Poème-France.com

Poeme : Sorry, I Can’T Be Perfect.Sorry, I Can’T Be Perfect.

Regarde au plus profond de mes yeux,
Rien qu’une fois, juste pour moi
Qu’y vois-tu ? Tristesse, Haine, Feu ?
Cherche dans le fond de mon âme, en moi
Ce que tu pourras y trouver de mieux
Ce que je ne vois pas, ce en quoi je ne crois pas

Découvre cette petite partie de moi même
Que, même avec le temps, je n’aime
Apprécieras-tu mon cœur devenu bohème
Croiras-tu en ce grain d’Espoir que je sème
Partiras-tu devant mes blessures, mes peines
Fuiras-tu devant cette mélancolie que je traîne ?

Je suis désolée, je ne peux être parfaite,
Excuse moi de ne pas toujours être prête
Je suis désolée, je ne peux être parfaite,
Excuse moi d’en avoir pleins la tête,
Je suis désolée, je ne peux être parfaite,
Excuse moi de présenter plusieurs facettes,

J’ai bien essayé de grandir, de ne plus souffrir
Cependant, tu ne pourras changer ce que je suis
Tu ne pourras, même avec ton dégoût, détruire
Le fantôme qui cherche désespérément sa vie,
J’ai tenté de toutes mes forces de continuer à sourire,
Malgré ces mots… Devais-je être punie ?

Je ne me suis pas permise de baisser les bras,
J’ai choisi de continuer à pleurer tout bas,
Et j’ai espéré que les choses puissent changer
Mais jamais, non jamais rien ne pourra changer
Parce que les vengeances ne peuvent s’effacer
Les blessures des mots en moi sont ancrées

Je suis désolée, je ne peux être parfaite,
Excuse moi de ne pas toujours être prête
Je suis désolée, je ne peux être parfaite,
Excuse moi d’en avoir pleins la tête,
Je suis désolée, je ne peux être parfaite,
Excuse moi de présenter plusieurs facettes,

J’ai tenté de faire ce que je pensais être bien
Mais mes buts ne sont pas sur tes propres plans
Quand tu me blessais, je me forçais à te tenir la main
Pour le puzzle de ma vie, j’ai cherché les bouts manquants,
Même si l’envie de vivre n’est pas là chaque matin
Je continue à avancer sur mon chemin, inlassablement,

Et je n’ai pas toujours compris tes raisons
J’ai pourtant cherché des réponses à mes questions,
Mais, il semble que ma vie n’est pas ici
Parce que, de cette famille, je ne fais partie,
Je n’ai pas ma place sur le tableau de cette vie
Je dois encore peindre le mien petit à petit,

Je suis désolée, je ne peux être parfaite,
Excuse moi de ne pas toujours être prête
Je suis désolée, je ne peux être parfaite,
Excuse moi d’en avoir pleins la tête,
Je suis désolée, je ne peux être parfaite,
Excuse moi de présenter plusieurs facettes,

Les mots ne s’envoleront pas loin de ma mémoire,
Ils sont ancrés à sang au plus profond de mon âme
Je m’en souviendrai toujours, chaque soir
En perdant ma carapace d’enfant, en devenant femme
Ils sont gravés dans le miroir de la vie… Mon miroir,
Je ne pourrai les effacer, même avec mes larmes,

Il ne me reste plus qu’un but à atteindre
Pouvoir continuer mon chemin, sans rien craindre,
Rien ne pourra changer ce que tu as dit
Le passé et ses cicatrices encore ouvertes sont écrits,
Mais mon futur, ma vie sont encore à construire
Rien ne peut changer ces mots, mais je peux encore partir…
Cindy Limpens

PostScriptum

C’est un poème inspiré de la chanson « Perfect de Simple Plan », je ne sais pas si vous connaissez, sinon c’est le moment de la télécharger ; )


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʁəɡaʁdə o plys pʁɔfɔ̃ də mεz- iø,
ʁjɛ̃ kynə fwa, ʒystə puʁ mwa
ki vwa ty ? tʁistεsə, εnə, fø ?
ʃεʁʃə dɑ̃ lə fɔ̃ də mɔ̃n- amə, ɑ̃ mwa
sə kə ty puʁʁaz- i tʁuve də mjø
sə kə ʒə nə vwa pa, sə ɑ̃ kwa ʒə nə kʁwa pa

dekuvʁə sεtə pətitə paʁti də mwa mεmə
kə, mεmə avεk lə tɑ̃, ʒə nεmə
apʁesjəʁa ty mɔ̃ kœʁ dəvəny bɔεmə
kʁwaʁa ty ɑ̃ sə ɡʁɛ̃ dεspwaʁ kə ʒə sεmə
paʁtiʁa ty dəvɑ̃ mε blesyʁə, mε pεnə
fɥiʁa ty dəvɑ̃ sεtə melɑ̃kɔli kə ʒə tʁεnə ?

ʒə sɥi dezɔle, ʒə nə pøz- εtʁə paʁfεtə,
εkskyzə mwa də nə pa tuʒuʁz- εtʁə pʁεtə
ʒə sɥi dezɔle, ʒə nə pøz- εtʁə paʁfεtə,
εkskyzə mwa dɑ̃n- avwaʁ plɛ̃ la tεtə,
ʒə sɥi dezɔle, ʒə nə pøz- εtʁə paʁfεtə,
εkskyzə mwa də pʁezɑ̃te plyzjœʁ fasεtə,

ʒε bjɛ̃ esεje də ɡʁɑ̃diʁ, də nə plys sufʁiʁ
səpɑ̃dɑ̃, ty nə puʁʁa ʃɑ̃ʒe sə kə ʒə sɥi
ty nə puʁʁa, mεmə avεk tɔ̃ deɡu, detʁɥiʁə
lə fɑ̃tomə ki ʃεʁʃə dezεspeʁemɑ̃ sa vi,
ʒε tɑ̃te də tutə mε fɔʁsə- də kɔ̃tinɥe a suʁiʁə,
malɡʁe sε mo… dəvε ʒə εtʁə pyni ?

ʒə nə mə sɥi pa pεʁmizə də bεse lε bʁa,
ʒε ʃwazi də kɔ̃tinɥe a pləʁe tu ba,
e ʒε εspeʁe kə lε ʃozə pɥise ʃɑ̃ʒe
mε ʒamε, nɔ̃ ʒamε ʁjɛ̃ nə puʁʁa ʃɑ̃ʒe
paʁsə kə lε vɑ̃ʒɑ̃sə nə pəve sefase
lε blesyʁə dε moz- ɑ̃ mwa sɔ̃t- ɑ̃kʁe

ʒə sɥi dezɔle, ʒə nə pøz- εtʁə paʁfεtə,
εkskyzə mwa də nə pa tuʒuʁz- εtʁə pʁεtə
ʒə sɥi dezɔle, ʒə nə pøz- εtʁə paʁfεtə,
εkskyzə mwa dɑ̃n- avwaʁ plɛ̃ la tεtə,
ʒə sɥi dezɔle, ʒə nə pøz- εtʁə paʁfεtə,
εkskyzə mwa də pʁezɑ̃te plyzjœʁ fasεtə,

ʒε tɑ̃te də fεʁə sə kə ʒə pɑ̃sεz- εtʁə bjɛ̃
mε mε byt nə sɔ̃ pa syʁ tε pʁɔpʁə- plɑ̃
kɑ̃ ty mə blesε, ʒə mə fɔʁsεz- a tə təniʁ la mɛ̃
puʁ lə pyzlə də ma vi, ʒε ʃεʁʃe lε bu mɑ̃kɑ̃,
mεmə si lɑ̃vi də vivʁə nε pa la ʃakə matɛ̃
ʒə kɔ̃tinɥ a avɑ̃se syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃, ɛ̃lasabləmɑ̃,

e ʒə nε pa tuʒuʁ kɔ̃pʁi tε ʁεzɔ̃
ʒε puʁtɑ̃ ʃεʁʃe dε ʁepɔ̃səz- a mε kεstjɔ̃,
mε, il sɑ̃blə kə ma vi nε pa isi
paʁsə kə, də sεtə famijə, ʒə nə fε paʁti,
ʒə nε pa ma plasə syʁ lə tablo də sεtə vi
ʒə dwaz- ɑ̃kɔʁə pɛ̃dʁə lə mjɛ̃ pəti a pəti,

ʒə sɥi dezɔle, ʒə nə pøz- εtʁə paʁfεtə,
εkskyzə mwa də nə pa tuʒuʁz- εtʁə pʁεtə
ʒə sɥi dezɔle, ʒə nə pøz- εtʁə paʁfεtə,
εkskyzə mwa dɑ̃n- avwaʁ plɛ̃ la tεtə,
ʒə sɥi dezɔle, ʒə nə pøz- εtʁə paʁfεtə,
εkskyzə mwa də pʁezɑ̃te plyzjœʁ fasεtə,

lε mo nə sɑ̃vɔləʁɔ̃ pa lwɛ̃ də ma memwaʁə,
il sɔ̃t- ɑ̃kʁez- a sɑ̃ o plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃n- amə
ʒə mɑ̃ suvjɛ̃dʁε tuʒuʁ, ʃakə swaʁ
ɑ̃ pεʁdɑ̃ ma kaʁapasə dɑ̃fɑ̃, ɑ̃ dəvənɑ̃ famə
il sɔ̃ ɡʁave dɑ̃ lə miʁwaʁ də la vi… mɔ̃ miʁwaʁ,
ʒə nə puʁʁε lεz- efase, mεmə avεk mε laʁmə,

il nə mə ʁεstə plys kœ̃ byt a atɛ̃dʁə
puvwaʁ kɔ̃tinɥe mɔ̃ ʃəmɛ̃, sɑ̃ ʁjɛ̃ kʁɛ̃dʁə,
ʁjɛ̃ nə puʁʁa ʃɑ̃ʒe sə kə ty a di
lə pase e sε sikatʁisəz- ɑ̃kɔʁə uvεʁtə- sɔ̃t- ekʁi,
mε mɔ̃ fytyʁ, ma vi sɔ̃t- ɑ̃kɔʁə a kɔ̃stʁɥiʁə
ʁjɛ̃ nə pø ʃɑ̃ʒe sε mo, mε ʒə pøz- ɑ̃kɔʁə paʁtiʁ…