Poeme : Jeune Enfant

Jeune Enfant

Tu es encore jeune. Tu as
Toute la vie devant toi.
Alors, jeune enfant, écoutes moi,
La vie, c’est pas ce que tu crois.

Il existe des choses ici bas,
Qui sont terribles pour moi.
Les hommes entre eux ne s’aiment pas,
L’humanité entière est au désarroi.

Tout n’est que violence,
Personne ne pense aux conséquences.
Lors d’un jugement, d’une audience,
La victime ne pense qu’à sa vengeance.

Cette Terre qui mene une guerre a outrance,
Penche du mauvais côté de la balance,
Mais assez parlé de ce monde, il faut qu’on avance,
Pour que tu sortes de ton ignorance.

Abordons à présent un sujet plus délicat,
Les femmes. Quand tu aimeras
Une jeune fille du meme age que toi,
Tu te rendras compte que rien ne va.

Elles trouvent toujours de quoi
Te mettre hors de toi,
Mais meme si ça ne te plait pas,
Si tu l’aime tu pourras rien contre cela.

Là est le problème, l’amour rend cinglé.
C’est comme si ton esprit était congelé,
Et que tu ne pouvais plus penser,
Tu ne peux faire qu’une chose, c’est l’aimer.

Maintenant, si son cœur est tourné
Vers un autre garçon qui est
Pour elle l’homme parfait,
Tu dois souffrir sans broncher.

Je sais que c’est dur, donc je peu parler
Autant que ça me plaît,
Mais tu veras dans le futur que ce que je dis est vrai.
L’amour, c’est la souffrance par l’infini multiplié.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Jeune Enfant

  tu=es=en=co=re=jeu=ne=tu=as 9
  tou=te=la=vie=de=vant=toi 7
  a=lors=jeu=ne=en=fant=é=cou=tes=moi 10
  la=vie=cest=pas=ce=que=tu=crois 8

  il=exis=te=des=cho=ses=i=ci=bas 9
  qui=sont=ter=ri=bles=pour=moi 7
  les=hom=mes=en=tre=eux=ne=sai=ment=pas 10
  lhu=ma=ni=té=en=tièreest=au=dé=sar=roi 10

  tout=nest=que=vi=o=len=ce 7
  per=son=ne=ne=pen=se=aux=con=sé=quences 10
  lors=dun=ju=ge=ment=du=ne=au=dien=ce 10
  la=vic=ti=me=ne=pense=quà=sa=ven=geance 10

  cette=ter=re=qui=me=neu=ne=guer=re=a=ou=trance 12
  penche=du=mau=vais=cô=té=de=la=ba=lance 10
  mais=as=sez=par=lé=de=ce=monde=il=faut=quon=a=vance 13
  pour=que=tu=sor=tes=de=ton=i=gno=rance 10

  abor=dons=à=présent=un=su=jet=plus=dé=li=cat 11
  les=femmes=quand=tu=ai=me=ras 7
  une=jeu=ne=fille=du=me=mea=ge=que=toi 10
  tu=te=ren=dras=comp=te=que=rien=ne=va 10

  el=les=trou=vent=tou=jours=de=quoi 8
  te=met=tre=hors=de=toi 6
  mais=me=me=si=ça=ne=te=plait=pas 9
  si=tu=laime=tu=pour=ras=rien=con=tre=ce=la 11

  là=est=le=pro=blème=la=mour=rend=cin=glé 10
  cest=comme=si=ton=es=prit=é=tait=con=ge=lé 11
  et=que=tu=ne=pou=vais=plus=pen=ser 9
  tu=ne=peux=faire=quu=ne=cho=se=cest=lai=mer 11

  main=te=nant=si=son=cœur=est=tour=né 9
  vers=un=au=tre=gar=çon=qui=est 8
  pour=el=le=l=hom=me=par=fait 8
  tu=dois=souf=frir=sans=bron=cher 7

  je=sais=que=cest=dur=donc=je=peu=par=ler 10
  au=tant=que=ça=me=plaît 6
  mais=tu=ve=ras=dans=le=fu=tur=que=ce=que=je=dis=est=vrai 15
  la=mour=cest=la=souf=france=par=lin=fi=ni=mul=ti=plié 13
 • Phonétique : Jeune Enfant

  ty ε ɑ̃kɔʁə ʒənə. ty a
  tutə la vi dəvɑ̃ twa.
  alɔʁ, ʒənə ɑ̃fɑ̃, ekutə mwa,
  la vi, sε pa sə kə ty kʁwa.

  il εɡzistə dε ʃozəz- isi ba,
  ki sɔ̃ teʁiblə puʁ mwa.
  lεz- ɔməz- ɑ̃tʁə ø nə sεme pa,
  lymanite ɑ̃tjεʁə εt- o dezaʁwa.

  tu nε kə vjɔlɑ̃sə,
  pεʁsɔnə nə pɑ̃sə o kɔ̃sekɑ̃sə.
  lɔʁ dœ̃ ʒyʒəmɑ̃, dynə odjɑ̃sə,
  la viktimə nə pɑ̃sə ka sa vɑ̃ʒɑ̃sə.

  sεtə teʁə ki mənə ynə ɡeʁə a utʁɑ̃sə,
  pɑ̃ʃə dy movε kote də la balɑ̃sə,
  mεz- ase paʁle də sə mɔ̃də, il fo kɔ̃n- avɑ̃sə,
  puʁ kə ty sɔʁtə- də tɔ̃n- iɲɔʁɑ̃sə.

  abɔʁdɔ̃z- a pʁezɑ̃ œ̃ syʒε plys delika,
  lε famə. kɑ̃ ty εməʁa
  ynə ʒənə fijə dy məmə aʒə kə twa,
  ty tə ʁɑ̃dʁa kɔ̃tə kə ʁjɛ̃ nə va.

  εllə tʁuve tuʒuʁ də kwa
  tə mεtʁə ɔʁ də twa,
  mε məmə si sa nə tə plε pa,
  si ty lεmə ty puʁʁa ʁjɛ̃ kɔ̃tʁə səla.

  la ε lə pʁɔblεmə, lamuʁ ʁɑ̃ sɛ̃ɡle.
  sε kɔmə si tɔ̃n- εspʁi etε kɔ̃ʒəle,
  e kə ty nə puvε plys pɑ̃se,
  ty nə pø fεʁə kynə ʃozə, sε lεme.

  mɛ̃tənɑ̃, si sɔ̃ kœʁ ε tuʁne
  vεʁz- œ̃n- otʁə ɡaʁsɔ̃ ki ε
  puʁ εllə lɔmə paʁfε,
  ty dwa sufʁiʁ sɑ̃ bʁɔ̃ʃe.

  ʒə sε kə sε dyʁ, dɔ̃k ʒə pø paʁle
  otɑ̃ kə sa mə plε,
  mε ty vəʁa dɑ̃ lə fytyʁ kə sə kə ʒə di ε vʁε.
  lamuʁ, sε la sufʁɑ̃sə paʁ lɛ̃fini myltiplje.
 • Syllabes Phonétique : Jeune Enfant

  ty=ε=ɑ̃=kɔʁə=ʒə=nə=ty=a 8
  tu=tə=la=vi=də=vɑ̃=twa 7
  a=lɔʁ=ʒə=nəɑ̃=fɑ̃=e=kutə=mwa 8
  la=vi=sε=pa=sə=kə=ty=kʁwa 8

  il=εɡ=zistə=dε=ʃo=zə=zi=si=ba 9
  ki=sɔ̃=te=ʁi=blə=puʁ=mwa 7
  lε=zɔmə=zɑ̃=tʁə=ø=nə=sε=me=pa 9
  ly=ma=ni=te=ɑ̃=tjεʁəε=to=de=za=ʁwa 10

  tu=nε=kə=vj=ɔ=lɑ̃=sə 7
  pεʁ=sɔnə=nə=pɑ̃=səo=kɔ̃=se=kɑ̃sə 8
  lɔʁ=dœ̃=ʒyʒə=mɑ̃=dy=nə=o=djɑ̃sə 8
  la=vik=timə=nə=pɑ̃=sə=ka=sa=vɑ̃=ʒɑ̃sə 10

  sεtə=te=ʁə=ki=mə=nəy=nə=ɡe=ʁə=a=utʁɑ̃sə 11
  pɑ̃ʃə=dy=mo=vε=ko=te=də=la=ba=lɑ̃sə 10
  mε=zase=paʁ=le=də=sə=mɔ̃=də=il=fo=kɔ̃=navɑ̃sə 12
  puʁkə=ty=sɔʁ=tə=də=tɔ̃=ni=ɲɔʁɑ̃sə 8

  a=bɔʁ=dɔ̃=za=pʁe=zɑ̃=œ̃=sy=ʒε=plys=de=li=ka 13
  lε=fa=mə=kɑ̃=ty=ε=mə=ʁa 8
  ynə=ʒə=nə=fi=jə=dy=mə=məa=ʒə=kə=twa 11
  tytə=ʁɑ̃=dʁa=kɔ̃=tə=kə=ʁjɛ̃=nə=va 9

  εl=lə=tʁu=ve=tu=ʒuʁ=də=kwa 8
  tə=mε=tʁə=ɔʁ=də=twa 6
  mεmə=mə=si=sa=nə=tə=plε=pa 8
  si=ty=lεmə=ty=puʁ=ʁa=ʁjɛ̃=kɔ̃=tʁə=sə=la 11

  la=εlə=pʁɔ=blεmə=la=muʁ=ʁɑ̃=sɛ̃=ɡle 9
  sε=kɔmə=si=tɔ̃=nεs=pʁi=e=tε=kɔ̃=ʒə=le 11
  e=kə=ty=nə=pu=vε=plys=pɑ̃se 8
  tynə=pø=fε=ʁə=ky=nə=ʃo=zə=sε=lε=me 11

  mɛ̃tə=nɑ̃=si=sɔ̃=kœʁ=ε=tuʁ=ne 8
  vεʁ=zœ̃=no=tʁə=ɡaʁ=sɔ̃=ki=ε 8
  puʁ=εl=lə=lɔ=mə=paʁ=fε 7
  ty=dwa=su=fʁiʁ=sɑ̃=bʁɔ̃=ʃe 7

  ʒə=sεkə=sε=dyʁ=dɔ̃k=ʒə=pø=paʁ=le 9
  o=tɑ̃=kə=sa=mə=plε 6
  mε=tyvə=ʁa=dɑ̃=lə=fy=tyʁ=kə=sə=kə=ʒə=di=ε=vʁε 14
  la=muʁ=sε=la=su=fʁɑ̃sə=paʁ=lɛ̃=fi=ni=myl=ti=plje 13

PostScriptum

Laissez un max de commentaires, merci. : )

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/05/2004 00:00Vanessa Bleau

ton poeme est vraiment beau! sa reflete toute les choses de la vie c une pure vérité!! félicitation continue décrire!!

Poème Amour
Publié le 12/05/2004 00:00

L'écrit contient 257 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : David75

Texte des commentateurs