Poème-France.com

Poeme : DélaisséeDélaissée

Je te dévore des yeux,
Mais toi tu ne me vois pas ;
Je prie les cieux,
Pour que tu pense a moi ;
Je suis dans mon pieu,
Mais je ne dors pas :
C’est malheureux,
Mais tu ne m’aime pas
Dark_Girl_Goth_666

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə devɔʁə dεz- iø,
mε twa ty nə mə vwa pa,
ʒə pʁi lε sjø,
puʁ kə ty pɑ̃sə a mwa,
ʒə sɥi dɑ̃ mɔ̃ pjø,
mε ʒə nə dɔʁ pa :
sε maləʁø,
mε ty nə mεmə pa