Poème-France.com

Poeme : Sentiment Amer IvSentiment Amer Iv

Prend ma dignité
Arrache ma fierté
Piétine mon ego
Et déchire moi l’âme

Met moi devant le fait accomplis
Et termine de m’achever dans la poussière
Vole moi ma patience
Agites tout ça
Sur le rythme de tes pulsions

Mes souhaits et mes attentes
Ainsi que mon coté romantique
Ont un goût quasi-divin
Pour ta gourmandise incommensurable

Met moi devant le fait accomplis
Retiens moi bien en face
De ce miroir déformant
Et laisse moi continuer ma route
Vole moi ma raison d’être.

Fermes les fenêtres
Qui pourrais me permettre de m’enfuir
Je veux ressentir ce feu qui me calcine
Jusqu’au plus profond de mes os.

Autodafé érigé en ton honneur
Brise ma psyché
Achève mon être
De ton amour dévorant.
Il est temps de m’arracher les larmes
Qui te sont dues.

Je me noie dans tes gémissements
Qui m’ennivrent de plaisir
Crache ton venin dans mes veines
Que je puisse garder une marque indélébile
De cet amour que tu me donne.
Dante

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pʁɑ̃ ma diɲite
aʁaʃə ma fjεʁte
pjetinə mɔ̃n- əɡo
e deʃiʁə mwa lamə

mεt mwa dəvɑ̃ lə fε akɔ̃pli
e tεʁminə də maʃəve dɑ̃ la pusjεʁə
vɔlə mwa ma pasjɑ̃sə
aʒitə tu sa
syʁ lə ʁitmə də tε pylsjɔ̃

mε suεz- e mεz- atɑ̃tə
ɛ̃si kə mɔ̃ kɔte ʁɔmɑ̃tikə
ɔ̃ œ̃ ɡu kazi divɛ̃
puʁ ta ɡuʁmɑ̃dizə ɛ̃kɔmɑ̃syʁablə

mεt mwa dəvɑ̃ lə fε akɔ̃pli
ʁətjɛ̃ mwa bjɛ̃ ɑ̃ fasə
də sə miʁwaʁ defɔʁmɑ̃
e lεsə mwa kɔ̃tinɥe ma ʁutə
vɔlə mwa ma ʁεzɔ̃ dεtʁə.

fεʁmə- lε fənεtʁə
ki puʁʁε mə pεʁmεtʁə də mɑ̃fɥiʁ
ʒə vø ʁəsɑ̃tiʁ sə fø ki mə kalsinə
ʒysko plys pʁɔfɔ̃ də mεz- os.

otɔdafe eʁiʒe ɑ̃ tɔ̃n- ɔnœʁ
bʁizə ma psike
aʃεvə mɔ̃n- εtʁə
də tɔ̃n- amuʁ devɔʁɑ̃.
il ε tɑ̃ də maʁaʃe lε laʁmə
ki tə sɔ̃ dɥ.

ʒə mə nwa dɑ̃ tε ʒemisəmɑ̃
ki mεnivʁe də plεziʁ
kʁaʃə tɔ̃ vənɛ̃ dɑ̃ mε vεnə
kə ʒə pɥisə ɡaʁde ynə maʁkə ɛ̃delebilə
də sεt amuʁ kə ty mə dɔnə.