Poème-France.com

Poeme : ¤*° Aujourdui Je Meur °*¤¤*° Aujourdui Je Meur °*¤

Vous me laissez mourir
Vous me laissez partir
Pourquoi faites vous ça !

Aujourdui je me meur
Mais je nai plus peur…
Je nai mal ke dans mon cœur
Par toutes ces déchirures ke vous lui infligez
Depuis ke vous moubliez

Aujourdui je soufre
Mais persone ne mécoute…
Javais besoin de vous
Mais personne n’est venu
Personne ne ma retenue

Je me laisse mourir
Je me laisse partir
Pourquoi n’etes vous plus la ?

Aujourdui tout ce fini
Mais personne ne l’avai prédi…
Le bonheur a disparu
Je nai plus gout a rien
Je sens venir ma fin

Aujourdui tu disais etre la
Mais tu est resté la bas…
Je nai plus personne près de moi
Je ne continu plus
Vous ne me reverrez plus

On ma laissé mourir
On ma laissé partir
Pourquoi avez vous fait ça !

© Morgane ©
Darkfee

PostScriptum

passé une très mauvaise journée ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vu mə lεse muʁiʁ
vu mə lεse paʁtiʁ
puʁkwa fεtə vu sa !

oʒuʁdɥi ʒə mə mœʁ
mε ʒə nε plys pœʁ…
ʒə nε mal kə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
paʁ tutə sε deʃiʁyʁə kə vu lɥi ɛ̃fliʒe
dəpɥi kə vu mublje

oʒuʁdɥi ʒə sufʁə
mε pεʁsɔnə nə mekutə…
ʒavε bəzwɛ̃ də vu
mε pεʁsɔnə nε vəny
pεʁsɔnə nə ma ʁətənɥ

ʒə mə lεsə muʁiʁ
ʒə mə lεsə paʁtiʁ
puʁkwa nətə vu plys la ?

oʒuʁdɥi tu sə fini
mε pεʁsɔnə nə lavε pʁedi…
lə bɔnœʁ a dispaʁy
ʒə nε plys ɡu a ʁjɛ̃
ʒə sɑ̃s vəniʁ ma fɛ̃

oʒuʁdɥi ty dizεz- εtʁə la
mε ty ε ʁεste la ba…
ʒə nε plys pεʁsɔnə pʁε də mwa
ʒə nə kɔ̃tiny plys
vu nə mə ʁəveʁe plys

ɔ̃ ma lεse muʁiʁ
ɔ̃ ma lεse paʁtiʁ
puʁkwa ave vu fε sa !

kɔpiʁajt mɔʁɡanə kɔpiʁajt