Poème-France.com

Poeme : Le Paradis Blanc.Le Paradis Blanc.

J’ai la fumée noire du désespoir
Qui m’enveloppe quand vient le soir
J’ai mon courage qui se meurt
Quand la nuit, j’entrevois mes peurs

Les nuages prennent trop de place dans mon ciel
Le soleil a pourtant une beauté sans pareille
Ces jours-ci, il est trop faible pour s’imposer
Mais même si j’ai du mal à pouvoir espérer…

J’irai dormir dans le Paradis Blanc
Là où je peux réaliser mes rêves d’enfants
Là où le mot vivre n’est pas une obligation
Là où on est pas fou de perdre la raison

Après la pluie, le beau temps
Je l’attend depuis si longtemps
Je n’espère plus pouvoir l’apercevoir
Je ne sais plus en quoi, en qui croire

J’entend encore ces murmures
Qui hantent tous les murs
De ce qui forment un foyer
Mais même si je ne veux plus écouter…

J’irai dormir dans le Paradis Blanc
Là où on se sent vraiment vivant
Là où Le Soleil est le plus beau des Dieu
Là où on peut encore être heureux

Je n’ai confiance quand ces Anges
Qui dans ce tableau qui se mélange
Ont, un jour, élu domicile
Parce que la vie sur Terre est inutile

Je n’ai plus envie d’y croire encore
Je ne peux plus me battre plus fort
Je n’ai rien à perdre, rien à gagner
Mais même si je ne veux plus continuer…

J’irai dormir dans le Paradis Blanc
Là où ne souffle plus le vent
Là où tout est sincère et pur
Là où la vie n’est pas plus dure

Je n’ai jamais rien demandé à la vie
Si ce n’est un peu de bonheur
C’est qu’un petit bout sans couleurs
Que j’ai eu comme cadeau d’ennemi

Je n’ai jamais demandé à voir
Tout ce qui fait ce monde déchiré
Dont la seule couleurs est le noir
Mais même si je ne veux plus regarder… .

J’irai dormir dans le Paradis Blanc
Quand viendra mon temps
J’irai courir dans l’herbe de la chaleur
Là où n’existe pas les pleurs

Je n’ai pas pu trouver ma place
Le tableau est bien trop petit
Et puis, j’ai souvent fuie
A la vie, je n’ai jamais voulu faire face

Je n’ai pas toujours tout trouver
Je n’ai pas toujours eu le sourire
Je ne connaît que les mots fuir et partir
Mais même si j’ai cesser de chercher…

J’irai dormir dans le Paradis Blanc
Où le bonheur est assez patient
Pour attendre que je le trouve
Pour que sa sincérité, il me prouve

Je n’ai pas toujours donner assez
Mais j’ai tout de fois essayer
Ma place est peut-être en Enfer
Je ne l’ai même pas trouvé sur terre

J’ai fait ce que je pouvais
J’ai essayer de faire le bien
Je n’ai pas toujours été quelqu’un
Mais même si je me suis souvent trompée…

J’irai dormir dans le Paradis Blanc
Là où peut s’arrêter le temps
Là où ma vrai vie commencera
Là où je ne pourrai plus jamais avoir froid
Cindy Limpens

PostScriptum

Un poeme inspiré de la chanson &quot ; Le Paradis Blanc&quot ; de Michel Berger… C’est une chanson qu’on a écouté à l’incinération de ma grand mère. C’est pourquoi c’est un écrit qui me tient à coeur. J’espère qu’il vous plaira. (F) Merci à ceux ki me lir


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε la fyme nwaʁə dy dezεspwaʁ
ki mɑ̃vəlɔpə kɑ̃ vjɛ̃ lə swaʁ
ʒε mɔ̃ kuʁaʒə ki sə məʁ
kɑ̃ la nɥi, ʒɑ̃tʁəvwa mε pœʁ

lε nɥaʒə pʁεne tʁo də plasə dɑ̃ mɔ̃ sjεl
lə sɔlεj a puʁtɑ̃ ynə bote sɑ̃ paʁεjə
sε ʒuʁ si, il ε tʁo fεblə puʁ sɛ̃poze
mε mεmə si ʒε dy mal a puvwaʁ εspeʁe…

ʒiʁε dɔʁmiʁ dɑ̃ lə paʁadi blɑ̃
la u ʒə pø ʁealize mε ʁεvə dɑ̃fɑ̃
la u lə mo vivʁə nε pa ynə ɔbliɡasjɔ̃
la u ɔ̃n- ε pa fu də pεʁdʁə la ʁεzɔ̃

apʁε la plɥi, lə bo tɑ̃
ʒə latɑ̃ dəpɥi si lɔ̃tɑ̃
ʒə nεspεʁə plys puvwaʁ lapεʁsəvwaʁ
ʒə nə sε plysz- ɑ̃ kwa, ɑ̃ ki kʁwaʁə

ʒɑ̃tɑ̃t- ɑ̃kɔʁə sε myʁmyʁə
ki-ɑ̃te tus lε myʁ
də sə ki fɔʁme œ̃ fwaje
mε mεmə si ʒə nə vø plysz- ekute…

ʒiʁε dɔʁmiʁ dɑ̃ lə paʁadi blɑ̃
la u ɔ̃ sə sɑ̃ vʁεmɑ̃ vivɑ̃
la u lə sɔlεj ε lə plys bo dε djø
la u ɔ̃ pø ɑ̃kɔʁə εtʁə œʁø

ʒə nε kɔ̃fjɑ̃sə kɑ̃ sεz- ɑ̃ʒə
ki dɑ̃ sə tablo ki sə melɑ̃ʒə
ɔ̃, œ̃ ʒuʁ, ely dɔmisilə
paʁsə kə la vi syʁ teʁə εt- inytilə

ʒə nε plysz- ɑ̃vi di kʁwaʁə ɑ̃kɔʁə
ʒə nə pø plys mə batʁə plys fɔʁ
ʒə nε ʁjɛ̃ a pεʁdʁə, ʁjɛ̃ a ɡaɲe
mε mεmə si ʒə nə vø plys kɔ̃tinɥe…

ʒiʁε dɔʁmiʁ dɑ̃ lə paʁadi blɑ̃
la u nə suflə plys lə vɑ̃
la u tut- ε sɛ̃sεʁə e pyʁ
la u la vi nε pa plys dyʁə

ʒə nε ʒamε ʁjɛ̃ dəmɑ̃de a la vi
si sə nεt- œ̃ pø də bɔnœʁ
sε kœ̃ pəti bu sɑ̃ kulœʁ
kə ʒε y kɔmə kado dεnəmi

ʒə nε ʒamε dəmɑ̃de a vwaʁ
tu sə ki fε sə mɔ̃də deʃiʁe
dɔ̃ la sələ kulœʁz- ε lə nwaʁ
mε mεmə si ʒə nə vø plys ʁəɡaʁde…

ʒiʁε dɔʁmiʁ dɑ̃ lə paʁadi blɑ̃
kɑ̃ vjɛ̃dʁa mɔ̃ tɑ̃
ʒiʁε kuʁiʁ dɑ̃ lεʁbə də la ʃalœʁ
la u nεɡzistə pa lε plœʁ

ʒə nε pa py tʁuve ma plasə
lə tablo ε bjɛ̃ tʁo pəti
e pɥi, ʒε suvɑ̃ fɥi
a la vi, ʒə nε ʒamε vuly fεʁə fasə

ʒə nε pa tuʒuʁ tu tʁuve
ʒə nε pa tuʒuʁz- y lə suʁiʁə
ʒə nə kɔnε kə lε mo fɥiʁ e paʁtiʁ
mε mεmə si ʒε sese də ʃεʁʃe…

ʒiʁε dɔʁmiʁ dɑ̃ lə paʁadi blɑ̃
u lə bɔnœʁ εt- ase pasjɑ̃
puʁ atɑ̃dʁə kə ʒə lə tʁuvə
puʁ kə sa sɛ̃seʁite, il mə pʁuvə

ʒə nε pa tuʒuʁ dɔne ase
mε ʒε tu də fwaz- esεje
ma plasə ε pø tεtʁə ɑ̃n- ɑ̃fe
ʒə nə lε mεmə pa tʁuve syʁ teʁə

ʒε fε sə kə ʒə puvε
ʒε esεje də fεʁə lə bjɛ̃
ʒə nε pa tuʒuʁz- ete kεlkœ̃
mε mεmə si ʒə mə sɥi suvɑ̃ tʁɔ̃pe…

ʒiʁε dɔʁmiʁ dɑ̃ lə paʁadi blɑ̃
la u pø saʁεte lə tɑ̃
la u ma vʁε vi kɔmɑ̃səʁa
la u ʒə nə puʁʁε plys ʒamεz- avwaʁ fʁwa