Poème-France.com

Poeme : Interdiction De Protester, Autorisation De SubirInterdiction De Protester, Autorisation De Subir

Tu ne m’as pas laissé le choix,
Tu m’as dit que tu voulais arreter,
C’était ta décision à toi,
Tu ne m’as pas laissé protester.

Prise dans ton élan,
Tu te devais de m’achever,
Tu m’as dis en chuchotant,
Que ça ne faisais que commencer.

Il y avait une autre partie
Que je ne connaissais pas,
Peu t’importais mon avis,
Il fallait juste que tu me dise cela.

Avant d’avoir rompu,
Biensur il a fallu
Que ce fameux jour
Tu fasse naitre un autre amour.

Ce n’était pas sufisant
De mettre fin à notre histoire,
Il fallait évidemment
Que tout devienne noir.

Tu m’as trompé en mon absence
Tout en ayant pleine conscience
Qu’en me racontant tout plus tard
J’aurais une atitude qui m’était rare.

Depuis que je sais tout,
Je ne dors plus comme avant,
Je reste planté comme un clou
En pensant au bon vieux temps.

Au moin tu auras réussi ton exploit
Tu aura fais jaillir en moi
Une étincelle de haine et de fureur,
Qui éclaire ma tristesse d’une forte lueur.
David75

PostScriptum

Laissez plein de commentaires et pareil avec mes autres poemes ; )


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty nə ma pa lεse lə ʃwa,
ty ma di kə ty vulεz- aʁəte,
setε ta desizjɔ̃ a twa,
ty nə ma pa lεse pʁɔtεste.

pʁizə dɑ̃ tɔ̃n- elɑ̃,
ty tə dəvε də maʃəve,
ty ma di ɑ̃ ʃyʃɔtɑ̃,
kə sa nə fəzε kə kɔmɑ̃se.

il i avε ynə otʁə paʁti
kə ʒə nə kɔnεsε pa,
pø tɛ̃pɔʁtε mɔ̃n- avi,
il falε ʒystə kə ty mə dizə səla.

avɑ̃ davwaʁ ʁɔ̃py,
bjɛ̃syʁ il a faly
kə sə famø ʒuʁ
ty fasə nεtʁə œ̃n- otʁə amuʁ.

sə netε pa syfizɑ̃
də mεtʁə fɛ̃ a nɔtʁə istwaʁə,
il falε evidamɑ̃
kə tu dəvjεnə nwaʁ.

ty ma tʁɔ̃pe ɑ̃ mɔ̃n- absɑ̃sə
tut- ɑ̃n- εjɑ̃ plεnə kɔ̃sjɑ̃sə
kɑ̃ mə ʁakɔ̃tɑ̃ tu plys taʁ
ʒoʁεz- ynə atitydə ki metε ʁaʁə.

dəpɥi kə ʒə sε tu,
ʒə nə dɔʁ plys kɔmə avɑ̃,
ʒə ʁεstə plɑ̃te kɔmə œ̃ klu
ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ o bɔ̃ vjø tɑ̃.

o mwɛ̃ ty oʁa ʁeysi tɔ̃n- εksplwa
ty oʁa fε ʒajiʁ ɑ̃ mwa
ynə etɛ̃sεllə də-εnə e də fyʁœʁ,
ki eklεʁə ma tʁistεsə dynə fɔʁtə lɥœʁ.