Poème-France.com

Poeme : J’Etouffe…J’Etouffe…

J’ai mes rêves qui me fuient
J’ai peur dans la nuit
Je ne sais plus quoi faire
Je ne sais rien de cette Terre

Je ne sais pas comment continuer
Encore moins pour qui, pourquoi
Je me suis perdue tant de fois
Je ne parviens pas à me relever

J’étouffe dans cette vie
J’ai mon âme en peine
A cause de toutes mes Haines
Personne n’entend mes cris

J’ai perdue mes repères
On m’a rien donné
Parce que j’ai rien demandé
Je me perd dans cet Enfer

J’ai mal sans vouloir l’avouer
Et je ne peux même pas vous parler
J’en tremble rien qu’à y penser
Dans ma gorge, les mots sont bloqués

J’étouffe dans cette vie
Le froid se propage en moi
J’ai peur, je perd la voix
Personne n’entend mes cris

J’ai mon cœur qui crame
Je suis pas encore une femme
Je suis qu’une gamine
Aux regards perdus, à la triste mine

J’ai mes sentiments qui s’égarent
Trop de questions sans réponses
Trop d’heures où j’y pense
Je sais plus, il est peut-être trop tard…

J’étouffe dans cette vie
Je suis gelée de l’intérieur
Mon âme peu à peu se meurt
Personne n’entend mes cris

J’aimerais pouvoir continuer
Mais j’ai pas trouver de raison
J’ai pas encore trouver mas destination
Et j’ai plus envie d’avancer

Parce que j’étouffe dans mes cris
Je comprend rien à la vie,
Je ne sais plus comment sortir du trou noir
Je m’étouffe moi même ce soir…
Cindy Limpens

PostScriptum

Coup de blue… Pas le premier, surement pas le dernier…
Merci à ceux qui me liront…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε mε ʁεvə ki mə fɥje
ʒε pœʁ dɑ̃ la nɥi
ʒə nə sε plys kwa fεʁə
ʒə nə sε ʁjɛ̃ də sεtə teʁə

ʒə nə sε pa kɔmɑ̃ kɔ̃tinɥe
ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ puʁ ki, puʁkwa
ʒə mə sɥi pεʁdɥ tɑ̃ də fwa
ʒə nə paʁvjɛ̃ pa a mə ʁələve

ʒetufə dɑ̃ sεtə vi
ʒε mɔ̃n- amə ɑ̃ pεnə
a kozə də tutə mεz- εnə
pεʁsɔnə nɑ̃tɑ̃ mε kʁi

ʒε pεʁdɥ mε ʁəpεʁə
ɔ̃ ma ʁjɛ̃ dɔne
paʁsə kə ʒε ʁjɛ̃ dəmɑ̃de
ʒə mə pεʁ dɑ̃ sεt ɑ̃fe

ʒε mal sɑ̃ vulwaʁ lavue
e ʒə nə pø mεmə pa vu paʁle
ʒɑ̃ tʁɑ̃blə ʁjɛ̃ ka i pɑ̃se
dɑ̃ ma ɡɔʁʒə, lε mo sɔ̃ blɔke

ʒetufə dɑ̃ sεtə vi
lə fʁwa sə pʁɔpaʒə ɑ̃ mwa
ʒε pœʁ, ʒə pεʁ la vwa
pεʁsɔnə nɑ̃tɑ̃ mε kʁi

ʒε mɔ̃ kœʁ ki kʁamə
ʒə sɥi pa ɑ̃kɔʁə ynə famə
ʒə sɥi kynə ɡaminə
o ʁəɡaʁd pεʁdys, a la tʁistə minə

ʒε mε sɑ̃timɑ̃ ki seɡaʁe
tʁo də kεstjɔ̃ sɑ̃ ʁepɔ̃sə
tʁo dœʁz- u ʒi pɑ̃sə
ʒə sε plys, il ε pø tεtʁə tʁo taʁ…

ʒetufə dɑ̃ sεtə vi
ʒə sɥi ʒəle də lɛ̃teʁjœʁ
mɔ̃n- amə pø a pø sə məʁ
pεʁsɔnə nɑ̃tɑ̃ mε kʁi

ʒεməʁε puvwaʁ kɔ̃tinɥe
mε ʒε pa tʁuve də ʁεzɔ̃
ʒε pa ɑ̃kɔʁə tʁuve mas dεstinasjɔ̃
e ʒε plysz- ɑ̃vi davɑ̃se

paʁsə kə ʒetufə dɑ̃ mε kʁi
ʒə kɔ̃pʁɑ̃ ʁjɛ̃ a la vi,
ʒə nə sε plys kɔmɑ̃ sɔʁtiʁ dy tʁu nwaʁ
ʒə metufə mwa mεmə sə swaʁ…