Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Ma Malédiction

Poème - Sans Thème -
Publié le 22/07/2005 12:00

L'écrit contient 443 mots qui sont répartis dans 16 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Cindy Limpens

Ma Malédiction

Tout ce que je touche
Est éphémère
Chaque mot de ma bouche
Engendre une guerre

Chaque geste que je fais
Est un crime commis
Chaque mot que je dis
Est punissable dans ce monde sans paix

On doit partager tous ce que l’on a
Même les gens qu’on aime plus que soi
Même si on veut pas
Même si on veut tout garder pour soi

Moi les gens je les partage
Parce que je peux pas les enfermer dans une cage
Mais les gens y en rencontre d’autre, mieux que moi
Et ils s’en vont loin de moi

Chaque chose a une fin
On se réveillera plus un matin
Parce que la mort est venu
Et qu’elle nous a abattu

La mort a peut-être une liste, je sais pas
Mais elle s’en prend à ma famille, mes amis en tout cas
Elle rend encore plus dur la vie
Elle tue ceux que j’aime, ceux pour qui je donnerai ma vie

On doit toujours être honnête
Mentir est un pêche impardonnable
La sincérité est comme un récit, une fable
Qu’on a toute la vie dans la tête

Trop de gens m’ont mentis
Pour que je fasses confiance au suivant
Même si je sais que vous ne devriez pas être puni
Par les erreurs de vos précédents

On doit toujours donner
Plutôt que de recevoir
Mieux vaux donner un sourire plein de vérité
Que montrer une joie illusoire

Mais qui de vous a jamais pensé
A donner un peu plus qu’un baiser ?
Qui a jamais donner plus que soi ?
C’est pas vous que je dois gronder ici, mais ça me reste là

On doit mener sa vie au mieux
Essayer de passer les murs
De refermer des blessures
Tout en recevant dans le cœur un autre pieux

Mais comment puis-je la diriger
Si je ne peux jamais me reposer
Je suis pas robot, je suis qu’un humain
Qui cherche seulement la fin

Ma malédiction c’est d’être ici
Parmi vous, dans ce monde
On m’a montrée cette terre immonde
Et je n’ai pas au le choix, je n’ai pas fuie

Mais aujourd’hui je tente de fuir cette vie
Je tente de me fuir aussi
Parce que j’en peux plus
Parce que j’en veux plus

Ma malédiction, c’est d’être en vie
De faire du tort à autrui
Ma malédiction, c’est de pouvoir respirer
De vous blesser, de me tuer

Ma malédiction, c’est moi
Cet être que je n’aime pas
Que, voir, je ne veux pas
Mais qui est en moi.
 • Pieds Hyphénique: Ma Malédiction

  tout=ce=que=je=tou=che 6
  est=é=phé=mè=re 5
  cha=que=mot=de=ma=bouche 6
  en=gen=dre=u=ne=guerre 6

  cha=que=ges=te=que=je=fais 7
  est=un=cri=me=com=mis 6
  cha=que=mot=que=je=dis 6
  est=pu=nis=sable=dans=ce=mon=de=sans=paix 10

  on=doit=par=ta=ger=tous=ce=que=lon=a 10
  mê=me=les=gens=quon=ai=me=plus=que=soi 10
  mê=me=si=on=veut=pas 6
  mê=me=si=on=veut=tout=gar=der=pour=soi 10

  moi=les=gens=je=les=par=ta=ge 8
  par=ce=que=je=peux=pas=les=en=fer=mer=dans=une=cage 13
  mais=les=gens=y=en=ren=contre=dau=tre=mieux=que=moi 12
  et=ils=sen=vont=loin=de=moi 7

  cha=que=cho=se=a=u=ne=fin 8
  on=se=ré=vei=lle=ra=plus=un=ma=tin 10
  par=ce=que=la=mort=est=ve=nu 8
  et=quel=le=nous=a=a=bat=tu 8

  la=mort=a=peut=têtreu=ne=lis=te=je=sais=pas 11
  mais=elle=sen=prend=à=ma=fa=mille=mes=a=mis=en=tout=cas 14
  el=le=rend=en=co=re=plus=dur=la=vie 10
  elle=tue=ceux=que=jaime=ceux=pour=qui=je=don=ne=rai=ma=vie 14

  on=doit=tou=jours=ê=tre=hon=nê=te 9
  men=tir=est=un=pê=che=im=par=don=nable 10
  la=sin=cé=ri=té=est=commeun=ré=cit=u=ne=fable 12
  quon=a=tou=te=la=vie=dans=la=tê=te 10

  trop=de=gens=mont=men=tis 6
  pour=que=je=fasses=con=fian=ce=au=sui=vant 10
  même=si=je=sais=que=vous=ne=de=vriez=pas=ê=tre=pu=ni 14
  par=les=er=reurs=de=vos=pré=cé=dents 9

  on=doit=tou=jours=don=ner 6
  plu=tôt=que=de=re=ce=voir 7
  mieux=vaux=don=ner=un=sou=rire=plein=de=vé=ri=té 12
  que=mon=trer=u=ne=joie=il=lu=soi=re 10

  mais=qui=de=vous=a=ja=mais=pen=sé 9
  a=don=ner=un=peu=plus=quun=bai=ser 9
  qui=a=ja=mais=don=ner=plus=que=soi 9
  cest=pas=vous=que=je=dois=gron=der=i=ci=mais=ça=me=res=te=là 16

  on=doit=me=ner=sa=vie=au=mieux 8
  es=say=er=de=pas=ser=les=murs 8
  de=re=fer=mer=des=bles=su=res 8
  tout=en=re=ce=vant=dans=le=cœur=un=autre=pieux 11

  mais=com=ment=puis=je=la=di=ri=ger 9
  si=je=ne=peux=ja=mais=me=re=po=ser 10
  je=suis=pas=ro=bot=je=suis=quun=hu=main 10
  qui=cher=che=seu=le=ment=la=fin 8

  ma=ma=lé=dic=ti=on=cest=dêtre=i=ci 10
  par=mi=vous=dans=ce=mon=de 7
  on=ma=mon=trée=cet=te=ter=re=im=monde 10
  et=je=nai=pas=au=le=choix=je=nai=pas=fuie 11

  mais=au=jourdhui=je=tente=de=fu=ir=cette=vie 10
  je=ten=te=de=me=fu=ir=aus=si 9
  par=ce=que=jen=peux=plus 6
  par=ce=que=jen=veux=plus 6

  ma=ma=lé=dic=tion=cest=dê=tre=en=vie 10
  de=fai=re=du=tort=à=au=trui 8
  ma=ma=lé=dic=tion=cest=de=pou=voir=res=pi=rer 12
  de=vous=bles=ser=de=me=tuer 7

  ma=ma=lé=dic=ti=on=cest=moi 8
  cet=ê=tre=que=je=nai=me=pas 8
  que=voir=je=ne=veux=pas 6
  mais=qui=est=en=moi 5
 • Phonétique : Ma Malédiction

  tu sə kə ʒə tuʃə
  εt- efemεʁə
  ʃakə mo də ma buʃə
  ɑ̃ʒɑ̃dʁə ynə ɡeʁə

  ʃakə ʒεstə kə ʒə fε
  εt- œ̃ kʁimə kɔmi
  ʃakə mo kə ʒə di
  ε pynisablə dɑ̃ sə mɔ̃də sɑ̃ pε

  ɔ̃ dwa paʁtaʒe tus sə kə lɔ̃n- a
  mεmə lε ʒɑ̃ kɔ̃n- εmə plys kə swa
  mεmə si ɔ̃ vø pa
  mεmə si ɔ̃ vø tu ɡaʁde puʁ swa

  mwa lε ʒɑ̃ ʒə lε paʁtaʒə
  paʁsə kə ʒə pø pa lεz- ɑ̃fεʁme dɑ̃z- ynə kaʒə
  mε lε ʒɑ̃z- i ɑ̃ ʁɑ̃kɔ̃tʁə dotʁə, mjø kə mwa
  e il sɑ̃ vɔ̃ lwɛ̃ də mwa

  ʃakə ʃozə a ynə fɛ̃
  ɔ̃ sə ʁevεjʁa plysz- œ̃ matɛ̃
  paʁsə kə la mɔʁ ε vəny
  e kεllə nuz- a abaty

  la mɔʁ a pø tεtʁə ynə listə, ʒə sε pa
  mεz- εllə sɑ̃ pʁɑ̃t- a ma famijə, mεz- amiz- ɑ̃ tu ka
  εllə ʁɑ̃t- ɑ̃kɔʁə plys dyʁ la vi
  εllə tɥ sø kə ʒεmə, sø puʁ ki ʒə dɔnəʁε ma vi

  ɔ̃ dwa tuʒuʁz- εtʁə ɔnεtə
  mɑ̃tiʁ εt- œ̃ pεʃə ɛ̃paʁdɔnablə
  la sɛ̃seʁite ε kɔmə œ̃ ʁesi, ynə fablə
  kɔ̃n- a tutə la vi dɑ̃ la tεtə

  tʁo də ʒɑ̃ mɔ̃ mɑ̃ti
  puʁ kə ʒə fasə kɔ̃fjɑ̃sə o sɥivɑ̃
  mεmə si ʒə sε kə vu nə dəvʁje pa εtʁə pyni
  paʁ lεz- eʁœʁ də vo pʁesedɑ̃

  ɔ̃ dwa tuʒuʁ dɔne
  plyto kə də ʁəsəvwaʁ
  mjø vo dɔne œ̃ suʁiʁə plɛ̃ də veʁite
  kə mɔ̃tʁe ynə ʒwa ilyzwaʁə

  mε ki də vuz- a ʒamε pɑ̃se
  a dɔne œ̃ pø plys kœ̃ bεze ?
  ki a ʒamε dɔne plys kə swa ?
  sε pa vu kə ʒə dwa ɡʁɔ̃de isi, mε sa mə ʁεstə la

  ɔ̃ dwa məne sa vi o mjø
  esεje də pase lε myʁ
  də ʁəfεʁme dε blesyʁə
  tut- ɑ̃ ʁəsəvɑ̃ dɑ̃ lə kœʁ œ̃n- otʁə pjø

  mε kɔmɑ̃ pɥi ʒə la diʁiʒe
  si ʒə nə pø ʒamε mə ʁəpoze
  ʒə sɥi pa ʁɔbo, ʒə sɥi kœ̃n- ymɛ̃
  ki ʃεʁʃə sələmɑ̃ la fɛ̃

  ma malediksjɔ̃ sε dεtʁə isi
  paʁmi vu, dɑ̃ sə mɔ̃də
  ɔ̃ ma mɔ̃tʁe sεtə teʁə imɔ̃də
  e ʒə nε pa o lə ʃwa, ʒə nε pa fɥi

  mεz- oʒuʁdɥi ʒə tɑ̃tə də fɥiʁ sεtə vi
  ʒə tɑ̃tə də mə fɥiʁ osi
  paʁsə kə ʒɑ̃ pø plys
  paʁsə kə ʒɑ̃ vø plys

  ma malediksjɔ̃, sε dεtʁə ɑ̃ vi
  də fεʁə dy tɔʁ a otʁɥi
  ma malediksjɔ̃, sε də puvwaʁ ʁεspiʁe
  də vu blese, də mə tɥe

  ma malediksjɔ̃, sε mwa
  sεt εtʁə kə ʒə nεmə pa
  kə, vwaʁ, ʒə nə vø pa
  mε ki εt- ɑ̃ mwa.
 • Pieds Phonétique : Ma Malédiction

  tu=sə=kə=ʒə=tu=ʃə 6
  ε=te=fe=mε=ʁə 5
  ʃa=kə=mo=də=ma=bu=ʃə 7
  ɑ̃=ʒɑ̃=dʁə=y=nə=ɡe=ʁə 7

  ʃa=kə=ʒεs=tə=kə=ʒə=fε 7
  ε=tœ̃=kʁi=mə=kɔ=mi 6
  ʃa=kə=mo=kə=ʒə=di 6
  ε=py=ni=sablə=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=sɑ̃=pε 10

  ɔ̃=dwa=paʁ=ta=ʒe=tus=sə=kə=lɔ̃=na 10
  mε=mə=lε=ʒɑ̃=kɔ̃=nε=mə=plys=kə=swa 10
  mε=mə=si=ɔ̃=vø=pa 6
  mε=mə=si=ɔ̃=vø=tu=ɡaʁ=de=puʁ=swa 10

  mwa=lε=ʒɑ̃=ʒə=lε=paʁ=ta=ʒə 8
  paʁsə=kə=ʒə=pø=pa=lε=zɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=zy=nə=kaʒə 13
  mε=lε=ʒɑ̃=zi=ɑ̃=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə=do=tʁə=mjø=kə=mwa 12
  e=il=sɑ̃=vɔ̃=lwɛ̃=də=mwa 7

  ʃa=kə=ʃo=zə=a=y=nə=fɛ̃ 8
  ɔ̃=sə=ʁe=vεj=ʁa=plys=zœ̃=ma=tɛ̃ 9
  paʁ=sə=kə=la=mɔʁ=ε=və=ny 8
  e=kεl=lə=nu=za=a=ba=ty 8

  la=mɔʁ=a=pø=tεtʁəy=nə=lis=tə=ʒə=sε=pa 11
  mε=zεllə=sɑ̃=pʁɑ̃=ta=ma=fa=mi=jə=mε=za=mi=zɑ̃=tu=ka 15
  εl=lə=ʁɑ̃=tɑ̃=kɔ=ʁə=plys=dyʁ=la=vi 10
  εllə=tɥ=søkə=ʒε=mə=sø=puʁ=ki=ʒə=dɔ=nə=ʁε=ma=vi 14

  ɔ̃=dwa=tu=ʒuʁ=zε=tʁə=ɔ=nε=tə 9
  mɑ̃=tiʁ=ε=tœ̃=pε=ʃə=ɛ̃=paʁ=dɔ=nablə 10
  la=sɛ̃se=ʁi=te=ε=kɔ=məœ̃=ʁe=si=y=nə=fablə 12
  kɔ̃=na=tu=tə=la=vi=dɑ̃=la=tε=tə 10

  tʁo=də=ʒɑ̃=mɔ̃=mɑ̃=ti 6
  puʁ=kə=ʒə=fasə=kɔ̃=fjɑ̃=sə=o=sɥi=vɑ̃ 10
  mεmə=si=ʒə=sε=kə=vunə=də=vʁje=pa=ε=tʁə=py=ni 13
  paʁ=lε=ze=ʁœ=ʁə=də=vo=pʁe=se=dɑ̃ 10

  ɔ̃=dwa=tu=ʒuʁ=dɔ=ne 6
  ply=to=kə=də=ʁə=sə=vwaʁ 7
  mjø=vo=dɔ=ne=œ̃=su=ʁiʁə=plɛ̃=də=ve=ʁi=te 12
  kə=mɔ̃=tʁe=y=nə=ʒwa=i=ly=zwa=ʁə 10

  mε=ki=də=vu=za=ʒa=mε=pɑ̃=se 9
  a=dɔ=ne=œ̃=pø=plys=kœ̃=bε=ze 9
  ki=a=ʒa=mε=dɔ=ne=plys=kə=swa 9
  sε=pa=vukə=ʒə=dwa=ɡʁɔ̃=de=i=si=mε=sa=mə=ʁεs=tə=la 15

  ɔ̃=dwa=mə=ne=sa=vi=o=mj=ø 9
  e=sε=j=e=də=pa=se=lε=myʁ 9
  də=ʁə=fεʁ=me=dε=ble=sy=ʁə 8
  tu=tɑ̃ʁə=sə=vɑ̃=dɑ̃=lə=kœʁ=œ̃=no=tʁə=pjø 11

  mε=kɔ=mɑ̃=pɥi=ʒə=la=di=ʁi=ʒe 9
  si=ʒə=nə=pø=ʒa=mε=mə=ʁə=po=ze 10
  ʒə=sɥi=pa=ʁɔ=bo=ʒə=sɥi=kœ̃=ny=mɛ̃ 10
  ki=ʃεʁ=ʃə=sə=lə=mɑ̃=la=fɛ̃ 8

  ma=ma=le=dik=sjɔ̃=sε=dε=tʁə=i=si 10
  paʁ=mi=vu=dɑ̃=sə=mɔ̃=də 7
  ɔ̃=ma=mɔ̃=tʁe=sε=tə=te=ʁə=i=mɔ̃də 10
  e=ʒə=nε=pa=olə=ʃwa=ʒə=nε=pa=fɥi 10

  mε=zo=ʒuʁ=dɥiʒə=tɑ̃tə=də=fɥ=iʁ=sε=tə=vi 11
  ʒə=tɑ̃=tə=də=mə=fɥ=iʁ=o=si 9
  paʁ=sə=kə=ʒɑ̃=pø=plys 6
  paʁ=sə=kə=ʒɑ̃=vø=plys 6

  ma=ma=le=dik=sjɔ̃=sε=dε=tʁə=ɑ̃=vi 10
  də=fε=ʁə=dy=tɔʁ=a=ot=ʁɥi 8
  ma=ma=le=dik=sjɔ̃=sεdə=pu=vwaʁ=ʁεs=pi=ʁe 11
  də=vu=ble=se=də=mə=tɥe 7

  ma=ma=le=dik=sj=ɔ̃=sε=mwa 8
  sεt=ε=tʁə=kə=ʒə=nε=mə=pa 8
  kə=vwaʁ=ʒə=nə=vø=pa 6
  mε=ki=ε=tɑ̃=mwa 5

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/07/2005 23:38(F)Fleurlune Mimi(F)

je trouve rien a dire
tu as bien parlé et je chui vrm dac avec toi mais sauf celle d’etre la sur terre moi aussi je vx la quitter mais on doit rever on doit esperer un monde meilleur que celui la et cette espoir c bien nous la génération qui grandit car c nous qui dirigeront le monde apres nos parents
BRAVO

amitié d’:’(une fleur de lune solitaire:’(

Auteur de Poésie
23/07/2005 03:51Rêve Éveiller

ton poème est Magnifique!!
mais bien triste...
j’aime beaucoup!
courage et garde espoire d’un lendemain meilleur...
bravo!;)

Auteur de Poésie
24/07/2005 20:40Tomooki

Très joli, et long ^_^ En plus tu forces les gens a rester concentrer sur ton poème en cassant les rythmes de tes vers... J’ai dû recommencer au début à chaque fois qu’on m’a interrompu LOL
Très vrai sur les parties généralistes, et triste dès que tu parles de toi... J’espère quand même en trouver des plus gai dans ta liste 😉
Bisous (K)

Auteur de Poésie
31/07/2005 17:28Laston

Très beau poème, toujours aussi haineux envers toi même. Ne t’en fait pas, tu n’es pas une malédiction! Pas pour nous autre en tout cas!
Te lire est à chaque fois une joie
Chacun de tes vers me laisse sans voix
Tu n’as pas à te mépriser comme cela
Car c’est une grande poétesse que voilà!