Poeme : Pour Toi Ma Princesse

Pour Toi Ma Princesse

À toi Trois mots sortis d’un coup Trois mots disant tout Trois mots
Pourtant simplistes Trois mots qui rendent la vie belle ou triste Si
Simple de les dire Si dur de les penser Si facile de les prononcer
Si difficile d’y croire Invisibles la plupart du temps Ils habitent
Le cœur passionnément Souvent ils sont difficiles à avouer Souvent
Ils sont oubliés Il serait si simple de les dire On en serait enfin
Libéré… Mais à la simple crainte de tout gâcher On a peur de
Détruire une forte amitié Seuls les vrais amis comprendraient Les
Incontrôlables sentiments Qu’un cœur peut ressentir Et qui le font
Souffrir ! Pourtant l’amour ne devrait pas faire souffrir : C’est
Notre manque d’amour qui nous fait mourir… Il reste une
Question tout de même Qu’allons-nous devenir sans ces trois mots Si
Doux, symboliques et beaux Il suffit d’un moment pour les dire ! Et
Ce moment, je le prends à l’instant Pour t’informer de mon cœur Et
À l’oreille tout doucement « Cher ami (e) je t’aime sans peur ! » Je
Risque notre amitié En t’avouant mon amour pour toi caché Je ne puis
Faire autrement Perdre ma chance de te le dire serait frustrant Je
Ne te demande pas de m’aimer en retour Bien que cela serait si
Merveilleux Je te demande simplement de comprendre mon amour Il est
Arrivé trop soudainement à mes yeux Que ces trois mots si simples à
Prononcer Soient qu’une façon de te faire voir Que l’amour sans le
Vouloir Arrive des fois sans s’annoncer Prends ces tendres vers Et
Relis-les attentivement Relis ces phrases délicatement Et vois en
Elles un amour sans revers Trois mots qui peuvent choquer Trois mots
Qui peuvent aussi faire pleurer Mais chose certaine ! Ces trois mots
Prononcés lentement Resteront gravés dans la mémoire longtemps « Je
T’aime ! »

Ton prince

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pour Toi Ma Princesse

  à=toi=trois=mots=sor=tis=dun=coup=trois=mots=di=sant=tout=trois=mots 15
  pour=tant=sim=plis=tes=trois=mots=qui=ren=dent=la=vie=bel=le=ou=tris=te=si 18
  simple=de=les=di=re=si=dur=de=les=pen=ser=si=fa=ci=le=de=les=pro=non=cer 20
  si=dif=fi=cile=dy=croi=rein=vi=si=bles=la=plu=part=du=temps=ils=ha=bitent 18
  le=cœur=pas=sion=né=ment=sou=vent=ils=sont=dif=fi=ci=les=à=a=vouer=souvent 18
  ils=sont=ou=bliés=il=se=rait=si=simple=de=les=di=reon=en=se=rait=en=fin 18
  li=bé=ré=mais=à=la=sim=ple=crain=te=de=tout=gâ=cher=on=a=peur=de 18
  dé=truire=u=ne=for=te=a=mi=tié=seuls=les=vrais=a=mis=com=pren=draient=les 18
  in=con=trô=la=bles=sen=ti=ments=quun=cœur=peut=res=sen=tir=et=qui=le=font 18
  souf=frir=pour=tant=la=mour=ne=de=vrait=pas=fai=re=souf=frir=cest 15
  no=tre=man=que=da=mour=qui=nous=fait=mou=rir=il=res=te=u=ne 16
  ques=ti=on=tout=de=mê=me=qual=lons=nous=de=ve=nir=sans=ces=trois=mots=si 18
  doux=sym=bo=li=ques=et=beaux=il=suf=fit=dun=mo=ment=pour=les=di=re=et 18
  ce=mo=ment=je=le=prends=à=lins=tant=pour=tin=for=mer=de=mon=cœur=et 17
  à=lo=rei=lle=tout=dou=ce=ment=cher=a=mi=e=je=tai=me=sans=peur=je 18
  ris=que=notrea=mi=tié=en=ta=vou=ant=mon=a=mour=pour=toi=ca=ché=je=ne=puis 19
  faireau=tre=ment=per=dre=ma=chan=ce=de=te=le=di=re=se=rait=frus=trant=je 18
  ne=te=de=mande=pas=de=mai=mer=en=re=tour=bien=que=ce=la=se=rait=si 18
  mer=veilleux=je=te=de=mande=sim=ple=ment=de=com=pren=dre=mon=a=mour=il=est 18
  ar=ri=vé=trop=sou=daine=ment=à=mes=yeux=que=ces=trois=mots=si=sim=ples=à 18
  pro=non=cer=soient=quu=ne=fa=çon=de=te=fai=re=voir=que=la=mour=sans=le 18
  vou=loir=ar=ri=ve=des=fois=sans=san=non=cer=prends=ces=ten=dres=vers=et 17
  re=lis=les=at=ten=tive=ment=re=lis=ces=phra=ses=dé=li=ca=te=ment=et=vois=en 20
  el=les=un=a=mour=sans=re=vers=trois=mots=qui=peu=vent=cho=quer=trois=mots 17
  qui=peu=vent=aus=si=fai=re=pleu=rer=mais=cho=se=cer=tai=ne=ces=trois=mots 18
  pro=non=cés=lente=ment=res=te=ront=gra=vés=dans=la=mé=moi=re=long=temps=je 18
  tai=me 2

  ton=prin=ce 3
 • Phonétique : Pour Toi Ma Princesse

  a twa tʁwa mo sɔʁti dœ̃ ku tʁwa mo dizɑ̃ tu tʁwa mo
  puʁtɑ̃ sɛ̃plistə tʁwa mo ki ʁɑ̃de la vi bεllə u tʁistə si
  sɛ̃plə də lε diʁə si dyʁ də lε pɑ̃se si fasilə də lε pʁonɔ̃se
  si difisilə di kʁwaʁə ɛ̃viziblə la plypaʁ dy tɑ̃z- il-abite
  lə kœʁ pasjɔnemɑ̃ suvɑ̃ il sɔ̃ difisiləz- a avue suvɑ̃
  il sɔ̃t- ubljez- il səʁε si sɛ̃plə də lε diʁə ɔ̃n- ɑ̃ səʁε ɑ̃fɛ̃
  libeʁe… mεz- a la sɛ̃plə kʁɛ̃tə də tu ɡaʃe ɔ̃n- a pœʁ də
  detʁɥiʁə ynə fɔʁtə amitje səl lε vʁεz- ami kɔ̃pʁɑ̃dʁε lε
  ɛ̃kɔ̃tʁolablə sɑ̃timɑ̃ kœ̃ kœʁ pø ʁəsɑ̃tiʁ e ki lə fɔ̃
  sufʁiʁ ! puʁtɑ̃ lamuʁ nə dəvʁε pa fεʁə sufʁiʁ : sε
  nɔtʁə mɑ̃kə damuʁ ki nu fε muʁiʁ… il ʁεstə ynə
  kεstjɔ̃ tu də mεmə kalɔ̃ nu dəvəniʁ sɑ̃ sε tʁwa mo si
  du, sɛ̃bɔlikz- e boz- il syfi dœ̃ mɔmɑ̃ puʁ lε diʁə ! e
  sə mɔmɑ̃, ʒə lə pʁɑ̃z- a lɛ̃stɑ̃ puʁ tɛ̃fɔʁme də mɔ̃ kœʁ e
  a lɔʁεjə tu dusəmεnt « ʃe ami (ə) ʒə tεmə sɑ̃ pœʁ ! » ʒə
  ʁiskə nɔtʁə amitje ɑ̃ tavuɑ̃ mɔ̃n- amuʁ puʁ twa kaʃe ʒə nə pɥi
  fεʁə otʁəmɑ̃ pεʁdʁə ma ʃɑ̃sə də tə lə diʁə səʁε fʁystʁɑ̃ ʒə
  nə tə dəmɑ̃də pa də mεme ɑ̃ ʁətuʁ bjɛ̃ kə səla səʁε si
  mεʁvεjø ʒə tə dəmɑ̃də sɛ̃pləmɑ̃ də kɔ̃pʁɑ̃dʁə mɔ̃n- amuʁ il ε
  aʁive tʁo sudεnəmɑ̃ a mεz- iø kə sε tʁwa mo si sɛ̃pləz- a
  pʁonɔ̃se swae kynə fasɔ̃ də tə fεʁə vwaʁ kə lamuʁ sɑ̃ lə
  vulwaʁ aʁivə dε fwa sɑ̃ sanɔ̃se pʁɑ̃ sε tɑ̃dʁə- vεʁz- e
  ʁəli lεz- atɑ̃tivəmɑ̃ ʁəli sε fʁazə delikatəmɑ̃ e vwaz- ɑ̃
  εlləz- œ̃n- amuʁ sɑ̃ ʁəve tʁwa mo ki pəve ʃɔke tʁwa mo
  ki pəve osi fεʁə pləʁe mε ʃozə sεʁtεnə ! sε tʁwa mo
  pʁonɔ̃se lɑ̃təmɑ̃ ʁεstəʁɔ̃ ɡʁave dɑ̃ la memwaʁə lɔ̃tɑ̃ps « ʒə
  tεmə ! »

  tɔ̃ pʁɛ̃sə
 • Syllabes Phonétique : Pour Toi Ma Princesse

  a=twa=tʁwa=mo=sɔʁ=ti=dœ̃=ku=tʁwa=mo=di=zɑ̃=tu=tʁwa=mo 15
  puʁ=tɑ̃=sɛ̃=plis=tə=tʁwa=mo=ki=ʁɑ̃=de=la=vi=bεl=lə=u=tʁis=tə=si 18
  sɛ̃plə=də=lε=di=ʁə=si=dyʁ=də=lε=pɑ̃=se=si=fa=si=lə=də=lε=pʁo=nɔ̃se 19
  si=di=fi=silə=di=kʁwa=ʁəɛ̃=vi=zi=blə=la=ply=paʁ=dy=tɑ̃=zil-a=bi=te 19
  lə=kœʁ=pa=sjɔ=ne=mɑ̃=su=vɑ̃=il=sɔ̃=di=fi=silə=za=a=vu=e=su=vɑ̃ 19
  il=sɔ̃=tu=blje=zil=sə=ʁε=si=sɛ̃plə=də=lε=di=ʁəɔ̃=nɑ̃=sə=ʁε=ɑ̃=fɛ̃ 18
  li=be=ʁe=mε=za=la=sɛ̃=plə=kʁɛ̃=tə=də=tu=ɡa=ʃe=ɔ̃=na=pœʁ=də 18
  det=ʁɥiʁə=y=nə=fɔʁ=tə=a=mi=tje=səl=lε=vʁε=za=mi=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁε=lε 18
  ɛ̃=kɔ̃=tʁo=la=blə=sɑ̃=ti=mɑ̃=kœ̃=kœʁ=pø=ʁə=sɑ̃=tiʁ=e=ki=lə=fɔ̃ 18
  su=fʁiʁ=puʁ=tɑ̃=la=muʁ=nə=də=vʁε=pa=fε=ʁə=su=fʁiʁ=sε 15
  nɔ=tʁə=mɑ̃=kə=da=muʁ=ki=nu=fε=mu=ʁiʁ=il=ʁεs=tə=y=nə 16
  kεs=tj=ɔ̃=tu=də=mε=mə=ka=lɔ̃=nu=də=və=niʁ=sɑ̃=sε=tʁwa=mo=si 18
  du=sɛ̃=bɔ=lik=ze=bo=zil=sy=fi=dœ̃=mɔ=mɑ̃=puʁ=lε=di=ʁə=e 17
  sə=mɔ=mɑ̃=ʒə=lə=pʁɑ̃=za=lɛ̃s=tɑ̃=puʁ=tɛ̃=fɔʁ=me=də=mɔ̃=kœ=ʁə=e 18
  a=lɔ=ʁε=jə=tu=du=sə=mεnt=ʃe=a=mi=ə=ʒə=tε=mə=sɑ̃=pœʁ=ʒə 18
  ʁiskə=nɔ=tʁəa=mi=tje=ɑ̃=ta=vu=ɑ̃=mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa=ka=ʃe=ʒə=nə=pɥi 19
  fεʁə=o=tʁə=mɑ̃=pεʁ=dʁə=ma=ʃɑ̃=sə=də=tə=lə=di=ʁə=sə=ʁε=fʁys=tʁɑ̃ʒə 18
  nə=tə=də=mɑ̃də=pa=də=mε=me=ɑ̃=ʁə=tuʁ=bjɛ̃=kə=sə=la=sə=ʁε=si 18
  mεʁ=vε=jøʒə=tə=də=mɑ̃=də=sɛ̃=plə=mɑ̃=də=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=mɔ̃=na=muʁ=il=ε 19
  a=ʁi=ve=tʁo=su=dεnə=mɑ̃=a=mε=ziø=kə=sε=tʁwa=mo=si=sɛ̃=plə=za 18
  pʁo=nɔ̃=se=swa=ky=nə=fa=sɔ̃=də=tə=fε=ʁə=vwaʁ=kə=la=muʁ=sɑ̃=lə 18
  vu=lwaʁ=a=ʁi=və=dε=fwa=sɑ̃=sa=nɔ̃=se=pʁɑ̃=sε=tɑ̃=dʁə=vεʁ=ze 17
  ʁə=li=lε=za=tɑ̃=tivə=mɑ̃=ʁə=li=sε=fʁa=zə=de=li=ka=tə=mɑ̃=e=vwa=zɑ̃ 20
  εl=lə=zœ̃=na=muʁ=sɑ̃=ʁə=ve=tʁwa=mo=ki=pə=ve=ʃɔ=ke=tʁwa=mo 17
  ki=pə=ve=o=si=fε=ʁə=plə=ʁe=mε=ʃo=zə=sεʁ=tε=nə=sε=tʁwa=mo 18
  pʁo=nɔ̃se=lɑ̃=tə=mɑ̃=ʁεs=tə=ʁɔ̃=ɡʁa=ve=dɑ̃=la=me=mwa=ʁə=lɔ̃=tɑ̃ps=ʒə 18
  tε=mə 2

  tɔ̃=pʁɛ̃=sə 3

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/10/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.