Poeme : … Solitude…

… Solitude…

Pas hésitants, mains tremblantes,
Haine des mots, voix absentes,
Etre sombre, sourires cachés,
Ame haineuse, cœur blessé,

J’ai cru avoir trouver ma place,
J’ai cru que l’ombre s’efface,
J’ai cru que la vie pouvait guérir,
J’ai cru qu’on pouvait se suffire,

J’ai espéré que les gens changent,
J’ai espéré qu’ils ne se vengent,
J’ai espéré avoir encore le courage,
J’ai espéré montrer mon vrai visage,

J’ai vu ce que le monde réserve
J’ai vu que le bonheur ne se préserve
J’ai vu qu’on grandit pour souffrir
J’ai vu qu’on ne pouvait totalement fuir,

Paralysie de la voix, vouloir se cacher,
Perte d’envie, impression de n’exister,
Folie des sentiments, ne pas comprendre
Couleurs effacées, joies brûlées. . cendres,

Je n’ai pas toujours eu la bonne conduite
J’ai cru que la solution était la fuite
Et même aujourd’hui, je m’obstine
A vouloir quitter ce qui me chagrine,

J’ai cru avoir la force d’y croire,
J’ai voulu vivre, j’ai espéré pouvoir,
Et j’ai cru tellement de choses
Sans vraiment en trouver la cause,

Cependant, je sais que je me suis trompée
Je n’ai rien à espérer car je peux respirer
J’ai tant de questions sans réponses
Petite à petit, dans le doute, je m’enfonce

Présence effacée, naissance fantôme
Cœur adolescent, yeux de mômes,
Place recherchée, toile détruite
Vie impensable, existence de fuite,

J’ai cherché ma place au près de vous
Mais je ne fais partie de ce monde de fou,
Plus mon malaise grandit, au fond de moi
Plus je m’efface, en détruisant ma voix

J’aimerais avoir une vie à construire,
Ne plus sentir cette peur me nuire
J’aimerais croire en le lendemain
Ne plus savoir que je n’ai de chemin

Je sais pertinemment que la vie est ainsi
Que si c’est vrai, que je n’ai rien à faire ici
Je ne peux être qu’une âme errante
Qui se blottit dans la solitude, l’attente

Regard absent, absences nombreuses
Existence rêvée, vie dans les nébuleuses
Ecoute attentive, discussions rares
Silences amis, paroles par hasard

Solitude alliée, perte d’une existence
Angoisses inexpliquées, malchance,
Image déchirée, rejet d’une aide
Mépris de soi… Coupable, je plaide.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: … Solitude…

  pas=hé=si=tants=mains=trem=blan=tes 8
  hai=ne=des=mots=voix=ab=sen=tes 8
  et=re=sombre=sou=ri=res=ca=chés 8
  a=me=hai=neu=se=cœur=bles=sé 8

  jai=cru=a=voir=trou=ver=ma=pla=ce 9
  jai=cru=que=lom=bre=sef=fa=ce 8
  jai=cru=que=la=vie=pou=vait=gué=rir 9
  jai=cru=quon=pou=vait=se=suf=fi=re 9

  jai=es=pé=ré=que=les=gens=chan=gent 9
  jai=es=pé=ré=quils=ne=se=ven=gent 9
  jai=es=pé=ré=a=voir=en=core=le=cou=rage 11
  jai=es=pé=ré=mon=trer=mon=vrai=vi=sage 10

  jai=vu=ce=que=le=mon=de=ré=ser=ve 10
  jai=vu=que=le=bon=heur=ne=se=pré=serve 10
  jai=vu=quon=gran=dit=pour=souf=frir 8
  jai=vu=quon=ne=pou=vait=to=tale=ment=fu=ir 11

  pa=ra=ly=sie=de=la=voix=vou=loir=se=ca=cher 12
  per=te=den=vie=im=pres=sion=de=nexis=ter 10
  fo=lie=des=sen=ti=ments=ne=pas=com=prendre 10
  cou=leurs=ef=fa=cées=joies=brû=lées=cen=dres 10

  je=nai=pas=tou=jours=eu=la=bonne=con=duite 10
  jai=cru=que=la=so=lu=tion=é=tait=la=fuite 11
  et=mê=me=au=jourd=hui=je=mobs=ti=ne 10
  a=vou=loir=quit=ter=ce=qui=me=cha=grine 10

  jai=cru=a=voir=la=for=ce=dy=croi=re 10
  jai=vou=lu=vivre=jai=es=pé=ré=pou=voir 10
  et=jai=cru=tel=le=ment=de=cho=ses 9
  sans=vrai=ment=en=trou=ver=la=cau=se 9

  ce=pen=dant=je=sais=que=je=me=suis=trom=pée 11
  je=nai=rien=à=es=pé=rer=car=je=peux=res=pi=rer 13
  jai=tant=de=ques=ti=ons=sans=ré=pon=ses 10
  pe=titeà=pe=tit=dans=le=dou=te=je=men=fonce 11

  présen=ce=ef=fa=cée=nais=san=ce=fan=tôme 10
  cœur=a=do=les=cent=y=eux=de=mô=mes 10
  pla=ce=re=cher=chée=toi=le=dé=trui=te 10
  vie=im=pen=sa=ble=exis=ten=ce=de=fuite 10

  jai=cher=ché=ma=pla=ce=au=près=de=vous 10
  mais=je=ne=fais=par=tie=de=ce=monde=de=fou 11
  plus=mon=ma=laise=gran=dit=au=fond=de=moi 10
  plus=je=mef=face=en=dé=trui=sant=ma=voix 10

  jaime=rais=a=voir=u=ne=vie=à=cons=truire 10
  ne=plus=sen=tir=cet=te=peur=me=nui=re 10
  jai=me=rais=croi=re=en=le=len=de=main 10
  ne=plus=sa=voir=que=je=nai=de=che=min 10

  je=sais=per=ti=nem=ment=que=la=vieest=ain=si 11
  que=si=cest=vrai=que=je=nai=rien=à=faire=i=ci 12
  je=ne=peux=être=quu=ne=â=me=er=rante 10
  qui=se=blot=tit=dans=la=so=li=tude=lat=tente 11

  re=gard=ab=sent=ab=sen=ces=nom=breu=ses 10
  existen=ce=rê=vée=vie=dans=les=né=bu=leuses 10
  ecou=te=at=ten=ti=ve=dis=cus=sions=rares 10
  silen=ces=a=mis=pa=ro=les=par=ha=sard 10

  so=li=tudeal=li=ée=per=te=du=ne=exis=tence 11
  an=gois=ses=i=nex=pli=quées=mal=chan=ce 10
  ima=ge=dé=chi=rée=re=jet=du=ne=aide 10
  mé=pris=de=soi=cou=pa=ble=je=plai=de 10
 • Phonétique : … Solitude…

  pa ezitɑ̃, mɛ̃ tʁɑ̃blɑ̃tə,
  εnə dε mo, vwa absɑ̃tə,
  εtʁə sɔ̃bʁə, suʁiʁə kaʃe,
  amə-εnøzə, kœʁ blese,

  ʒε kʁy avwaʁ tʁuve ma plasə,
  ʒε kʁy kə lɔ̃bʁə sefasə,
  ʒε kʁy kə la vi puvε ɡeʁiʁ,
  ʒε kʁy kɔ̃ puvε sə syfiʁə,

  ʒε εspeʁe kə lε ʒɑ̃ ʃɑ̃ʒe,
  ʒε εspeʁe kil nə sə vɑ̃ʒe,
  ʒε εspeʁe avwaʁ ɑ̃kɔʁə lə kuʁaʒə,
  ʒε εspeʁe mɔ̃tʁe mɔ̃ vʁε vizaʒə,

  ʒε vy sə kə lə mɔ̃də ʁezεʁvə
  ʒε vy kə lə bɔnœʁ nə sə pʁezεʁvə
  ʒε vy kɔ̃ ɡʁɑ̃di puʁ sufʁiʁ
  ʒε vy kɔ̃ nə puvε tɔtaləmɑ̃ fɥiʁ,

  paʁalizi də la vwa, vulwaʁ sə kaʃe,
  pεʁtə dɑ̃vi, ɛ̃pʁesjɔ̃ də nεɡziste,
  fɔli dε sɑ̃timɑ̃, nə pa kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  kulœʁz- efase, ʒwa bʁyle. sɑ̃dʁə,

  ʒə nε pa tuʒuʁz- y la bɔnə kɔ̃dɥitə
  ʒε kʁy kə la sɔlysjɔ̃ etε la fɥitə
  e mεmə oʒuʁdɥi, ʒə mɔpstinə
  a vulwaʁ kite sə ki mə ʃaɡʁinə,

  ʒε kʁy avwaʁ la fɔʁsə di kʁwaʁə,
  ʒε vuly vivʁə, ʒε εspeʁe puvwaʁ,
  e ʒε kʁy tεllmɑ̃ də ʃozə
  sɑ̃ vʁεmɑ̃ ɑ̃ tʁuve la kozə,

  səpɑ̃dɑ̃, ʒə sε kə ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe
  ʒə nε ʁjɛ̃ a εspeʁe kaʁ ʒə pø ʁεspiʁe
  ʒε tɑ̃ də kεstjɔ̃ sɑ̃ ʁepɔ̃sə
  pətitə a pəti, dɑ̃ lə dutə, ʒə mɑ̃fɔ̃sə

  pʁezɑ̃sə efase, nεsɑ̃sə fɑ̃tomə
  kœʁ adɔlesɑ̃, iø də momə,
  plasə ʁəʃεʁʃe, twalə detʁɥitə
  vi ɛ̃pɑ̃sablə, εɡzistɑ̃sə də fɥitə,

  ʒε ʃεʁʃe ma plasə o pʁε də vu
  mε ʒə nə fε paʁti də sə mɔ̃də də fu,
  plys mɔ̃ malεzə ɡʁɑ̃di, o fɔ̃ də mwa
  plys ʒə mefasə, ɑ̃ detʁɥizɑ̃ ma vwa

  ʒεməʁεz- avwaʁ ynə vi a kɔ̃stʁɥiʁə,
  nə plys sɑ̃tiʁ sεtə pœʁ mə nɥiʁə
  ʒεməʁε kʁwaʁə ɑ̃ lə lɑ̃dəmɛ̃
  nə plys savwaʁ kə ʒə nε də ʃəmɛ̃

  ʒə sε pεʁtinamɑ̃ kə la vi εt- ɛ̃si
  kə si sε vʁε, kə ʒə nε ʁjɛ̃ a fεʁə isi
  ʒə nə pøz- εtʁə kynə amə eʁɑ̃tə
  ki sə blɔti dɑ̃ la sɔlitydə, latɑ̃tə

  ʁəɡaʁ absɑ̃, absɑ̃sə nɔ̃bʁøzə
  εɡzistɑ̃sə ʁεve, vi dɑ̃ lε nebyløzə
  əkutə atɑ̃tivə, diskysjɔ̃ ʁaʁə
  silɑ̃səz- ami, paʁɔlə paʁ-azaʁ

  sɔlitydə alje, pεʁtə dynə εɡzistɑ̃sə
  ɑ̃ɡwasəz- inεksplike, malʃɑ̃sə,
  imaʒə deʃiʁe, ʁəʒε dynə εdə
  mepʁi də swa… kupablə, ʒə plεdə.
 • Syllabes Phonétique : … Solitude…

  pa=e=zi=tɑ̃=mɛ̃=tʁɑ̃=blɑ̃=tə 8
  ε=nə=dε=mo=vwa=ab=sɑ̃=tə 8
  ε=tʁə=sɔ̃=bʁə=su=ʁi=ʁə=ka=ʃe 9
  a=mə-ε=nø=zə=kœ=ʁə=ble=se 9

  ʒε=kʁy=a=vwaʁ=tʁu=ve=ma=pla=sə 9
  ʒε=kʁy=kə=lɔ̃=bʁə=se=fa=sə 8
  ʒε=kʁy=kə=la=vi=pu=vε=ɡe=ʁiʁ 9
  ʒε=kʁy=kɔ̃=pu=vε=sə=sy=fi=ʁə 9

  ʒε=εs=pe=ʁe=kə=lε=ʒɑ̃=ʃɑ̃=ʒe 9
  ʒε=εs=pe=ʁe=kil=nə=sə=vɑ̃=ʒe 9
  ʒε=εs=pe=ʁe=a=vwaʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=lə=ku=ʁaʒə 12
  ʒε=εs=pe=ʁe=mɔ̃=tʁe=mɔ̃=vʁε=vi=zaʒə 10

  ʒε=vy=sə=kə=lə=mɔ̃=də=ʁe=zεʁ=və 10
  ʒε=vy=kə=lə=bɔ=nœʁ=nə=sə=pʁe=zεʁvə 10
  ʒε=vy=kɔ̃=ɡʁɑ̃=di=puʁ=su=fʁiʁ 8
  ʒε=vy=kɔ̃nə=pu=vε=tɔ=ta=lə=mɑ̃=fɥ=iʁ 11

  pa=ʁa=li=zidə=la=vwa=vu=lwaʁ=sə=ka=ʃe 11
  pεʁtə=dɑ̃=vi=ɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=nεɡ=zis=te 10
  fɔ=li=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=nə=pa=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 10
  ku=lœʁ=ze=fa=se=ʒwa=bʁy=le=sɑ̃=dʁə 10

  ʒə=nε=pa=tu=ʒuʁ=zy=la=bɔnə=kɔ̃d=ɥitə 10
  ʒε=kʁykə=la=sɔ=ly=sjɔ̃=e=tε=la=fɥitə 10
  e=mε=mə=o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=mɔp=sti=nə 10
  a=vu=lwaʁ=ki=te=sə=ki=mə=ʃa=ɡʁinə 10

  ʒε=kʁy=a=vwaʁ=la=fɔʁ=sə=di=kʁwa=ʁə 10
  ʒε=vu=ly=vivʁə=ʒε=εs=pe=ʁe=pu=vwaʁ 10
  e=ʒε=kʁy=tεl=lmɑ̃=də=ʃo=zə 8
  sɑ̃=vʁε=mɑ̃=ɑ̃=tʁu=ve=la=ko=zə 9

  sə=pɑ̃=dɑ̃=ʒə=sεkə=ʒə=mə=sɥi=tʁɔ̃=pe 10
  ʒə=nε=ʁjɛ̃=a=εs=pe=ʁe=kaʁʒə=pø=ʁεs=pi=ʁe 12
  ʒε=tɑ̃=də=kεs=tj=ɔ̃=sɑ̃=ʁe=pɔ̃=sə 10
  pə=titəa=pə=ti=dɑ̃=lə=du=tə=ʒə=mɑ̃=fɔ̃sə 11

  pʁe=zɑ̃sə=e=fa=se=nε=sɑ̃=sə=fɑ̃=tomə 10
  kœʁ=a=dɔ=le=sɑ̃=i=ø=də=mo=mə 10
  pla=sə=ʁə=ʃεʁ=ʃe=twa=lə=det=ʁɥi=tə 10
  vi=ɛ̃=pɑ̃=sablə=εɡ=zis=tɑ̃=sə=də=fɥitə 10

  ʒε=ʃεʁ=ʃe=ma=pla=sə=o=pʁε=də=vu 10
  mεʒə=nə=fε=paʁ=ti=də=sə=mɔ̃=də=də=fu 11
  plys=mɔ̃=ma=lεzə=ɡʁɑ̃=di=o=fɔ̃=də=mwa 10
  plys=ʒə=me=fasə=ɑ̃=det=ʁɥi=zɑ̃=ma=vwa 10

  ʒεmə=ʁε=za=vwaʁ=y=nə=vi=a=kɔ̃s=tʁɥiʁə 10
  nə=plys=sɑ̃=tiʁ=sε=tə=pœʁ=mə=nɥi=ʁə 10
  ʒε=mə=ʁε=kʁwa=ʁə=ɑ̃=lə=lɑ̃=də=mɛ̃ 10
  nə=plys=sa=vwaʁ=kə=ʒə=nε=də=ʃə=mɛ̃ 10

  ʒə=sε=pεʁ=ti=na=mɑ̃kə=la=vi=ε=tɛ̃=si 11
  kə=si=sε=vʁε=kə=ʒə=nε=ʁjɛ̃=a=fεʁə=i=si 12
  ʒə=nə=pø=zεtʁə=ky=nə=a=mə=e=ʁɑ̃tə 10
  kisə=blɔ=ti=dɑ̃=la=sɔ=li=ty=də=latɑ̃tə 10

  ʁə=ɡaʁ=ab=sɑ̃=ab=sɑ̃=sə=nɔ̃=bʁø=zə 10
  εɡ=zis=tɑ̃sə=ʁε=ve=vi=dɑ̃=lε=ne=byløzə 10
  ə=kutə=a=tɑ̃=ti=və=dis=ky=sjɔ̃=ʁaʁə 10
  si=lɑ̃sə=za=mi=pa=ʁɔ=lə=paʁ-a=zaʁ 10

  sɔ=li=tydəa=lje=pεʁ=tə=dy=nə=εɡ=zis=tɑ̃sə 11
  ɑ̃=ɡwa=sə=zi=nεk=spli=ke=mal=ʃɑ̃=sə 10
  i=maʒə=de=ʃi=ʁe=ʁə=ʒε=dy=nə=εdə 10
  me=pʁi=də=swa=ku=pa=blə=ʒə=plε=də 10

PostScriptum

Nul à c****… Désolée : $
Parfois, il n’y a pas de mots pour décrire les blessures de son coeur… Je ne les trouve plus… Le mal est trop grand…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/09/2005 18:49Fab, Kristell

Je ne retrouve pas les ombres, qui m’ont égaré
Restant aux silences du passé, l’être désespéré...
Je suis, et je ne veut exister dans ce visage,
Qui s’implore en bien des réalités au songes

Si tu as besoin de parler, je sais écouter...
Mon Msn : psykristopath@hotmail.com

Il est loin d’être nul à c****, et la beauté n’appartient qu’à soi...
Fa

Auteur de Poésie
13/09/2005 18:55Travis

Pas si a c**** que ça, loin de là meme !
j’ai vraiment beaucoup aimé, meme si techniquement, tu n’es pas a ton niveau habituel.
Il y a une force immense et douleureuse qui enlace et emmene au fond de ton coeur souffrant, et ca fait oublié les meus défauts.
Je ne doute pas que les mots se soient bousculées au seuil de ta plume, mais continu qd meme, on ecrit pas toujours pour la beauté littéraire mais plutot pour la catarsis.
Courage à toi, bisous, mika

Auteur de Poésie
13/09/2005 18:55Travis

Pas si a c**** que ça, loin de là meme !
j’ai vraiment beaucoup aimé, meme si techniquement, tu n’es pas a ton niveau habituel.
Il y a une force immense et douleureuse qui enlace et emmene au fond de ton coeur souffrant, et ca fait oublié les meus défauts.
Je ne doute pas que les mots se soient bousculées au seuil de ta plume, mais continu qd meme, on ecrit pas toujours pour la beauté littéraire mais plutot pour la catarsis.
Courage à toi, bisous, mika

Auteur de Poésie
13/09/2005 19:20Tomooki

Pour quelqu’un qui ne trouve pas les mots, tu en casé un bon paquet encore une fois ^_^
Seul défaut, comme signalé au dessus, la technique. le rythme change souvent. Ce n’est pas forcément un mal, mais ça change de d’habitude je trouve.

Toutefois je serai curieux de savoir ton age... Parce que je concois que la vie soit difficile pour certain, mais en général ceux qui pensent ça sont en pleine adolescence, et donc loin des moments où "on trouve sa place".

Enfin c’est ce que je pense.

Continues a écrire (F)(B)(F)

Auteur de Poésie
13/09/2005 21:19(F)Fleurlune Mimi(F)

ah si j’écrivez comme celui si nul a c*****
l’est magnifique c’est vrai que parfois on ne c cmt s’y prendre pour ressortir ce qu’on ressens mais tu assume je t’assure
cependant j’ai remarqué une tit faufaute d’orthographe : le premier vers quatrieme strophe , je te laisse la retrouver :->
bonne continuation

la fleur de lune

Auteur de Poésie
13/09/2005 23:55Bambina_

Ton poeme est trés bien petite fille...
Même si tu ne trouves pas les mots, les bons mots, on ressent vraiment la force de ce que tu veux exprimer.
Même si ce n’est pas facile, évident, il faut réussir a partager ses peines, se soulager, se liberer...ne te replie pas sur toi, ne laisse pas la solitude t’envahir entierement, tu es forte.

Bambina est là.

Amitié sincère (F)

(k)(K)(K)

Auteur de Poésie
14/09/2005 10:35Axe

Pour un poème raté il est vraiment troublant tant il est empreint de cette sensibilité à fleur de peau
j’aurais aimé avoir le talent de si bien choisir mes mots tant tu sembles exprimer ce que beaucoup trop ressentent (moi la
première 😞 ).
courage à toi ma chérie
amitié sincère
caro

Auteur de Poésie
17/09/2005 20:17°O0o0o° Clem °O0o0o°

!!!!!!! Je sais pas comment t’expliquer ce que j’ai ressenti en lisant ton poème... il veut dire tellement de choses à mes yeux... je l’adore... mais vraiment, il est superbe et j’ai l’impression qu’il a été écrit pour moi... bravo et merci pour tes poèmes car ils sont vraiment magnifiques... !!!!
j’aimerais bienle mettre sur mon skyblog celui là, avec ton nom bien sur et le lien sur le poème, mais je voudrais savoir d’abord si ça ne te dérange pas 😉

amitiés

† Disturbed Angel †

Auteur de Poésie
01/02/2006 18:41Zanzibar

Je trouve ce poème magnifique. Parfois on a pas besoin de mots. . .
Je te souhaite beaucoup beaucoup de courage et si tu as besoin de parler je serai contente de t’écouter. . .
Amitiés Zanzibar

Auteur de Poésie
22/03/2006 23:41Princesse Déchainée

Tellement mais tellement touchant!! c’est tellement ce que je ressent en ce moment. . . . !! j’adore tellement comment tu écris, j’ai tout simplement pas de mots. . .
simplement bravo et merci pour toutes les fois ou tes poemes m’ont rendu heureuse et m’ont remonté le moral!
-xxx- Princesse Déchainée -xxx-