Poème-France.com

Poeme : AdieuAdieu

Dégage enculé,
Ne vient pas me parler,
J’ai envie de m’en aller,
En paix
J’ai envie de me suicider,
En toute tranquillité,
Je veux voir tout le monde me détester
Pour être sur qu’a personne je ne manquerai
Je vais tous vous quitter
Et je ne veux pas vous voir me regretter,
Adieu je vais me casser,
Et pensez à m’oublier
Dark_Girl_Goth_666

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

deɡaʒə ɑ̃kyle,
nə vjɛ̃ pa mə paʁle,
ʒε ɑ̃vi də mɑ̃n- ale,
ɑ̃ pε
ʒε ɑ̃vi də mə sɥiside,
ɑ̃ tutə tʁɑ̃kijite,
ʒə vø vwaʁ tu lə mɔ̃də mə detεste
puʁ εtʁə syʁ ka pεʁsɔnə ʒə nə mɑ̃kəʁε
ʒə vε tus vu kite
e ʒə nə vø pa vu vwaʁ mə ʁəɡʁεte,
adjø ʒə vε mə kase,
e pɑ̃sez- a mublje