Poème-France.com

Poeme : Où Es Tu Mon Amour ?Où Es Tu Mon Amour ?

Je suis seule dans ma chambre
J’ai envie de te prendre
De t’enlacer dans mes bras
Mais tu n’es pas là ?

Je ne peux me concentrer sur mes devoirs
Je ne cesse de penser à toi
Je ferais n’importe quoi
Pour t’embrasser et te voir.

Je ne peux supporter ton absence
J’ai l’impression de plus exister
Cela ne se voit peut –être pas en apparence
Mais mon cœur commence à pleurer.

Depuis bientôt trois mois
Mon cœur a besoin du tien
Il ne peut vivre sans toi
Car toi et moi on n’est si bien.

Avant de te rencontrer,
Je croyais que c’était la fin
Mais tu as su m’apprendre à aimer
Grâce à toi je revis enfin.
Tu es la lumière qui me permet d’avancer.
La personne qui me rend heureuse
Celle à qui je ne cesse de penser
Et dont je suis amoureuse.
Cindy06

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi sələ dɑ̃ ma ʃɑ̃bʁə
ʒε ɑ̃vi də tə pʁɑ̃dʁə
də tɑ̃lase dɑ̃ mε bʁa
mε ty nε pa la ?

ʒə nə pø mə kɔ̃sɑ̃tʁe syʁ mε dəvwaʁ
ʒə nə sεsə də pɑ̃se a twa
ʒə fəʁε nɛ̃pɔʁtə kwa
puʁ tɑ̃bʁase e tə vwaʁ.

ʒə nə pø sypɔʁte tɔ̃n- absɑ̃sə
ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də plysz- εɡziste
səla nə sə vwa pø εtʁə pa ɑ̃n- apaʁɑ̃sə
mε mɔ̃ kœʁ kɔmɑ̃sə a pləʁe.

dəpɥi bjɛ̃to tʁwa mwa
mɔ̃ kœʁ a bəzwɛ̃ dy tjɛ̃
il nə pø vivʁə sɑ̃ twa
kaʁ twa e mwa ɔ̃ nε si bjɛ̃.

avɑ̃ də tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe,
ʒə kʁwajε kə setε la fɛ̃
mε ty a sy mapʁɑ̃dʁə a εme
ɡʁasə a twa ʒə ʁəviz- ɑ̃fɛ̃.
ty ε la lymjεʁə ki mə pεʁmε davɑ̃se.
la pεʁsɔnə ki mə ʁɑ̃t- œʁøzə
sεllə a ki ʒə nə sεsə də pɑ̃se
e dɔ̃ ʒə sɥiz- amuʁøzə.