Poeme : Ce Soir…

Ce Soir…

Ce soir g envi de mourir

Envi de reprendre cete lame et de recomencé encore

Et encore

La seul chose ki me plai

Ki me soulage

Vu ke mm les gens ki dise maimez ne sont pa la kan je leur dit ke je vais mal

Rien ne sert de vivre ça. . de tte manière on meurt tous un jour

Je hais tout le monde jen peux plus ! ! !
Je fait des effort pour etre gentille, agréable avec tout le monde… et rien en retour…

Jen pe plu de cette vie
Je ve plu vivre ac mon père jen peu plu
Il compren jamai rien
Il mécoute pa
Il mengueule tout le temps
Je naime pa les gens violent
Je ne laime pa
Je ve plu vivre ac lui
Je ve plu vivre
Je ve men aléMare de cette famille de merde
De cette vie de merde
Jen pe plu ! !
Et personne nest la kan ça va pa ! !
Et en plus c a cause de moi vu ke jen parle pa ! ! !

Jen ve plu de cette vi
Reprenez la
Donnez la a kelkun ki la voudra ! ! !
Ki la méritera !
Moi jen ve pa

Jen pe plu
Jle suporte plu ! !
Il est dégueulasse avec moi ! ! ! ! ! ! ! ! !
C pa possible detre come ça !
Jpe pa etre sa fille !
Pa SA fille !Jle mérite pa moi ! ! !
Jen ve pa !

Je ve partir…
Menfuir !
Jve pa mourir pour vous !
Pa a cause de vous !
Vous méritez pa la vie de kelkun !

Laissez moi !
Je vous aime pas !
Parté laissez moi trankil
Ve resté seule !
Avec ceux ke jaime et ki maime !
Laissez moi ! !

G envi de mourir ! ! !
De laissez mourir cete vie
Cette vie ke vous mavez volez ! !
Mais jai envie de vivre !
Cette vie ke je nai pa conu !

Je ve etre heureuz moi !

Et sil me fo vous oubliez tous jle ferais !

Jrecommencerai tout depuis le début !

Sans vous
Sans soufrance
Sans toi et tes mains sur moi
Sans tes cris
Sans vos mensonges
Sans vos moqueries
Sans vos critik
Sans cicatrice
Sans vous !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ce Soir…

  ce=soir=g=en=vi=de=mou=rir 8

  en=vi=de=re=prendre=ce=te=la=meet=de=re=co=men=cé=en=core 16

  et=en=co=re 4

  la=seul=chose=ki=me=plai 6

  ki=me=sou=lage 4

  vu=ke=m=m=les=gens=ki=dise=mai=mez=ne=sont=pa=la=kan=je=leur=dit=ke=je=vais=mal 22

  rien=ne=sert=de=vivre=ça=de=t=te=ma=niè=reon=meurt=tous=un=jour 16

  je=hais=tout=le=monde=jen=peux=plus 8
  je=fait=des=ef=fort=pour=e=tre=gen=tille=a=gré=ablea=vec=tout=le=mon=de=et=rien=en=re=tour 23

  jen=pe=plu=de=cette=vie 6
  je=ve=plu=vivreac=mon=pè=re=jen=peu=plu 10
  il=com=pren=ja=mai=rien 6
  il=mé=cou=te=pa 5
  il=men=gueule=tout=le=temps 6
  je=naime=pa=les=gens=violent 6
  je=ne=lai=me=pa 5
  je=ve=plu=vivre=ac=lui 6
  je=ve=plu=vi=vre 5
  je=ve=men=a=lé 5

  1

  mare=de=cet=te=fa=mille=de=merde 8
  de=cet=te=vie=de=merde 6
  jen=pe=plu 3
  et=per=sonne=nest=la=kan=ça=va=pa 9
  et=en=plus=c=a=cause=de=moi=vu=ke=jen=par=le=pa 14

  jen=ve=plu=de=cette=vi 6
  re=pre=nez=la 4
  don=nez=la=a=kel=kun=ki=la=vou=dra 10
  ki=la=mé=ri=te=ra 6
  moi=jen=ve=pa 4

  jen=pe=plu 3
  jle=su=por=te=plu 5
  il=est=dé=gueu=lassea=vec=moi 7
  c=pa=pos=sible=de=tre=co=me=ça 9
  jpe=pa=e=tre=sa=fille 6
  pa=sa=fi=lle 4

  1

  jle=mé=ri=te=pa=moi 6
  jen=ve=pa 3

  je=ve=par=tir 4
  men=fu=ir 3
  jve=pa=mou=rir=pour=vous 6
  pa=a=cau=se=de=vous 6
  vous=mé=ri=tez=pa=la=vie=de=kel=kun 10

  lais=sez=moi 3
  je=vous=ai=me=pas 5
  par=té=lais=sez=moi=tran=kil 7
  ve=res=té=seu=le 5
  a=vec=ceux=ke=jaimeet=ki=maime 7
  lais=sez=moi 3

  g=en=vi=de=mou=rir 6
  de=lais=sez=mou=rir=ce=te=vie 8
  cette=vie=ke=vous=ma=vez=vo=lez 8
  mais=jai=en=vie=de=vivre 6
  cette=vie=ke=je=nai=pa=co=nu 8

  je=ve=e=tre=heu=reuz=moi 7

  et=sil=me=fo=vous=ou=bliez=tous=j=le=fe=rais 12

  jre=commen=ce=rai=tout=de=puis=le=dé=but 10

  sans=vous 2
  sans=sou=fran=ce 4
  sans=toi=et=tes=mains=sur=moi 7
  sans=tes=cris 3
  sans=vos=men=son=ges 5
  sans=vos=mo=que=ries 5
  sans=vos=cri=tik 4
  sans=ci=ca=tri=ce 5
  sans=vous 2
 • Phonétique : Ce Soir…

  sə swaʁ ʒe ɑ̃vi də muʁiʁ

  ɑ̃vi də ʁəpʁɑ̃dʁə sətə lamə e də ʁəkɔmɑ̃se ɑ̃kɔʁə

  e ɑ̃kɔʁə

  la səl ʃozə ki mə plε

  ki mə sulaʒə

  vy kə εm εm lε ʒɑ̃ ki dizə mεme nə sɔ̃ pa la kɑ̃ ʒə lœʁ di kə ʒə vε mal

  ʁjɛ̃ nə sεʁ də vivʁə sa. də tə manjεʁə ɔ̃ məʁ tusz- œ̃ ʒuʁ

  ʒə-ε tu lə mɔ̃də ʒεn pø plys ! ! !
  ʒə fε dεz- efɔʁ puʁ εtʁə ʒɑ̃tijə, aɡʁeablə avεk tu lə mɔ̃də… e ʁjɛ̃ ɑ̃ ʁətuʁ…

  ʒεn pə ply də sεtə vi
  ʒə və ply vivʁə ak mɔ̃ pεʁə ʒεn pø ply
  il kɔ̃pʁɛ̃ ʒamε ʁjɛ̃
  il mekutə pa
  il mɑ̃ɡələ tu lə tɑ̃
  ʒə nεmə pa lε ʒɑ̃ vjɔle
  ʒə nə lεmə pa
  ʒə və ply vivʁə ak lɥi
  ʒə və ply vivʁə
  ʒə və mεn ale  maʁə də sεtə famijə də mεʁdə
  də sεtə vi də mεʁdə
  ʒεn pə ply ! !
  e pεʁsɔnə nεst la kɑ̃ sa va pa ! !
  e ɑ̃ plys se a kozə də mwa vy kə ʒεn paʁlə pa ! ! !

  ʒεn və ply də sεtə vi
  ʁəpʁəne la
  dɔne la a kεlkœ̃ ki la vudʁa ! ! !
  ki la meʁitəʁa !
  mwa ʒεn və pa

  ʒεn pə ply
  ʒlə sypɔʁtə ply ! !
  il ε deɡəlasə avεk mwa ! ! !
  se pa pɔsiblə dətʁə kɔmə sa !
  ʒpə pa εtʁə sa fijə !
  pa sa fijə !  ʒlə meʁitə pa mwa ! ! !
  ʒεn və pa !

  ʒə və paʁtiʁ…
  mɑ̃fɥiʁ !
  ʒvə pa muʁiʁ puʁ vu !
  pa a kozə də vu !
  vu meʁite pa la vi də kεlkœ̃ !

  lεse mwa !
  ʒə vuz- εmə pa !
  paʁte lεse mwa tʁɑ̃kil
  və ʁεste sələ !
  avεk sø kə ʒεmə e ki mεmə !
  lεse mwa ! !

  ʒe ɑ̃vi də muʁiʁ ! ! !
  də lεse muʁiʁ sətə vi
  sεtə vi kə vu mave vɔle ! !
  mε ʒε ɑ̃vi də vivʁə !
  sεtə vi kə ʒə nε pa kɔny !

  ʒə və εtʁə œʁøz mwa !

  e sil mə fo vuz- ublje tus ʒlə fəʁε !

  ʒʁəkɔmɑ̃səʁε tu dəpɥi lə deby !

  sɑ̃ vu
  sɑ̃ sufʁɑ̃sə
  sɑ̃ twa e tε mɛ̃ syʁ mwa
  sɑ̃ tε kʁi
  sɑ̃ vo mɑ̃sɔ̃ʒə
  sɑ̃ vo mɔkəʁi
  sɑ̃ vo kʁitik
  sɑ̃ sikatʁisə
  sɑ̃ vu !
 • Syllabes Phonétique : Ce Soir…

  sə=swaʁ=ʒe=ɑ̃=vidə=mu=ʁiʁ 7

  ɑ̃=vidə=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=sə=tə=la=məe=də=ʁə=kɔ=mɑ̃=se=ɑ̃=kɔʁə 16

  e=ɑ̃=kɔ=ʁə 4

  la=səl=ʃozə=ki=mə=plε 6

  ki=mə=su=laʒə 4

  vykəεm=εm=lε=ʒɑ̃=ki=di=zə=mε=me=nə=sɔ̃=pa=la=kɑ̃=ʒə=lœʁ=di=kə=ʒə=vε=mal 21

  ʁjɛ̃nə=sεʁ=də=vi=vʁə=sa=də=tə=ma=njε=ʁəɔ̃=məʁ=tus=zœ̃=ʒuʁ 15

  ʒə-ε=tulə=mɔ̃=də=ʒεn=pø=plys 8
  ʒə=fε=dε=ze=fɔʁ=puʁ=εtʁə=ʒɑ̃=ti=jə=a=ɡʁe=a=bləa=vεk=tu=lə=mɔ̃=də=e=ʁjɛ̃=ɑ̃=ʁə=tuʁ 24

  ʒεn=pə=plydə=sε=tə=vi 6
  ʒə=və=ply=vivʁəak=mɔ̃=pε=ʁə=ʒεn=pø=ply 10
  il=kɔ̃=pʁɛ̃=ʒa=mε=ʁjɛ̃ 6
  il=me=kutə=pa 4
  il=mɑ̃ɡə=lə=tu=lə=tɑ̃ 6
  ʒə=nεmə=pa=lε=ʒɑ̃=vjɔ=le 7
  ʒə=nə=lεmə=pa 4
  ʒə=və=ply=vivʁəak=lɥi 5
  ʒə=və=ply=vivʁə 4
  ʒə=və=mεn=a=le 5

  1

  maʁə=də=sε=tə=fa=mi=jə=də=mεʁdə 9
  də=sεtə=vi=də=mεʁdə 5
  ʒεn=pə=ply 3
  e=pεʁ=sɔnə=nεst=la=kɑ̃=sa=va=pa 9
  e=ɑ̃=plys=se=a=kozə=də=mwa=vy=kə=ʒεn=paʁ=lə=pa 14

  ʒεn=və=plydə=sε=tə=vi 6
  ʁə=pʁə=ne=la 4
  dɔ=ne=la=a=kεl=kœ̃=ki=la=vu=dʁa 10
  ki=la=me=ʁitə=ʁa 5
  mwa=ʒεn=və=pa 4

  ʒεn=pə=ply 3
  ʒlə=sy=pɔʁtə=ply 4
  il=ε=de=ɡə=lasəa=vεk=mwa 7
  se=pa=pɔ=siblə=də=tʁə=kɔ=mə=sa 9
  ʒpə=pa=εtʁə=sa=fi=jə 6
  pa=sa=fi=jə 4

  1

  ʒlə=me=ʁitə=pa=mwa 5
  ʒεn=və=pa 3

  ʒə=və=paʁ=tiʁ 4
  mɑ̃f=ɥiʁ 2
  ʒvə=pa=mu=ʁiʁ=puʁ=vu 6
  pa=a=kozə=də=vu 5
  vu=me=ʁi=te=pa=la=vidə=kεl=kœ̃ 9

  lε=se=mwa 3
  ʒə=vu=zεmə=pa 4
  paʁ=te=lεse=mwa=tʁɑ̃=kil 6
  və=ʁεs=te=sə=lə 5
  a=vεk=søkə=ʒε=məe=ki=mεmə 7
  lε=se=mwa 3

  ʒe=ɑ̃=vidə=mu=ʁiʁ 5
  də=lεse=mu=ʁiʁ=sə=tə=vi 7
  sεtə=vi=kə=vu=ma=ve=vɔ=le 8
  mε=ʒε=ɑ̃=vidə=vivʁə 5
  sεtə=vi=kə=ʒə=nε=pa=kɔ=ny 8

  ʒə=vəεtʁə=œ=ʁøz=mwa 5

  e=sil=mə=fo=vu=zu=blje=tus=ʒlə=fə=ʁε 11

  ʒʁə=kɔ=mɑ̃sə=ʁε=tu=dəp=ɥi=lə=de=by 10

  sɑ̃=vu 2
  sɑ̃=su=fʁɑ̃=sə 4
  sɑ̃=twa=e=tε=mɛ̃=syʁ=mwa 7
  sɑ̃=tε=kʁi 3
  sɑ̃=vo=mɑ̃=sɔ̃ʒə 4
  sɑ̃=vo=mɔkə=ʁi 4
  sɑ̃=vo=kʁi=tik 4
  sɑ̃=si=ka=tʁisə 4
  sɑ̃=vu 2

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/07/2004 00:00Bibi92

Ton poeme me donne des frissons. . il est vrmt manifike, je ressen la meme chose vis aa vis de ma famille, je te compren tré bien. continu C merveilleux ce ke tu fais.
amicalement marie