Poeme : Hurt, Hurt, Hurt.

Hurt, Hurt, Hurt.

J’ai mal, j’ai mal
Mon cœur saigne tellement j’ai mal.
Je veux exprimer ce que je ressens
Mais personne n’est là, personne n’entend.
J’aimerai vous dire comme tout cela fait mal
De se sentir trahie d’une façon si semblable…
Renier le tout pour seulement une chose
Qui ne durera même pas le temps d’une rose.
Le temps d’une saison, le temps d’un hiver
Où tout est tellement tourné à l’envers.
Mes mots m’échappent, je ne sais que dire
À part que j’ai mal et que cela ne se tari.
Je veux mourir, je veux disparaître
Car pour moi c’est la seule des choses à faire.
Je ne veux plus entendre de bruits, ne plus rien voir
Je verrai soit le Paradis, soit l’Enfer véritable.
Mais plus rien de ce monde, Ô je vous en prie
Epargnez-moi tout ce qui se trouve ici.
Je tais mes mots, je les enterre,
Avec moi sans doute, dans les délais les plus brefs.

Je vous quitte, à votre Dieu.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Hurt, Hurt, Hurt.

  jai=mal=jai=mal 4
  mon=cœur=sai=gne=tel=le=ment=jai=mal 9
  je=veux=ex=pri=mer=ce=que=je=res=sens 10
  mais=per=sonne=nest=là=per=son=ne=nen=tend 10
  jaime=rai=vous=di=re=com=me=tout=ce=la=fait=mal 12
  de=se=sen=tir=tra=hie=dune=fa=çon=si=sem=blable 12
  re=nier=le=tout=pour=seule=ment=u=ne=chose 10
  qui=ne=dure=ra=mê=me=pas=le=temps=du=ne=rose 12
  le=temps=dune=sai=son=le=temps=dun=hi=ver 10
  où=tout=est=tel=le=ment=tour=né=à=len=vers 11
  mes=mots=mé=chap=pent=je=ne=sais=que=dire 10
  à=part=que=jai=mal=et=que=ce=la=ne=se=ta=ri 13
  je=veux=mou=rir=je=veux=dis=pa=raî=tre 10
  car=pour=moi=cest=la=seule=des=cho=ses=à=faire 11
  je=ne=veux=plus=en=tendre=de=bruits=ne=plus=rien=voir 12
  je=ver=rai=soit=le=pa=ra=dis=soit=len=fer=vé=ri=table 14
  mais=plus=rien=de=ce=monde=ô=je=vous=en=prie 11
  epar=gnez=moi=tout=ce=qui=se=trouve=i=ci 10
  je=tais=mes=mots=je=les=en=ter=re 9
  a=vec=moi=sans=doute=dans=les=dé=lais=les=plus=bref=s 13

  je=vous=quit=te=à=vo=tre=dieu 8
 • Phonétique : Hurt, Hurt, Hurt.

  ʒε mal, ʒε mal
  mɔ̃ kœʁ sεɲə tεllmɑ̃ ʒε mal.
  ʒə vøz- εkspʁime sə kə ʒə ʁəsɛ̃
  mε pεʁsɔnə nε la, pεʁsɔnə nɑ̃tɑ̃.
  ʒεməʁε vu diʁə kɔmə tu səla fε mal
  də sə sɑ̃tiʁ tʁai dynə fasɔ̃ si sɑ̃blablə…
  ʁənje lə tu puʁ sələmɑ̃ ynə ʃozə
  ki nə dyʁəʁa mεmə pa lə tɑ̃ dynə ʁozə.
  lə tɑ̃ dynə sεzɔ̃, lə tɑ̃ dœ̃n- ivεʁ
  u tut- ε tεllmɑ̃ tuʁne a lɑ̃vεʁ.
  mε mo meʃape, ʒə nə sε kə diʁə
  a paʁ kə ʒε mal e kə səla nə sə taʁi.
  ʒə vø muʁiʁ, ʒə vø dispaʁεtʁə
  kaʁ puʁ mwa sε la sələ dε ʃozəz- a fεʁə.
  ʒə nə vø plysz- ɑ̃tɑ̃dʁə də bʁɥi, nə plys ʁjɛ̃ vwaʁ
  ʒə veʁε swa lə paʁadi, swa lɑ̃fe veʁitablə.
  mε plys ʁjɛ̃ də sə mɔ̃də, o ʒə vuz- ɑ̃ pʁi
  əpaʁɲe mwa tu sə ki sə tʁuvə isi.
  ʒə tε mε mo, ʒə lεz- ɑ̃teʁə,
  avεk mwa sɑ̃ dutə, dɑ̃ lε delε lε plys bʁεf.

  ʒə vu kitə, a vɔtʁə djø.
 • Syllabes Phonétique : Hurt, Hurt, Hurt.

  ʒε=mal=ʒε=mal 4
  mɔ̃=kœ=ʁə=sε=ɲə=tεl=lmɑ̃=ʒε=mal 9
  ʒə=vø=zεk=spʁi=me=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 10
  mε=pεʁ=sɔnə=nε=la=pεʁ=sɔ=nə=nɑ̃=tɑ̃ 10
  ʒεmə=ʁε=vu=di=ʁə=kɔ=mə=tu=sə=la=fε=mal 12
  də=sə=sɑ̃=tiʁ=tʁa=i=dynə=fa=sɔ̃=si=sɑ̃=blablə 12
  ʁə=nje=lə=tu=puʁsə=lə=mɑ̃=y=nə=ʃozə 10
  kinə=dy=ʁə=ʁa=mεmə=pa=lə=tɑ̃=dy=nə=ʁozə 11
  lə=tɑ̃=dy=nə=sε=zɔ̃lə=tɑ̃=dœ̃=ni=vεʁ 10
  u=tu=tε=tεl=lmɑ̃=tuʁ=ne=a=lɑ̃=vεʁ 10
  mε=mo=me=ʃa=pe=ʒə=nə=sε=kə=diʁə 10
  a=paʁkə=ʒε=mal=e=kə=sə=la=nə=sə=ta=ʁi 12
  ʒə=vø=mu=ʁiʁ=ʒə=vø=dis=pa=ʁε=tʁə 10
  kaʁ=puʁ=mwa=sε=lasə=lə=dε=ʃo=zə=zafεʁə 10
  ʒə=nə=vø=plys=zɑ̃tɑ̃dʁə=də=bʁɥi=nə=plys=ʁjɛ̃=vwaʁ 11
  ʒə=ve=ʁε=swalə=pa=ʁa=di=swa=lɑ̃=fe=ve=ʁitablə 12
  mε=plys=ʁjɛ̃də=sə=mɔ̃=də=o=ʒə=vu=zɑ̃=pʁi 11
  ə=pa=ʁɲe=mwa=tusə=ki=sə=tʁu=və=i=si 11
  ʒə=tε=mε=mo=ʒə=lε=zɑ̃=te=ʁə 9
  a=vεk=mwa=sɑ̃=dutə=dɑ̃=lε=de=lε=lε=plys=bʁεf 12

  ʒə=vu=ki=tə=a=vɔ=tʁə=dj=ø 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/06/2011 18:53(F)Fleurlune Mimi(F)

Tu ne nous quittes pas, hein ?
Tu n’es pas seule (k) le monde est pourri et tout le monde subit son absurdité..

Mes amitiés (f)

Auteur de Poésie
16/06/2011 20:03Dead-Rock

Non... Je ne vous quitte pas 🙂
Je sais tout le monde est obligé de vivre ça. C’est chiant !

🙂

B.

Auteur de Poésie
16/06/2011 21:07Poete Melancolique

esperons seulement que celle d apres sera meilleure

Auteur de Poésie
16/06/2011 21:09Dead-Rock

Espérons... c’est tout ce qu’il nous reste .
B.

Poème Mort
Publié le 15/06/2011 19:07

L'écrit contient 181 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Dead-Rock

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs