Poème-France.com

Poeme : Amour Imortelle…Amour Imortelle…

Je ne pourrais jamais me passer, de cette vie, cette belle vie avec toi,
J’ai tellement peur de te perdre à jamais, ne plus sentir tes levres frotter les miennes…
Je voudrais rester à jamais dans tes bras qui m’ont enlacés tant de fois quand j’etais mal,
Je veux ecouter tes mots doux toute ma vie, entendre ta voix jusqu’à ma mort…

Reste avec moi, ne me quitte pas, je veux etre dans ton cœur a jamais…
Savoir que tu m’aimes me rend heureuse et plus forte pr combattre les malheurs de cette vie,
Laisse moi être ta princesse à jamais…
Je ne cesserai jamais de t’aimer de tout mon cœur et je ne pourrais jamais me passer de toi…
Cindy Limpens

PostScriptum

A toi ke j’aime…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə puʁʁε ʒamε mə pase, də sεtə vi, sεtə bεllə vi avεk twa,
ʒε tεllmɑ̃ pœʁ də tə pεʁdʁə a ʒamε, nə plys sɑ̃tiʁ tε ləvʁə- fʁɔte lε mjεnə…
ʒə vudʁε ʁεste a ʒamε dɑ̃ tε bʁa ki mɔ̃ ɑ̃lase tɑ̃ də fwa kɑ̃ ʒətε mal,
ʒə vøz- əkute tε mo du tutə ma vi, ɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa ʒyska ma mɔʁ…

ʁεstə avεk mwa, nə mə kitə pa, ʒə vøz- εtʁə dɑ̃ tɔ̃ kœʁ a ʒamε…
savwaʁ kə ty mεmə mə ʁɑ̃t- œʁøzə e plys fɔʁtə pe εʁ kɔ̃batʁə lε malœʁ də sεtə vi,
lεsə mwa εtʁə ta pʁɛ̃sεsə a ʒamε…
ʒə nə sesəʁε ʒamε də tεme də tu mɔ̃ kœʁ e ʒə nə puʁʁε ʒamε mə pase də twa…