Poème-France.com

Poeme : J’Aime…J’Aime…

J’aime écrire des poèmes pour toi car tu m’inspires
J’aime m’apprêter pour toi pour attiser ton désir
J’aime porter les vêtements dont tu as fais le choix
J’aime quand tu t’es bien vêtu rien que pour moi
J’aime porter ta gourmette en argent gravée de ton prénom
J’aime le moment inoubliable où nos sens perdent la raison
J’aime et je suis fière de porter ma bague de fiançailles
J’aime quand, délicatement tu me réveilles
J’aime que ce soit par un « je t’aime » au creux de l’oreille
J’aime voir l’amour que tu me portes dans ton regard
J’aime penser que notre rencontre n’est pas un hazard
J’aime quand tu viens précipitamment vers moi
J’aime quand tu me prends et me serts fort dans tes bras
J’aime savoir que tu es l’homme de ma vie, mon prince charmant
J’aime quand tu m’appelles « mon p’tit bébé » en souriant
J’aime quand tu me dis « je suis fou amoureux d’une personne… »
J’aime entendre ces syllabes « je-t’ai-me » qui résonnent
J’aime quand ton pseudo « vient de se connecter »
J’aime quand tu m’écris « couick couick » pour rigoler
J’aime tes bisous virtuels
J’aime la sensation euphorisante de nos baisers réels
J’aime ta façon coquine de me regarder
J’aime ton odeur ennivrante et délicieuse
J’aime le contact de ta peau et sa chaleur
J’aime sa texture et son infinie douceur
Et purement et simplement je t’aime…
Cindy Ange

PostScriptum

Voici une mince liste de chose que j’aime chez mon fiancé… Quelle chance j’ai tout de même ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεmə ekʁiʁə dε pɔεmə puʁ twa kaʁ ty mɛ̃spiʁə
ʒεmə mapʁεte puʁ twa puʁ atize tɔ̃ deziʁ
ʒεmə pɔʁte lε vεtəmɑ̃ dɔ̃ ty a fε lə ʃwa
ʒεmə kɑ̃ ty tε bjɛ̃ vεty ʁjɛ̃ kə puʁ mwa
ʒεmə pɔʁte ta ɡuʁmεtə ɑ̃n- aʁʒe ɡʁave də tɔ̃ pʁenɔ̃
ʒεmə lə mɔmɑ̃ inubljablə u no sɑ̃s pεʁde la ʁεzɔ̃
ʒεmə e ʒə sɥi fjεʁə də pɔʁte ma baɡ də fjɑ̃sajə
ʒεmə kɑ̃, delikatəmɑ̃ ty mə ʁevεjə
ʒεmə kə sə swa paʁ yn « ʒə tεmə » o kʁø də lɔʁεjə
ʒεmə vwaʁ lamuʁ kə ty mə pɔʁtə- dɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ
ʒεmə pɑ̃se kə nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə nε pa œ̃-azaʁ
ʒεmə kɑ̃ ty vjɛ̃ pʁesipitamɑ̃ vεʁ mwa
ʒεmə kɑ̃ ty mə pʁɑ̃z- e mə sεʁ fɔʁ dɑ̃ tε bʁa
ʒεmə savwaʁ kə ty ε lɔmə də ma vi, mɔ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃
ʒεmə kɑ̃ ty mapεlls « mɔ̃ ptit bebe » εn suʁjɑ̃
ʒεmə kɑ̃ ty mə dis « ʒə sɥi fu amuʁø dynə pεʁsɔnə… »
ʒεmə ɑ̃tɑ̃dʁə sε silabəs « ʒə tε mə » ki ʁezɔne
ʒεmə kɑ̃ tɔ̃ psødɔ « vjɛ̃ də sə kɔnεktəʁ »
ʒεmə kɑ̃ ty mekʁis « kuik kuik » puʁ ʁiɡɔle
ʒεmə tε bizus viʁtɥεl
ʒεmə la sɑ̃sasjɔ̃ əfɔʁizɑ̃tə də no bεze ʁeεl
ʒεmə ta fasɔ̃ kɔkinə də mə ʁəɡaʁde
ʒεmə tɔ̃n- ɔdœʁ εnivʁɑ̃tə e delisjøzə
ʒεmə lə kɔ̃takt də ta po e sa ʃalœʁ
ʒεmə sa tεkstyʁə e sɔ̃n- ɛ̃fini dusœʁ
e pyʁəmɑ̃ e sɛ̃pləmɑ̃ ʒə tεmə…