Poème-France.com

Poeme : … Solitude…… Solitude…

Pas hésitants, mains tremblantes,
Haine des mots, voix absentes,
Etre sombre, sourires cachés,
Ame haineuse, cœur blessé,

J’ai cru avoir trouver ma place,
J’ai cru que l’ombre s’efface,
J’ai cru que la vie pouvait guérir,
J’ai cru qu’on pouvait se suffire,

J’ai espéré que les gens changent,
J’ai espéré qu’ils ne se vengent,
J’ai espéré avoir encore le courage,
J’ai espéré montrer mon vrai visage,

J’ai vu ce que le monde réserve
J’ai vu que le bonheur ne se préserve
J’ai vu qu’on grandit pour souffrir
J’ai vu qu’on ne pouvait totalement fuir,

Paralysie de la voix, vouloir se cacher,
Perte d’envie, impression de n’exister,
Folie des sentiments, ne pas comprendre
Couleurs effacées, joies brûlées. . cendres,

Je n’ai pas toujours eu la bonne conduite
J’ai cru que la solution était la fuite
Et même aujourd’hui, je m’obstine
A vouloir quitter ce qui me chagrine,

J’ai cru avoir la force d’y croire,
J’ai voulu vivre, j’ai espéré pouvoir,
Et j’ai cru tellement de choses
Sans vraiment en trouver la cause,

Cependant, je sais que je me suis trompée
Je n’ai rien à espérer car je peux respirer
J’ai tant de questions sans réponses
Petite à petit, dans le doute, je m’enfonce

Présence effacée, naissance fantôme
Cœur adolescent, yeux de mômes,
Place recherchée, toile détruite
Vie impensable, existence de fuite,

J’ai cherché ma place au près de vous
Mais je ne fais partie de ce monde de fou,
Plus mon malaise grandit, au fond de moi
Plus je m’efface, en détruisant ma voix

J’aimerais avoir une vie à construire,
Ne plus sentir cette peur me nuire
J’aimerais croire en le lendemain
Ne plus savoir que je n’ai de chemin

Je sais pertinemment que la vie est ainsi
Que si c’est vrai, que je n’ai rien à faire ici
Je ne peux être qu’une âme errante
Qui se blottit dans la solitude, l’attente

Regard absent, absences nombreuses
Existence rêvée, vie dans les nébuleuses
Ecoute attentive, discussions rares
Silences amis, paroles par hasard

Solitude alliée, perte d’une existence
Angoisses inexpliquées, malchance,
Image déchirée, rejet d’une aide
Mépris de soi… Coupable, je plaide.
Cindy Limpens

PostScriptum

Nul à c****… Désolée : $
Parfois, il n’y a pas de mots pour décrire les blessures de son coeur… Je ne les trouve plus… Le mal est trop grand…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pa ezitɑ̃, mɛ̃ tʁɑ̃blɑ̃tə,
εnə dε mo, vwa absɑ̃tə,
εtʁə sɔ̃bʁə, suʁiʁə kaʃe,
amə-εnøzə, kœʁ blese,

ʒε kʁy avwaʁ tʁuve ma plasə,
ʒε kʁy kə lɔ̃bʁə sefasə,
ʒε kʁy kə la vi puvε ɡeʁiʁ,
ʒε kʁy kɔ̃ puvε sə syfiʁə,

ʒε εspeʁe kə lε ʒɑ̃ ʃɑ̃ʒe,
ʒε εspeʁe kil nə sə vɑ̃ʒe,
ʒε εspeʁe avwaʁ ɑ̃kɔʁə lə kuʁaʒə,
ʒε εspeʁe mɔ̃tʁe mɔ̃ vʁε vizaʒə,

ʒε vy sə kə lə mɔ̃də ʁezεʁvə
ʒε vy kə lə bɔnœʁ nə sə pʁezεʁvə
ʒε vy kɔ̃ ɡʁɑ̃di puʁ sufʁiʁ
ʒε vy kɔ̃ nə puvε tɔtaləmɑ̃ fɥiʁ,

paʁalizi də la vwa, vulwaʁ sə kaʃe,
pεʁtə dɑ̃vi, ɛ̃pʁesjɔ̃ də nεɡziste,
fɔli dε sɑ̃timɑ̃, nə pa kɔ̃pʁɑ̃dʁə
kulœʁz- efase, ʒwa bʁyle. sɑ̃dʁə,

ʒə nε pa tuʒuʁz- y la bɔnə kɔ̃dɥitə
ʒε kʁy kə la sɔlysjɔ̃ etε la fɥitə
e mεmə oʒuʁdɥi, ʒə mɔpstinə
a vulwaʁ kite sə ki mə ʃaɡʁinə,

ʒε kʁy avwaʁ la fɔʁsə di kʁwaʁə,
ʒε vuly vivʁə, ʒε εspeʁe puvwaʁ,
e ʒε kʁy tεllmɑ̃ də ʃozə
sɑ̃ vʁεmɑ̃ ɑ̃ tʁuve la kozə,

səpɑ̃dɑ̃, ʒə sε kə ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe
ʒə nε ʁjɛ̃ a εspeʁe kaʁ ʒə pø ʁεspiʁe
ʒε tɑ̃ də kεstjɔ̃ sɑ̃ ʁepɔ̃sə
pətitə a pəti, dɑ̃ lə dutə, ʒə mɑ̃fɔ̃sə

pʁezɑ̃sə efase, nεsɑ̃sə fɑ̃tomə
kœʁ adɔlesɑ̃, iø də momə,
plasə ʁəʃεʁʃe, twalə detʁɥitə
vi ɛ̃pɑ̃sablə, εɡzistɑ̃sə də fɥitə,

ʒε ʃεʁʃe ma plasə o pʁε də vu
mε ʒə nə fε paʁti də sə mɔ̃də də fu,
plys mɔ̃ malεzə ɡʁɑ̃di, o fɔ̃ də mwa
plys ʒə mefasə, ɑ̃ detʁɥizɑ̃ ma vwa

ʒεməʁεz- avwaʁ ynə vi a kɔ̃stʁɥiʁə,
nə plys sɑ̃tiʁ sεtə pœʁ mə nɥiʁə
ʒεməʁε kʁwaʁə ɑ̃ lə lɑ̃dəmɛ̃
nə plys savwaʁ kə ʒə nε də ʃəmɛ̃

ʒə sε pεʁtinamɑ̃ kə la vi εt- ɛ̃si
kə si sε vʁε, kə ʒə nε ʁjɛ̃ a fεʁə isi
ʒə nə pøz- εtʁə kynə amə eʁɑ̃tə
ki sə blɔti dɑ̃ la sɔlitydə, latɑ̃tə

ʁəɡaʁ absɑ̃, absɑ̃sə nɔ̃bʁøzə
εɡzistɑ̃sə ʁεve, vi dɑ̃ lε nebyløzə
əkutə atɑ̃tivə, diskysjɔ̃ ʁaʁə
silɑ̃səz- ami, paʁɔlə paʁ-azaʁ

sɔlitydə alje, pεʁtə dynə εɡzistɑ̃sə
ɑ̃ɡwasəz- inεksplike, malʃɑ̃sə,
imaʒə deʃiʁe, ʁəʒε dynə εdə
mepʁi də swa… kupablə, ʒə plεdə.