Poème-France.com

Poeme : Jeune EnfantJeune Enfant

Tu es encore jeune. Tu as
Toute la vie devant toi.
Alors, jeune enfant, écoutes moi,
La vie, c’est pas ce que tu crois.

Il existe des choses ici bas,
Qui sont terribles pour moi.
Les hommes entre eux ne s’aiment pas,
L’humanité entière est au désarroi.

Tout n’est que violence,
Personne ne pense aux conséquences.
Lors d’un jugement, d’une audience,
La victime ne pense qu’à sa vengeance.

Cette Terre qui mene une guerre a outrance,
Penche du mauvais côté de la balance,
Mais assez parlé de ce monde, il faut qu’on avance,
Pour que tu sortes de ton ignorance.

Abordons à présent un sujet plus délicat,
Les femmes. Quand tu aimeras
Une jeune fille du meme age que toi,
Tu te rendras compte que rien ne va.

Elles trouvent toujours de quoi
Te mettre hors de toi,
Mais meme si ça ne te plait pas,
Si tu l’aime tu pourras rien contre cela.

Là est le problème, l’amour rend cinglé.
C’est comme si ton esprit était congelé,
Et que tu ne pouvais plus penser,
Tu ne peux faire qu’une chose, c’est l’aimer.

Maintenant, si son cœur est tourné
Vers un autre garçon qui est
Pour elle l’homme parfait,
Tu dois souffrir sans broncher.

Je sais que c’est dur, donc je peu parler
Autant que ça me plaît,
Mais tu veras dans le futur que ce que je dis est vrai.
L’amour, c’est la souffrance par l’infini multiplié.
David75

PostScriptum

Laissez un max de commentaires, merci. : )


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε ɑ̃kɔʁə ʒənə. ty a
tutə la vi dəvɑ̃ twa.
alɔʁ, ʒənə ɑ̃fɑ̃, ekutə mwa,
la vi, sε pa sə kə ty kʁwa.

il εɡzistə dε ʃozəz- isi ba,
ki sɔ̃ teʁiblə puʁ mwa.
lεz- ɔməz- ɑ̃tʁə ø nə sεme pa,
lymanite ɑ̃tjεʁə εt- o dezaʁwa.

tu nε kə vjɔlɑ̃sə,
pεʁsɔnə nə pɑ̃sə o kɔ̃sekɑ̃sə.
lɔʁ dœ̃ ʒyʒəmɑ̃, dynə odjɑ̃sə,
la viktimə nə pɑ̃sə ka sa vɑ̃ʒɑ̃sə.

sεtə teʁə ki mənə ynə ɡeʁə a utʁɑ̃sə,
pɑ̃ʃə dy movε kote də la balɑ̃sə,
mεz- ase paʁle də sə mɔ̃də, il fo kɔ̃n- avɑ̃sə,
puʁ kə ty sɔʁtə- də tɔ̃n- iɲɔʁɑ̃sə.

abɔʁdɔ̃z- a pʁezɑ̃ œ̃ syʒε plys delika,
lε famə. kɑ̃ ty εməʁa
ynə ʒənə fijə dy məmə aʒə kə twa,
ty tə ʁɑ̃dʁa kɔ̃tə kə ʁjɛ̃ nə va.

εllə tʁuve tuʒuʁ də kwa
tə mεtʁə ɔʁ də twa,
mε məmə si sa nə tə plε pa,
si ty lεmə ty puʁʁa ʁjɛ̃ kɔ̃tʁə səla.

la ε lə pʁɔblεmə, lamuʁ ʁɑ̃ sɛ̃ɡle.
sε kɔmə si tɔ̃n- εspʁi etε kɔ̃ʒəle,
e kə ty nə puvε plys pɑ̃se,
ty nə pø fεʁə kynə ʃozə, sε lεme.

mɛ̃tənɑ̃, si sɔ̃ kœʁ ε tuʁne
vεʁz- œ̃n- otʁə ɡaʁsɔ̃ ki ε
puʁ εllə lɔmə paʁfε,
ty dwa sufʁiʁ sɑ̃ bʁɔ̃ʃe.

ʒə sε kə sε dyʁ, dɔ̃k ʒə pø paʁle
otɑ̃ kə sa mə plε,
mε ty vəʁa dɑ̃ lə fytyʁ kə sə kə ʒə di ε vʁε.
lamuʁ, sε la sufʁɑ̃sə paʁ lɛ̃fini myltiplje.