Poème-France.com

Poeme : Petite PrincessePetite Princesse

Cette nuit j’ai fait un songe.
J’ai rêvé d’une petite princesse,
D’un doux petit teint rosé
Si agréable et si belle à regarder.
De ses yeux clairs couleur de vert
Me transportait dans un monde d’univers,
Au chaleureux royaume de son cœur
Pour me faire partager son bonheur.
Si calme et si douce à mes côtés,
Mon cœur ne fait que chanter
Une douce mélodie d’amour
Pour conquérir son cœur de velours.
Avec son sourire d’angélique
Mon rêve devient magnifique.
De ses douces lèvres j’ai rêvé,
D’un geste tendre elle ma guidé
Pour me donner un doux baiser.
A mon réveil je m’émerveille
En découvrant près de moi
Sa peau douce comme de la soie.
Je réalise mon bonheur et ma joie
Car cette petite princesse c toi

Ton grd prince qui tm
A la folie ; -)
Comonbaby67

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεtə nɥi ʒε fε œ̃ sɔ̃ʒə.
ʒε ʁεve dynə pətitə pʁɛ̃sεsə,
dœ̃ du pəti tɛ̃ ʁoze
si aɡʁeablə e si bεllə a ʁəɡaʁde.
də sεz- iø klεʁ kulœʁ də vεʁ
mə tʁɑ̃spɔʁtε dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də dynive,
o ʃaləʁø ʁwajomə də sɔ̃ kœʁ
puʁ mə fεʁə paʁtaʒe sɔ̃ bɔnœʁ.
si kalmə e si dusə a mε kote,
mɔ̃ kœʁ nə fε kə ʃɑ̃te
ynə dusə melɔdi damuʁ
puʁ kɔ̃keʁiʁ sɔ̃ kœʁ də vəluʁ.
avεk sɔ̃ suʁiʁə dɑ̃ʒelikə
mɔ̃ ʁεvə dəvjɛ̃ maɲifikə.
də sε dusə lεvʁə- ʒε ʁεve,
dœ̃ ʒεstə tɑ̃dʁə εllə ma ɡide
puʁ mə dɔne œ̃ du bεze.
a mɔ̃ ʁevεj ʒə memεʁvεjə
ɑ̃ dekuvʁɑ̃ pʁε də mwa
sa po dusə kɔmə də la swa.
ʒə ʁealizə mɔ̃ bɔnœʁ e ma ʒwa
kaʁ sεtə pətitə pʁɛ̃sεsə se twa

tɔ̃ ʒe εʁ de pʁɛ̃sə ki te εm
a la fɔli, )