Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Où Es Tu Mon Amour ?

Poème Amour
Publié le 04/04/2004 00:00

L'écrit contient 156 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Cindy06

Où Es Tu Mon Amour ?

Je suis seule dans ma chambre
J’ai envie de te prendre
De t’enlacer dans mes bras
Mais tu n’es pas là ?

Je ne peux me concentrer sur mes devoirs
Je ne cesse de penser à toi
Je ferais n’importe quoi
Pour t’embrasser et te voir.

Je ne peux supporter ton absence
J’ai l’impression de plus exister
Cela ne se voit peut –être pas en apparence
Mais mon cœur commence à pleurer.

Depuis bientôt trois mois
Mon cœur a besoin du tien
Il ne peut vivre sans toi
Car toi et moi on n’est si bien.

Avant de te rencontrer,
Je croyais que c’était la fin
Mais tu as su m’apprendre à aimer
Grâce à toi je revis enfin.
Tu es la lumière qui me permet d’avancer.
La personne qui me rend heureuse
Celle à qui je ne cesse de penser
Et dont je suis amoureuse.
 • Pieds Hyphénique: Où Es Tu Mon Amour ?

  je=suis=seule=dans=ma=chambre 6
  jai=en=vie=de=te=prendre 6
  de=ten=la=cer=dans=mes=bras 7
  mais=tu=nes=pas=là 5

  je=ne=peux=me=concen=trer=sur=mes=de=voirs 10
  je=ne=ces=se=de=pen=ser=à=toi 9
  je=fe=rais=nim=porte=quoi 6
  pour=tem=bras=ser=et=te=voir 7

  je=ne=peux=sup=por=ter=ton=ab=sence 9
  jai=limpres=sion=de=plus=exis=ter 7
  ce=la=ne=se=voit=peut=être=pas=en=ap=pa=rence 12
  mais=mon=cœur=com=menceà=pleu=rer 7

  de=puis=bien=tôt=trois=mois 6
  mon=cœur=a=be=soin=du=tien 7
  il=ne=peut=vivre=sans=toi 6
  car=toi=et=moi=on=nest=si=bien 8

  avant=de=te=ren=con=trer 6
  je=cro=yais=que=cé=tait=la=fin 8
  mais=tu=as=su=map=prendreà=ai=mer 8
  grâ=ceà=toi=je=re=vis=en=fin 8
  tu=es=la=lu=mière=qui=me=per=met=da=van=cer 12
  la=per=sonne=qui=me=rend=heu=reuse 8
  cel=leà=qui=je=ne=ces=se=de=pen=ser 10
  et=dont=je=suis=a=mou=reuse 7
 • Phonétique : Où Es Tu Mon Amour ?

  ʒə sɥi sələ dɑ̃ ma ʃɑ̃bʁə
  ʒε ɑ̃vi də tə pʁɑ̃dʁə
  də tɑ̃lase dɑ̃ mε bʁa
  mε ty nε pa la ?

  ʒə nə pø mə kɔ̃sɑ̃tʁe syʁ mε dəvwaʁ
  ʒə nə sεsə də pɑ̃se a twa
  ʒə fəʁε nɛ̃pɔʁtə kwa
  puʁ tɑ̃bʁase e tə vwaʁ.

  ʒə nə pø sypɔʁte tɔ̃n- absɑ̃sə
  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də plysz- εɡziste
  səla nə sə vwa pø εtʁə pa ɑ̃n- apaʁɑ̃sə
  mε mɔ̃ kœʁ kɔmɑ̃sə a pləʁe.

  dəpɥi bjɛ̃to tʁwa mwa
  mɔ̃ kœʁ a bəzwɛ̃ dy tjɛ̃
  il nə pø vivʁə sɑ̃ twa
  kaʁ twa e mwa ɔ̃ nε si bjɛ̃.

  avɑ̃ də tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe,
  ʒə kʁwajε kə setε la fɛ̃
  mε ty a sy mapʁɑ̃dʁə a εme
  ɡʁasə a twa ʒə ʁəviz- ɑ̃fɛ̃.
  ty ε la lymjεʁə ki mə pεʁmε davɑ̃se.
  la pεʁsɔnə ki mə ʁɑ̃t- œʁøzə
  sεllə a ki ʒə nə sεsə də pɑ̃se
  e dɔ̃ ʒə sɥiz- amuʁøzə.
 • Pieds Phonétique : Où Es Tu Mon Amour ?

  ʒə=sɥi=sə=lə=dɑ̃=ma=ʃɑ̃=bʁə 8
  ʒε=ɑ̃=vi=də=tə=pʁɑ̃=dʁə 7
  də=tɑ̃=la=se=dɑ̃=mε=bʁa 7
  mε=ty=nε=pa=la 5

  ʒə=nə=pømə=kɔ̃=sɑ̃=tʁe=syʁ=mε=də=vwaʁ 10
  ʒə=nə=sεsə=də=pɑ̃=se=a=twa 8
  ʒə=fə=ʁε=nɛ̃=pɔʁ=tə=kwa 7
  puʁ=tɑ̃=bʁa=se=e=tə=vwaʁ 7

  ʒə=nə=pø=sy=pɔʁ=te=tɔ̃=nab=sɑ̃sə 9
  ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃də=plys=zεɡ=zis=te 8
  sə=lanə=sə=vwa=pø=ε=tʁə=pa=ɑ̃=na=pa=ʁɑ̃sə 12
  mε=mɔ̃=kœʁ=kɔ=mɑ̃sə=a=plə=ʁe 8

  dəp=ɥi=bj=ɛ̃=to=tʁwa=mwa 7
  mɔ̃=kœʁ=a=bə=zwɛ̃=dy=tj=ɛ̃ 8
  il=nə=pø=vi=vʁə=sɑ̃=twa 7
  kaʁ=twa=e=mwa=ɔ̃=nε=si=bjɛ̃ 8

  a=vɑ̃=də=tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 7
  ʒə=kʁwa=jε=kə=se=tε=la=fɛ̃ 8
  mε=ty=a=sy=ma=pʁɑ̃dʁəa=ε=me 8
  ɡʁa=sə=a=twaʒə=ʁə=vi=zɑ̃=fɛ̃ 8
  ty=ε=la=ly=mjεʁə=ki=mə=pεʁ=mε=da=vɑ̃se 11
  la=pεʁ=sɔnə=ki=mə=ʁɑ̃=tœ=ʁøzə 8
  sεl=lə=akiʒə=nə=sε=sə=də=pɑ̃se 8
  e=dɔ̃=ʒə=sɥi=za=mu=ʁø=zə 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/04/2004 00:00Titmary027

très joli poème!!

Auteur de Poésie
10/04/2004 00:00Cindy06

merci beaucoup!
bisous