Poème-France.com

Poeme : Je T’Aime.Je T’Aime.

Soudain mon cœur s’écorche
Il fait du mal à mon corps
Il empêche l’air de passer
J’ai mal… Mais qu’est-ce que tu m’as fait ?
Seraient-ce ces mots qui ont été prononcés
Par ta douce bouche aux saveurs salées ?
Ou bien est-ce encore mon imagination
Qui me vaudra un de tes nombreux « non » ?
J’observe tes yeux qui semblent tout me dire
Mais une fois de plus j’hésite
Je pense avoir encore rêvé
C’est pour cela que je me tourne et m’en vais.
Au coin de la rue je te jette un regard
Mais tu as déjà disparu du trottoir
Tu n’as pas essayé de me rattraper
Je suis alors persuadée d’avoir réellement rêvé.
Je me retourne et continue mon chemin
Je ne reviendrai pas demain
Je m’en vais d’ici
Je ne veux plus vivre comme ceci.

__

Déjà je te vois qui me tournes le dos
Ayant peur de ne pas réaliser
Ce que je viens de te conter.
Tu arrives au coin de la rue
Et me jettes un regard perdu
Qui semble ne pas me remarquer ;
Ton cœur m’a déjà oublié.
Sur mes joues les larmes commencent à couler
Et mon cœur tout juste à se déchirer
C’est à ce moment même que je me mets à penser
Que pendant tout ce temps j’ai du rêver.
Rêver à notre belle rencontre
Que l’on pourrait mettre dans un livre de contes
Pour les raconter à nos futurs enfants
Qui ne naîtront jamais avec nous comme parents.
Rêver à notre belle histoire
Qui pourrait mériter un oscar
Mais qui bien sûr peut toujours attendre ;
Et oui, c’est comme ça quand on en redemande.
Je continue à te regarder t’éloigner
Car je ne peux pas imaginer avoir rêvé,
Tu es là devant mes yeux, et je veux montrer à mon dieu
Qu’il existe encore un « nous deux ».

J’essaie de bouger, mais mes pieds restent ancrés au sol
Attendant sûrement tes beaux mots et tes belles paroles
Pour me libérer de ces chaînes
Qui me lacèrent gravement les chairs.
Je ne veux plus vivre avec ce sentiment
Qui me prend à chaque fois que j’y pense
Alors adieu mon amour rêvé,
J’espère que l’on ne se retrouvera jamais.
Dead-Rock

PostScriptum

20 Septembre 2007.
B.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sudɛ̃ mɔ̃ kœʁ sekɔʁʃə
il fε dy mal a mɔ̃ kɔʁ
il ɑ̃pεʃə lεʁ də pase
ʒε mal… mε kε sə kə ty ma fε ?
səʁε sə sε mo ki ɔ̃ ete pʁonɔ̃se
paʁ ta dusə buʃə o savœʁ sale ?
u bjɛ̃ ε sə ɑ̃kɔʁə mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃
ki mə vodʁa œ̃ də tε nɔ̃bʁøks « nɔn » ?
ʒɔpsεʁvə tεz- iø ki sɑ̃ble tu mə diʁə
mεz- ynə fwa də plys ʒezitə
ʒə pɑ̃sə avwaʁ ɑ̃kɔʁə ʁεve
sε puʁ səla kə ʒə mə tuʁnə e mɑ̃ vε.
o kwɛ̃ də la ʁy ʒə tə ʒεtə œ̃ ʁəɡaʁ
mε ty a deʒa dispaʁy dy tʁɔtwaʁ
ty na pa esεje də mə ʁatʁape
ʒə sɥiz- alɔʁ pεʁsɥade davwaʁ ʁeεllmɑ̃ ʁεve.
ʒə mə ʁətuʁnə e kɔ̃tinɥ mɔ̃ ʃəmɛ̃
ʒə nə ʁəvjɛ̃dʁε pa dəmɛ̃
ʒə mɑ̃ vε disi
ʒə nə vø plys vivʁə kɔmə səsi.

suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe

deʒa ʒə tə vwa ki mə tuʁnə- lə do
εjɑ̃ pœʁ də nə pa ʁealize
sə kə ʒə vjɛ̃ də tə kɔ̃te.
ty aʁivəz- o kwɛ̃ də la ʁy
e mə ʒεtəz- œ̃ ʁəɡaʁ pεʁdy
ki sɑ̃blə nə pa mə ʁəmaʁke,
tɔ̃ kœʁ ma deʒa ublje.
syʁ mε ʒu lε laʁmə- kɔmɑ̃se a kule
e mɔ̃ kœʁ tu ʒystə a sə deʃiʁe
sεt- a sə mɔmɑ̃ mεmə kə ʒə mə mεtz- a pɑ̃se
kə pɑ̃dɑ̃ tu sə tɑ̃ ʒε dy ʁεve.
ʁεve a nɔtʁə bεllə ʁɑ̃kɔ̃tʁə
kə lɔ̃ puʁʁε mεtʁə dɑ̃z- œ̃ livʁə də kɔ̃tə
puʁ lε ʁakɔ̃te a no fytyʁz- ɑ̃fɑ̃
ki nə nεtʁɔ̃ ʒamεz- avεk nu kɔmə paʁɑ̃.
ʁεve a nɔtʁə bεllə istwaʁə
ki puʁʁε meʁite œ̃n- ɔskaʁ
mε ki bjɛ̃ syʁ pø tuʒuʁz- atɑ̃dʁə,
e ui, sε kɔmə sa kɑ̃t- ɔ̃n- ɑ̃ ʁədəmɑ̃də.
ʒə kɔ̃tinɥ a tə ʁəɡaʁde telwaɲe
kaʁ ʒə nə pø pa imaʒine avwaʁ ʁεve,
ty ε la dəvɑ̃ mεz- iø, e ʒə vø mɔ̃tʁe a mɔ̃ djø
kil εɡzistə ɑ̃kɔʁə yn « nus døks ».

ʒesε də buʒe, mε mε pje ʁεste ɑ̃kʁez- o sɔl
atɑ̃dɑ̃ syʁəmɑ̃ tε bo moz- e tε bεllə paʁɔlə
puʁ mə libeʁe də sε ʃεnə
ki mə lasεʁe ɡʁavəmɑ̃ lε ʃεʁ.
ʒə nə vø plys vivʁə avεk sə sɑ̃timɑ̃
ki mə pʁɑ̃t- a ʃakə fwa kə ʒi pɑ̃sə
alɔʁz- adjø mɔ̃n- amuʁ ʁεve,
ʒεspεʁə kə lɔ̃ nə sə ʁətʁuvəʁa ʒamε.