Poème-France.com

Poeme : Au Plus J’Avance…Au Plus J’Avance…

J’ai fait pas mal d’erreurs
Et je m’en blâme pas encore assez
Même si je ne sais que me détester
Et que je fuie le bonheur

J’ai jamais fait ce qu’il faut
Je vois que tout est faux
Et pourtant j’essaye d’avancer
Je tente de résister, de continuer

J’essaye de me battre encore
Alors que je sais que je le fait à tort
J’ai beau m’accrocher à mes armes
Elles se brisent avec mes larmes

Je n’ai plus la force nécessaire
Pour me battre contre l’Enfer
Je n’ai pas le caractère
Pour vivre sur Terre

Alors même si je continue
Tout en étant abattue
Je sais que cette vie me tue
Jusqu’à ce que je ne sois plus

Parce qu’au plus j’avance
Je sais que j’ai peu de chance
De trouver encore du bonheur
Cette lueur qui me fait peur

Alors au plus j’avance
J’ai de moins en moins confiance
En cette vie, en vous, en moi
Je perd de plus en plus la foi

Au plus j’avance
Que je vois ces malchances
Je descend dans ce puit
Que représente cette sombre vie

Au plus j’avance sur mon chemin
En sachant bien que j’ai pas de destin
Au moins j’arrive à croire
Je ne parviens plu rien à voir

Au plus j’avance dans ma vie
Ma haine envers moi grandit
Mes souvenirs me hantent
Et les gens me mentent

Au plus j’avance sur cet Terre
J’ai de plus en plus envie de me taire
Parce que j’ai mal de tout ces mots
Et que mon cœur ne sait plus avoir chaud.
Cindy Limpens

PostScriptum

Je Finirai Bien Par Ne Plus Avancer Pour Ne Plus Souffrir…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε fε pa mal deʁœʁ
e ʒə mɑ̃ blamə pa ɑ̃kɔʁə ase
mεmə si ʒə nə sε kə mə detεste
e kə ʒə fɥi lə bɔnœʁ

ʒε ʒamε fε sə kil fo
ʒə vwa kə tut- ε fo
e puʁtɑ̃ ʒesεj davɑ̃se
ʒə tɑ̃tə də ʁeziste, də kɔ̃tinɥe

ʒesεj də mə batʁə ɑ̃kɔʁə
alɔʁ kə ʒə sε kə ʒə lə fε a tɔʁ
ʒε bo makʁoʃe a mεz- aʁmə
εllə sə bʁize avεk mε laʁmə

ʒə nε plys la fɔʁsə nesesεʁə
puʁ mə batʁə kɔ̃tʁə lɑ̃fe
ʒə nε pa lə kaʁaktεʁə
puʁ vivʁə syʁ teʁə

alɔʁ mεmə si ʒə kɔ̃tinɥ
tut- ɑ̃n- etɑ̃ abatɥ
ʒə sε kə sεtə vi mə tɥ
ʒyska sə kə ʒə nə swa plys

paʁsə ko plys ʒavɑ̃sə
ʒə sε kə ʒε pø də ʃɑ̃sə
də tʁuve ɑ̃kɔʁə dy bɔnœʁ
sεtə lɥœʁ ki mə fε pœʁ

alɔʁz- o plys ʒavɑ̃sə
ʒε də mwɛ̃z- ɑ̃ mwɛ̃ kɔ̃fjɑ̃sə
ɑ̃ sεtə vi, ɑ̃ vu, ɑ̃ mwa
ʒə pεʁ də plysz- ɑ̃ plys la fwa

o plys ʒavɑ̃sə
kə ʒə vwa sε malʃɑ̃sə
ʒə desɑ̃ dɑ̃ sə pɥi
kə ʁəpʁezɑ̃tə sεtə sɔ̃bʁə vi

o plys ʒavɑ̃sə syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃
ɑ̃ saʃɑ̃ bjɛ̃ kə ʒε pa də dεstɛ̃
o mwɛ̃ ʒaʁivə a kʁwaʁə
ʒə nə paʁvjɛ̃ ply ʁjɛ̃ a vwaʁ

o plys ʒavɑ̃sə dɑ̃ ma vi
ma-εnə ɑ̃vεʁ mwa ɡʁɑ̃di
mε suvəniʁ mə-ɑ̃te
e lε ʒɑ̃ mə mɑ̃te

o plys ʒavɑ̃sə syʁ sεt teʁə
ʒε də plysz- ɑ̃ plysz- ɑ̃vi də mə tεʁə
paʁsə kə ʒε mal də tu sε mo
e kə mɔ̃ kœʁ nə sε plysz- avwaʁ ʃo.