Poème-France.com

Poeme : HeartbeatHeartbeat

Tu l’entends ?
Ce cœur qui bat.
Ce cœur qui court.
Ressens le dans son battement
Profond et sourd
Rien ne peut le raisonner.
Tu l’entends ?
Oui tu l’entends…
Suis-le, il te guide.
Il te guide vers moi
Moi qui me meurs
De t’attendre.
Tu l’entends ?
Peut-être ne l’entends-tu pas…
Ça vibre.
Ca tremble.
Tout autour de toi. Ressens-le au plus
Profond de ton être.
Oui tu l’entends.
Maintenant que tu le vois
Tends ta main glaciale
Vers lui.
Blottis le entre tes doigts
Comme tu le ferais
Pour un oisillon bléssé.
Et maintenant
Qu’il t’appartient
Tout entier,
Dévores-le
Bois son amour
Sa vie
Sa mort
Comme si rien de tout cela
N’avait d’importance
Dante

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty lɑ̃tɑ̃ ?
sə kœʁ ki ba.
sə kœʁ ki kuʁ.
ʁəsɛ̃ lə dɑ̃ sɔ̃ batəmɑ̃
pʁɔfɔ̃t- e suʁ
ʁjɛ̃ nə pø lə ʁεzɔne.
ty lɑ̃tɑ̃ ?
ui ty lɑ̃tɑ̃…
sɥi lə, il tə ɡidə.
il tə ɡidə vεʁ mwa
mwa ki mə mœʁ
də tatɑ̃dʁə.
ty lɑ̃tɑ̃ ?
pø tεtʁə nə lɑ̃tɑ̃ ty pa…
sa vibʁə.
ka tʁɑ̃blə.
tut- otuʁ də twa. ʁəsɛ̃ lə o plys
pʁɔfɔ̃ də tɔ̃n- εtʁə.
ui ty lɑ̃tɑ̃.
mɛ̃tənɑ̃ kə ty lə vwa
tɑ̃ ta mɛ̃ ɡlasjalə
vεʁ lɥi.
blɔti lə ɑ̃tʁə tε dwa
kɔmə ty lə fəʁε
puʁ œ̃n- wazijɔ̃ blese.
e mɛ̃tənɑ̃
kil tapaʁtjɛ̃
tut- ɑ̃tje,
devɔʁə lə
bwa sɔ̃n- amuʁ
sa vi
sa mɔʁ
kɔmə si ʁjɛ̃ də tu səla
navε dɛ̃pɔʁtɑ̃sə