Poème-France.com

Poeme : Hurt, Hurt, Hurt.Hurt, Hurt, Hurt.

J’ai mal, j’ai mal
Mon cœur saigne tellement j’ai mal.
Je veux exprimer ce que je ressens
Mais personne n’est là, personne n’entend.
J’aimerai vous dire comme tout cela fait mal
De se sentir trahie d’une façon si semblable…
Renier le tout pour seulement une chose
Qui ne durera même pas le temps d’une rose.
Le temps d’une saison, le temps d’un hiver
Où tout est tellement tourné à l’envers.
Mes mots m’échappent, je ne sais que dire
À part que j’ai mal et que cela ne se tari.
Je veux mourir, je veux disparaître
Car pour moi c’est la seule des choses à faire.
Je ne veux plus entendre de bruits, ne plus rien voir
Je verrai soit le Paradis, soit l’Enfer véritable.
Mais plus rien de ce monde, Ô je vous en prie
Epargnez-moi tout ce qui se trouve ici.
Je tais mes mots, je les enterre,
Avec moi sans doute, dans les délais les plus brefs.

Je vous quitte, à votre Dieu.
Dead-Rock

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε mal, ʒε mal
mɔ̃ kœʁ sεɲə tεllmɑ̃ ʒε mal.
ʒə vøz- εkspʁime sə kə ʒə ʁəsɛ̃
mε pεʁsɔnə nε la, pεʁsɔnə nɑ̃tɑ̃.
ʒεməʁε vu diʁə kɔmə tu səla fε mal
də sə sɑ̃tiʁ tʁai dynə fasɔ̃ si sɑ̃blablə…
ʁənje lə tu puʁ sələmɑ̃ ynə ʃozə
ki nə dyʁəʁa mεmə pa lə tɑ̃ dynə ʁozə.
lə tɑ̃ dynə sεzɔ̃, lə tɑ̃ dœ̃n- ivεʁ
u tut- ε tεllmɑ̃ tuʁne a lɑ̃vεʁ.
mε mo meʃape, ʒə nə sε kə diʁə
a paʁ kə ʒε mal e kə səla nə sə taʁi.
ʒə vø muʁiʁ, ʒə vø dispaʁεtʁə
kaʁ puʁ mwa sε la sələ dε ʃozəz- a fεʁə.
ʒə nə vø plysz- ɑ̃tɑ̃dʁə də bʁɥi, nə plys ʁjɛ̃ vwaʁ
ʒə veʁε swa lə paʁadi, swa lɑ̃fe veʁitablə.
mε plys ʁjɛ̃ də sə mɔ̃də, o ʒə vuz- ɑ̃ pʁi
əpaʁɲe mwa tu sə ki sə tʁuvə isi.
ʒə tε mε mo, ʒə lεz- ɑ̃teʁə,
avεk mwa sɑ̃ dutə, dɑ̃ lε delε lε plys bʁεf.

ʒə vu kitə, a vɔtʁə djø.