Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Traître Du Coeur…

Poème - Sans Thème -
Publié le 12/09/2005 20:13

L'écrit contient 214 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Fab, Kristell

Traître Du Coeur…

J’ai oublié de te regarder,
En priant les temps d’essuyer…
Des peines et des haines mystifiées
Croisant les silences hasardés

Je ne t’ai laissé qu’une ombre,
Dans un soupir des câlines…
En lisant à l’esprit les autres divines
Criant, en retour, mon sombre

Je ne t’ai ramené à cette porte…
Qui s’ouvre sur un monde en moi
Et, s’occupe des nocturnes voix
De l’effroi, en bien des réalités qui se doutent

Je t’ai pris aux reflets du malheur,
Croyant, en la dernière raison…
Qui ne porte pas mon poison,
Je vais détruire la prison de tes fleurs

Je ne t’oublie pas dans les cauchemards
Qui se sont rêvés, et veulent déjà partir
Et, ranimer les sourires pleurants du pire
Marchant sur les cendres de mes tares

Je ne te crois pas en ces illusions,
Qui se perdent en la lointaine dérive
Des pensées du temps, tu n’y arrives.
Haïssant les viles émotions…

Je ne te prends rien, au passage…
Des baisers platoniques en mon cœur
Qui s’entend à jamais, en des douleurs
Moralisant les tristes présages…

Je pars sans emporter tes regards…
Qui ne m’appartiennent, au malaise
Même si le temps s’apaise…
Je te laisse aux sourires du bizarre
 • Pieds Hyphénique: Traître Du Coeur…

  jai=ou=blié=de=te=re=gar=der 8
  en=pri=ant=les=temps=des=suy=er 8
  des=peines=et=des=haines=mys=ti=fi=ées 9
  croi=sant=les=silen=ces=ha=sar=dés 8

  je=ne=tai=lais=sé=quu=ne=ombre 8
  dans=un=sou=pir=des=câ=li=nes 8
  en=li=sant=à=les=prit=les=autres=di=vines 10
  cri=ant=en=re=tour=mon=som=bre 8

  je=ne=tai=rame=né=à=cet=te=porte 9
  qui=souvre=sur=un=mon=de=en=moi 8
  et=soc=cupe=des=noc=tur=nes=voix 8
  de=lef=froi=en=bien=des=ré=a=li=tés=qui=se=doutent 13

  je=tai=pris=aux=re=flets=du=malheur 8
  croy=ant=en=la=der=nière=rai=son 8
  qui=ne=por=te=pas=mon=poi=son 8
  je=vais=dé=truire=la=pri=son=de=tes=fleurs 10

  je=ne=tou=blie=pas=dans=les=cauche=mards 9
  qui=se=sont=rê=vés=et=veulent=dé=jà=par=tir 11
  et=ra=ni=mer=les=sou=rires=pleu=rants=du=pire 11
  mar=chant=sur=les=cendres=de=mes=tares 8

  je=ne=te=crois=pas=en=ces=illu=sions 9
  qui=se=perdent=en=la=loin=tai=ne=dé=rive 10
  des=pen=sées=du=temps=tu=ny=ar=rives 9
  haïs=sant=les=vi=les=é=mo=tions 8

  je=ne=te=prends=rien=au=pas=sage 8
  des=bai=sers=pla=to=ni=ques=en=mon=cœur 10
  qui=sen=tend=à=ja=mais=en=des=dou=leurs 10
  mo=ra=li=sant=les=tristes=pré=sages 8

  je=pars=sans=em=por=ter=tes=re=gards 9
  qui=ne=map=par=tiennent=au=ma=laise 8
  mê=me=si=le=temps=sa=pai=se 8
  je=te=laisseaux=sou=ri=res=du=bi=zarre 9
 • Phonétique : Traître Du Coeur…

  ʒε ublje də tə ʁəɡaʁde,
  ɑ̃ pʁjɑ̃ lε tɑ̃ desyie…
  dε pεnəz- e dεz- εnə mistifje
  kʁwazɑ̃ lε silɑ̃sə-azaʁde

  ʒə nə tε lεse kynə ɔ̃bʁə,
  dɑ̃z- œ̃ supiʁ dε kalinə…
  ɑ̃ lizɑ̃ a lεspʁi lεz- otʁə- divinə
  kʁjɑ̃, ɑ̃ ʁətuʁ, mɔ̃ sɔ̃bʁə

  ʒə nə tε ʁaməne a sεtə pɔʁtə…
  ki suvʁə syʁ œ̃ mɔ̃də ɑ̃ mwa
  e, sɔkypə dε nɔktyʁnə- vwa
  də lefʁwa, ɑ̃ bjɛ̃ dε ʁealite ki sə dute

  ʒə tε pʁiz- o ʁəflε dy malœʁ,
  kʁwajɑ̃, ɑ̃ la dεʁnjεʁə ʁεzɔ̃…
  ki nə pɔʁtə pa mɔ̃ pwazɔ̃,
  ʒə vε detʁɥiʁə la pʁizɔ̃ də tε flœʁ

  ʒə nə tubli pa dɑ̃ lε koʃəmaʁd
  ki sə sɔ̃ ʁεve, e vəle deʒa paʁtiʁ
  e, ʁanime lε suʁiʁə pləʁɑ̃ dy piʁə
  maʁʃɑ̃ syʁ lε sɑ̃dʁə- də mε taʁə

  ʒə nə tə kʁwa pa ɑ̃ sεz- ilyzjɔ̃,
  ki sə pεʁde ɑ̃ la lwɛ̃tεnə deʁivə
  dε pɑ̃se dy tɑ̃, ty ni aʁivə.
  ajsɑ̃ lε viləz- emɔsjɔ̃…

  ʒə nə tə pʁɑ̃ ʁjɛ̃, o pasaʒə…
  dε bεze platɔnikz- ɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ki sɑ̃tɑ̃t- a ʒamε, ɑ̃ dε dulœʁ
  mɔʁalizɑ̃ lε tʁistə pʁezaʒə…

  ʒə paʁ sɑ̃z- ɑ̃pɔʁte tε ʁəɡaʁd…
  ki nə mapaʁtjεne, o malεzə
  mεmə si lə tɑ̃ sapεzə…
  ʒə tə lεsə o suʁiʁə dy bizaʁə
 • Pieds Phonétique : Traître Du Coeur…

  ʒε=u=blj=e=də=tə=ʁə=ɡaʁ=de 9
  ɑ̃=pʁj=ɑ̃=lε=tɑ̃=de=sy=i=e 9
  dε=pε=nə=ze=dε=zε=nə=mis=ti=fje 10
  kʁwa=zɑ̃=lε=si=lɑ̃=sə-a=zaʁ=de 9

  ʒə=nə=tε=lε=se=ky=nə=ɔ̃=bʁə 9
  dɑ̃=zœ̃=su=piʁ=dε=ka=li=nə 8
  ɑ̃=li=zɑ̃=a=lεs=pʁi=lε=zotʁə=di=vinə 10
  kʁj=ɑ̃=ɑ̃=ʁə=tuʁ=mɔ̃=sɔ̃=bʁə 8

  ʒə=nə=tε=ʁa=mə=ne=a=sε=tə=pɔʁtə 10
  ki=su=vʁə=syʁ=œ̃=mɔ̃=də=ɑ̃=mwa 9
  e=sɔ=ky=pə=dε=nɔk=tyʁ=nə=vwa 9
  də=le=fʁwa=ɑ̃=bjɛ̃=dε=ʁe=a=li=te=kisə=du=te 13

  ʒə=tε=pʁi=zo=ʁə=flε=dy=ma=lœ=ʁə 10
  kʁwa=jɑ̃=ɑ̃=la=dεʁ=nj=ε=ʁə=ʁε=zɔ̃ 10
  ki=nə=pɔʁ=tə=pa=mɔ̃=pwa=zɔ̃ 8
  ʒə=vε=det=ʁɥiʁə=la=pʁi=zɔ̃=də=tε=flœʁ 10

  ʒə=nə=tu=bli=pa=dɑ̃=lε=ko=ʃə=maʁd 10
  kisə=sɔ̃=ʁε=ve=e=və=le=de=ʒa=paʁ=tiʁ 11
  e=ʁa=ni=me=lε=su=ʁiʁə=plə=ʁɑ̃=dypiʁə 10
  maʁ=ʃɑ̃=syʁ=lε=sɑ̃=dʁə=də=mε=ta=ʁə 10

  ʒə=nə=tə=kʁwa=pa=ɑ̃=sε=zi=ly=zjɔ̃ 10
  kisə=pεʁ=de=ɑ̃=la=lwɛ̃=tε=nə=de=ʁivə 10
  dε=pɑ̃=se=dy=tɑ̃=ty=ni=a=ʁi=və 10
  aj=sɑ̃=lε=vi=lə=ze=mɔ=sj=ɔ̃ 9

  ʒə=nə=tə=pʁɑ̃=ʁj=ɛ̃=o=pa=sa=ʒə 10
  dε=bε=ze=pla=tɔ=nik=zɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 10
  ki=sɑ̃=tɑ̃=ta=ʒa=mε=ɑ̃=dε=du=lœʁ 10
  mɔ=ʁa=li=zɑ̃=lε=tʁis=tə=pʁe=za=ʒə 10

  ʒə=paʁ=sɑ̃=zɑ̃=pɔʁ=te=tε=ʁə=ɡaʁd 9
  ki=nə=ma=paʁ=tjε=ne=o=ma=lε=zə 10
  mε=mə=si=lə=tɑ̃=sa=pε=zə 8
  ʒə=tə=lεsə=o=su=ʁi=ʁə=dy=bi=zaʁə 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/09/2005 20:56Cindy Limpens

Avance, laisse le passé derrière toi, avance....
Ton bonheur se trouve devant toi... Ta chance.

(F)Au plaisir.....{}

Auteur de Poésie
13/09/2005 14:24(F)Fleurlune Mimi(F)

bien écrit comme dab
tristouné aussi ...
bonne continuation

la fleur de lune (f)