pəti ɛ̃stɑ̃ a tε kɔte ki ɔ̃ sy mə ʁɑ̃dʁə bjɛ̃ e œʁøzə
twa mɔ̃ səl e ynikə amuʁ ʒə tεməʁε ʒyska la fɛ̃ dε tɑ̃ ! ! !
Syllabes Phonétique : Mon Seul Et Unique Amourstwa=mɔ̃=səl=e=y=ni=kə=a=muʁ 9
ʒə=tε=mə=e=ʒə=tε=mə=ʁε=ʒys=ka=la=fɛ̃=dε=tɑ̃ 14
ʒə=pɑ̃səa=twa=ʒuʁ=ze=nɥi=ty=ε=dɑ̃=ʃa=kœ̃=də=mε=ʁεvə 14
kɑ̃ʒə=mə=ʁe=vεjə=lə=ma=tɛ̃=ʒə=vu=dʁε=mə=ʁɑ̃=dɔʁ=miʁ=puʁ=kɔ̃=tin=ɥe=də=ʁε=ve=a=twa 23
mε=nɔtʁə=ʁə=la=sjɔ̃=sə=ʁa=ʒa=mε=pɔ=si=bləa=ko=zə=kə=bo=ku=də=ʒɑ̃=lə=ʁə=fyzə 22
puʁ=mwa=la=muʁ=na=pa=daʒə=kɑ̃=tɔ̃=nε=mə=pεʁ=sɔ=nə=nə=pø=ɑ̃=pε=ʃe=dε=me=kaʁ=sε=tʁo=fɔʁ 25
ʒεmə=ʁε=tə=vwaʁ=ʒys=tə=twa=səl=puʁ=pu=vwaʁ=tə=di=ʁə=tu=sə=kə=ʒə=pɑ̃=səe=so=te=dɑ̃=lə=kʁø=də=tε=bʁa=ze=sɑ̃=tiʁ=tɔ̃=kœʁ=ba=tʁə=də=mi=lə=fø=də=tə=ʁə=ɡaʁ=de=ɑ̃=mə=plɔ̃=ʒɑ̃=dɑ̃=tε=ziø=si=du=ze=si=tɑ̃dʁə 56
ʒə=mɑ̃n=ɥidə=twa=ʒə=mɑ̃n=ɥi=də=ta=bu=ʃə=ʒə=mɑ̃n=ɥi=də=tε=ziø=ʒə=mɑ̃n=ɥi=kɔ̃=plε=tə=mɑ̃=də=twa 26
siʒə=puʁ=ʁε=ʁə=və=niʁ=dɑ̃=zɑ̃=na=ʁjε=ʁə=dɑ̃=lε=mɔ=mɑ̃=o=kεllə=nu=ze=sjɔ̃=zɑ̃=sɑ̃=blə=ʒa=ʁε=tə=ʁε=lə=tɑ̃=puʁ=sa=vu=ʁe=ʃa=kə=pə=ti=ɛ̃s=tɑ̃=a=tε=kɔ=te=ki=ɔ̃=sy=mə=ʁɑ̃=dʁə=bjɛ̃=e=œ=ʁøzə 53
twa=mɔ̃=səl=e=y=nikəa=muʁ=ʒə=tε=mə=ʁε=ʒys=ka=la=fɛ̃=dε=tɑ̃ 17

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
29/03/2004 00:00Ocean Crye

c’est la vériter ce que tu dit la sungirl. . . . très joli ce poème continue. amitié ocean

Auteur de Poésie
07/04/2004 00:00Be!La

merci toi aussi tes poeme son tres beau bisssxxx

Auteur de Poésie
18/08/2004 00:00Romantique19

jaimeraisa te connaitres plus ta alire fille coll ta tu msn

Auteur de Poésie
26/01/2005 00:00Yoshimitsu1981

je le trouve extra moi ton poeme si je serrais le gars jte sauterrais ds les bras en recevant ce joli poeme continu comme cela(K) amical viens voir les mien a ton tour

Poème Amour
Du 28/03/2004 00:00

L'écrit contient 202 mots qui sont répartis dans 1 strophes.