Poème-France.com

Poeme : RegretsRegrets

Malgré l’indifference ke tu me portes et le mal ke tu m’as fais, je t’aime, tu me manques, je ne cesse de penser à toi…
Tous ce ke je vois aujourd’hui, me rappelle la blessure cruelle ke tu m’as infligée…
J’aimerais tant t’oublier, ne plus penser à l’histoire ke ns aurions pu vivre ensemble, mais dès ke je te vois lui sourire j’ai mal et je replonge ds ma souffrance…
Je n’ai plus aucun espoir pr ns, mais je ne px m’empecher de t’aimer et je ne sais pas me passer de toi…
Tu me manques trop… Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerais…
Je me vengerai de cette souffrance et cette haine ke tu as pr moi… !
Cindy Limpens

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

malɡʁe lɛ̃difəʁɑ̃sə kə ty mə pɔʁtəz- e lə mal kə ty ma fε, ʒə tεmə, ty mə mɑ̃k, ʒə nə sεsə də pɑ̃se a twa…
tus sə kə ʒə vwaz- oʒuʁdɥi, mə ʁapεllə la blesyʁə kʁyεllə kə ty ma ɛ̃fliʒe…
ʒεməʁε tɑ̃ tublje, nə plys pɑ̃se a listwaʁə kə εn εs oʁjɔ̃ py vivʁə ɑ̃sɑ̃blə, mε dε kə ʒə tə vwa lɥi suʁiʁə ʒε mal e ʒə ʁəplɔ̃ʒə de εs ma sufʁɑ̃sə…
ʒə nε plysz- okœ̃ εspwaʁ pe εʁ εn εs, mε ʒə nə pe iks mɑ̃pεʃe də tεme e ʒə nə sε pa mə pase də twa…
ty mə mɑ̃k tʁo… ʒə tεmε, ʒə tεmə e ʒə tεməʁε…
ʒə mə vɑ̃ʒəʁε də sεtə sufʁɑ̃sə e sεtə-εnə kə ty a pe εʁ mwa… !