Poème-France.com

Poeme : Ma MalédictionMa Malédiction

Tout ce que je touche
Est éphémère
Chaque mot de ma bouche
Engendre une guerre

Chaque geste que je fais
Est un crime commis
Chaque mot que je dis
Est punissable dans ce monde sans paix

On doit partager tous ce que l’on a
Même les gens qu’on aime plus que soi
Même si on veut pas
Même si on veut tout garder pour soi

Moi les gens je les partage
Parce que je peux pas les enfermer dans une cage
Mais les gens y en rencontre d’autre, mieux que moi
Et ils s’en vont loin de moi

Chaque chose a une fin
On se réveillera plus un matin
Parce que la mort est venu
Et qu’elle nous a abattu

La mort a peut-être une liste, je sais pas
Mais elle s’en prend à ma famille, mes amis en tout cas
Elle rend encore plus dur la vie
Elle tue ceux que j’aime, ceux pour qui je donnerai ma vie

On doit toujours être honnête
Mentir est un pêche impardonnable
La sincérité est comme un récit, une fable
Qu’on a toute la vie dans la tête

Trop de gens m’ont mentis
Pour que je fasses confiance au suivant
Même si je sais que vous ne devriez pas être puni
Par les erreurs de vos précédents

On doit toujours donner
Plutôt que de recevoir
Mieux vaux donner un sourire plein de vérité
Que montrer une joie illusoire

Mais qui de vous a jamais pensé
A donner un peu plus qu’un baiser ?
Qui a jamais donner plus que soi ?
C’est pas vous que je dois gronder ici, mais ça me reste là

On doit mener sa vie au mieux
Essayer de passer les murs
De refermer des blessures
Tout en recevant dans le cœur un autre pieux

Mais comment puis-je la diriger
Si je ne peux jamais me reposer
Je suis pas robot, je suis qu’un humain
Qui cherche seulement la fin

Ma malédiction c’est d’être ici
Parmi vous, dans ce monde
On m’a montrée cette terre immonde
Et je n’ai pas au le choix, je n’ai pas fuie

Mais aujourd’hui je tente de fuir cette vie
Je tente de me fuir aussi
Parce que j’en peux plus
Parce que j’en veux plus

Ma malédiction, c’est d’être en vie
De faire du tort à autrui
Ma malédiction, c’est de pouvoir respirer
De vous blesser, de me tuer

Ma malédiction, c’est moi
Cet être que je n’aime pas
Que, voir, je ne veux pas
Mais qui est en moi.
Cindy Limpens

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tu sə kə ʒə tuʃə
εt- efemεʁə
ʃakə mo də ma buʃə
ɑ̃ʒɑ̃dʁə ynə ɡeʁə

ʃakə ʒεstə kə ʒə fε
εt- œ̃ kʁimə kɔmi
ʃakə mo kə ʒə di
ε pynisablə dɑ̃ sə mɔ̃də sɑ̃ pε

ɔ̃ dwa paʁtaʒe tus sə kə lɔ̃n- a
mεmə lε ʒɑ̃ kɔ̃n- εmə plys kə swa
mεmə si ɔ̃ vø pa
mεmə si ɔ̃ vø tu ɡaʁde puʁ swa

mwa lε ʒɑ̃ ʒə lε paʁtaʒə
paʁsə kə ʒə pø pa lεz- ɑ̃fεʁme dɑ̃z- ynə kaʒə
mε lε ʒɑ̃z- i ɑ̃ ʁɑ̃kɔ̃tʁə dotʁə, mjø kə mwa
e il sɑ̃ vɔ̃ lwɛ̃ də mwa

ʃakə ʃozə a ynə fɛ̃
ɔ̃ sə ʁevεjʁa plysz- œ̃ matɛ̃
paʁsə kə la mɔʁ ε vəny
e kεllə nuz- a abaty

la mɔʁ a pø tεtʁə ynə listə, ʒə sε pa
mεz- εllə sɑ̃ pʁɑ̃t- a ma famijə, mεz- amiz- ɑ̃ tu ka
εllə ʁɑ̃t- ɑ̃kɔʁə plys dyʁ la vi
εllə tɥ sø kə ʒεmə, sø puʁ ki ʒə dɔnəʁε ma vi

ɔ̃ dwa tuʒuʁz- εtʁə ɔnεtə
mɑ̃tiʁ εt- œ̃ pεʃə ɛ̃paʁdɔnablə
la sɛ̃seʁite ε kɔmə œ̃ ʁesi, ynə fablə
kɔ̃n- a tutə la vi dɑ̃ la tεtə

tʁo də ʒɑ̃ mɔ̃ mɑ̃ti
puʁ kə ʒə fasə kɔ̃fjɑ̃sə o sɥivɑ̃
mεmə si ʒə sε kə vu nə dəvʁje pa εtʁə pyni
paʁ lεz- eʁœʁ də vo pʁesedɑ̃

ɔ̃ dwa tuʒuʁ dɔne
plyto kə də ʁəsəvwaʁ
mjø vo dɔne œ̃ suʁiʁə plɛ̃ də veʁite
kə mɔ̃tʁe ynə ʒwa ilyzwaʁə

mε ki də vuz- a ʒamε pɑ̃se
a dɔne œ̃ pø plys kœ̃ bεze ?
ki a ʒamε dɔne plys kə swa ?
sε pa vu kə ʒə dwa ɡʁɔ̃de isi, mε sa mə ʁεstə la

ɔ̃ dwa məne sa vi o mjø
esεje də pase lε myʁ
də ʁəfεʁme dε blesyʁə
tut- ɑ̃ ʁəsəvɑ̃ dɑ̃ lə kœʁ œ̃n- otʁə pjø

mε kɔmɑ̃ pɥi ʒə la diʁiʒe
si ʒə nə pø ʒamε mə ʁəpoze
ʒə sɥi pa ʁɔbo, ʒə sɥi kœ̃n- ymɛ̃
ki ʃεʁʃə sələmɑ̃ la fɛ̃

ma malediksjɔ̃ sε dεtʁə isi
paʁmi vu, dɑ̃ sə mɔ̃də
ɔ̃ ma mɔ̃tʁe sεtə teʁə imɔ̃də
e ʒə nε pa o lə ʃwa, ʒə nε pa fɥi

mεz- oʒuʁdɥi ʒə tɑ̃tə də fɥiʁ sεtə vi
ʒə tɑ̃tə də mə fɥiʁ osi
paʁsə kə ʒɑ̃ pø plys
paʁsə kə ʒɑ̃ vø plys

ma malediksjɔ̃, sε dεtʁə ɑ̃ vi
də fεʁə dy tɔʁ a otʁɥi
ma malediksjɔ̃, sε də puvwaʁ ʁεspiʁe
də vu blese, də mə tɥe

ma malediksjɔ̃, sε mwa
sεt εtʁə kə ʒə nεmə pa
kə, vwaʁ, ʒə nə vø pa
mε ki εt- ɑ̃ mwa.