Univers de poésie d'un auteur

Poème:Je T’aime.

Le Poème

Soudain mon cœur s’écorche
Il fait du mal à mon corps
Il empêche l’air de passer
J’ai mal… Mais qu’est-ce que tu m’as fait ?
Seraient-ce ces mots qui ont été prononcés
Par ta douce bouche aux saveurs salées ?
Ou bien est-ce encore mon imagination
Qui me vaudra un de tes nombreux « non » ?
J’observe tes yeux qui semblent tout me dire
Mais une fois de plus j’hésite
Je pense avoir encore rêvé
C’est pour cela que je me tourne et m’en vais.
Au coin de la rue je te jette un regard
Mais tu as déjà disparu du trottoir
Tu n’as pas essayé de me rattraper
Je suis alors persuadée d’avoir réellement rêvé.
Je me retourne et continue mon chemin
Je ne reviendrai pas demain
Je m’en vais d’ici
Je ne veux plus vivre comme ceci.

__

Déjà je te vois qui me tournes le dos
Ayant peur de ne pas réaliser
Ce que je viens de te conter.
Tu arrives au coin de la rue
Et me jettes un regard perdu
Qui semble ne pas me remarquer ;
Ton cœur m’a déjà oublié.
Sur mes joues les larmes commencent à couler
Et mon cœur tout juste à se déchirer
C’est à ce moment même que je me mets à penser
Que pendant tout ce temps j’ai du rêver.
Rêver à notre belle rencontre
Que l’on pourrait mettre dans un livre de contes
Pour les raconter à nos futurs enfants
Qui ne naîtront jamais avec nous comme parents.
Rêver à notre belle histoire
Qui pourrait mériter un oscar
Mais qui bien sûr peut toujours attendre ;
Et oui, c’est comme ça quand on en redemande.
Je continue à te regarder t’éloigner
Car je ne peux pas imaginer avoir rêvé,
Tu es là devant mes yeux, et je veux montrer à mon dieu
Qu’il existe encore un « nous deux ».

J’essaie de bouger, mais mes pieds restent ancrés au sol
Attendant sûrement tes beaux mots et tes belles paroles
Pour me libérer de ces chaînes
Qui me lacèrent gravement les chairs.
Je ne veux plus vivre avec ce sentiment
Qui me prend à chaque fois que j’y pense
Alors adieu mon amour rêvé,
J’espère que l’on ne se retrouvera jamais.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

20 Septembre 2007.
B.

Poeme de Dead-Rock

Poète Dead-Rock

Dead-Rock a publié sur le site 42 écrits. Dead-Rock est membre du site depuis l'année 2007.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Je T’aime.sou=dain=mon=cœur=sé=cor=che 7
il=fait=du=mal=à=mon=corps 7
il=em=pê=che=lair=de=pas=ser 8
jai=mal=mais=quest=ce=que=tu=mas=fait 9
se=raient=ce=ces=mots=qui=ont=é=té=pro=non=cés 12
par=ta=dou=ce=bouche=aux=sa=veurs=sa=lées 10
ou=bien=est=ce=en=core=mon=i=ma=gi=na=tion 12
qui=me=vau=dra=un=de=tes=nom=breux=non 10
job=ser=ve=tes=y=eux=qui=sem=blent=tout=me=dire 12
mais=u=ne=fois=de=plus=j=hé=si=te 10
je=pen=se=a=voir=en=co=re=rê=vé 10
cest=pour=ce=la=que=je=me=tourneet=men=vais 10
au=coin=de=la=rue=je=te=jetteun=re=gard 10
mais=tu=as=dé=jà=dis=pa=ru=du=trot=toir 11
tu=nas=pas=es=sayé=de=me=rat=tra=per 10
je=suis=a=lors=per=sua=dée=da=voir=réel=le=ment=rê=vé 14
je=me=re=tourneet=con=ti=nue=mon=che=min 10
je=ne=re=vien=drai=pas=de=main 8
je=men=vais=di=ci 5
je=ne=veux=plus=vi=vre=com=me=ce=ci 10

sou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné 12

dé=jà=je=te=vois=qui=me=tournes=le=dos 10
ay=ant=peur=de=ne=pas=ré=a=li=ser 10
ce=que=je=viens=de=te=con=ter 8
tu=ar=ri=ves=au=coin=de=la=rue 9
et=me=jet=tes=un=re=gard=per=du 9
qui=sem=ble=ne=pas=me=re=mar=quer 9
ton=cœur=ma=dé=jà=ou=bli=é 8
sur=mes=joues=les=lar=mes=commen=cent=à=cou=ler 11
et=mon=cœur=tout=jus=teà=se=dé=chi=rer 10
cest=à=ce=moment=mê=me=que=je=me=mets=à=pen=ser 13
que=pen=dant=tout=ce=temps=jai=du=rê=ver 10
rê=ver=à=no=tre=bel=le=ren=con=tre 10
que=lon=pour=rait=mettre=dans=un=li=vre=de=contes 11
pour=les=ra=con=ter=à=nos=fu=turs=en=fants 11
qui=ne=naî=tront=ja=mais=a=vec=nous=comme=parents 11
rê=ver=à=no=tre=bel=le=his=toi=re 10
qui=pour=rait=mé=ri=ter=un=os=car 9
mais=qui=bien=sûr=peut=tou=jours=at=ten=dre 10
et=oui=cest=comme=ça=quand=on=en=re=de=mande 11
je=con=ti=nueà=te=re=gar=der=té=loi=gner 11
car=je=ne=peux=pas=i=ma=gi=ner=a=voir=rê=vé 13
tu=es=là=de=vant=mes=yeux=et=je=veux=mon=trer=à=mon=dieu 15
quil=exis=te=en=co=re=un=nous=deux 9

jes=saie=de=bou=ger=mais=mes=pieds=res=tent=an=crés=au=sol 14
at=ten=dant=sû=re=ment=tes=beaux=mots=et=tes=bel=les=pa=roles 15
pour=me=li=bé=rer=de=ces=chaî=nes 9
qui=me=la=cè=rent=gra=ve=ment=les=chairs 10
je=ne=veux=plus=vivre=a=vec=ce=sen=timent 10
qui=me=prend=à=cha=que=fois=que=jy=pense 10
a=lors=a=dieu=mon=a=mour=rê=vé 9
jes=père=que=lon=ne=se=re=trou=ve=ra=ja=mais 12
Phonétique : Je T’aime.sudɛ̃ mɔ̃ kœʁ sekɔʁʃə
il fε dy mal a mɔ̃ kɔʁ
il ɑ̃pεʃə lεʁ də pase
ʒε mal… mε kε sə kə ty ma fε ?
səʁε sə sε mo ki ɔ̃ ete pʁonɔ̃se
paʁ ta dusə buʃə o savœʁ sale ?
u bjɛ̃ ε sə ɑ̃kɔʁə mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃
ki mə vodʁa œ̃ də tε nɔ̃bʁøks « nɔn » ?
ʒɔpsεʁvə tεz- iø ki sɑ̃ble tu mə diʁə
mεz- ynə fwa də plys ʒezitə
ʒə pɑ̃sə avwaʁ ɑ̃kɔʁə ʁεve
sε puʁ səla kə ʒə mə tuʁnə e mɑ̃ vε.
o kwɛ̃ də la ʁy ʒə tə ʒεtə œ̃ ʁəɡaʁ
mε ty a deʒa dispaʁy dy tʁɔtwaʁ
ty na pa esεje də mə ʁatʁape
ʒə sɥiz- alɔʁ pεʁsɥade davwaʁ ʁeεllmɑ̃ ʁεve.
ʒə mə ʁətuʁnə e kɔ̃tinɥ mɔ̃ ʃəmɛ̃
ʒə nə ʁəvjɛ̃dʁε pa dəmɛ̃
ʒə mɑ̃ vε disi
ʒə nə vø plys vivʁə kɔmə səsi.

suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe

deʒa ʒə tə vwa ki mə tuʁnə- lə do
εjɑ̃ pœʁ də nə pa ʁealize
sə kə ʒə vjɛ̃ də tə kɔ̃te.
ty aʁivəz- o kwɛ̃ də la ʁy
e mə ʒεtəz- œ̃ ʁəɡaʁ pεʁdy
ki sɑ̃blə nə pa mə ʁəmaʁke,
tɔ̃ kœʁ ma deʒa ublje.
syʁ mε ʒu lε laʁmə- kɔmɑ̃se a kule
e mɔ̃ kœʁ tu ʒystə a sə deʃiʁe
sεt- a sə mɔmɑ̃ mεmə kə ʒə mə mεtz- a pɑ̃se
kə pɑ̃dɑ̃ tu sə tɑ̃ ʒε dy ʁεve.
ʁεve a nɔtʁə bεllə ʁɑ̃kɔ̃tʁə
kə lɔ̃ puʁʁε mεtʁə dɑ̃z- œ̃ livʁə də kɔ̃tə
puʁ lε ʁakɔ̃te a no fytyʁz- ɑ̃fɑ̃
ki nə nεtʁɔ̃ ʒamεz- avεk nu kɔmə paʁɑ̃.
ʁεve a nɔtʁə bεllə istwaʁə
ki puʁʁε meʁite œ̃n- ɔskaʁ
mε ki bjɛ̃ syʁ pø tuʒuʁz- atɑ̃dʁə,
e ui, sε kɔmə sa kɑ̃t- ɔ̃n- ɑ̃ ʁədəmɑ̃də.
ʒə kɔ̃tinɥ a tə ʁəɡaʁde telwaɲe
kaʁ ʒə nə pø pa imaʒine avwaʁ ʁεve,
ty ε la dəvɑ̃ mεz- iø, e ʒə vø mɔ̃tʁe a mɔ̃ djø
kil εɡzistə ɑ̃kɔʁə yn « nus døks ».

ʒesε də buʒe, mε mε pje ʁεste ɑ̃kʁez- o sɔl
atɑ̃dɑ̃ syʁəmɑ̃ tε bo moz- e tε bεllə paʁɔlə
puʁ mə libeʁe də sε ʃεnə
ki mə lasεʁe ɡʁavəmɑ̃ lε ʃεʁ.
ʒə nə vø plys vivʁə avεk sə sɑ̃timɑ̃
ki mə pʁɑ̃t- a ʃakə fwa kə ʒi pɑ̃sə
alɔʁz- adjø mɔ̃n- amuʁ ʁεve,
ʒεspεʁə kə lɔ̃ nə sə ʁətʁuvəʁa ʒamε.
Syllabes Phonétique : Je T’aime.su=dɛ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=se=kɔʁ=ʃə 8
il=fε=dy=mal=a=mɔ̃=kɔʁ 7
il=ɑ̃=pε=ʃə=lεʁ=də=pa=se 8
ʒε=mal=mε=kεs=ə=kə=ty=ma=fε 9
sə=ʁεsə=sε=mo=ki=ɔ̃=e=te=pʁo=nɔ̃se 10
paʁ=ta=du=sə=buʃə=o=sa=vœʁ=sa=le 10
u=bjɛ̃=εsəɑ̃=kɔʁə=mɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sjɔ̃ 10
kimə=vo=dʁa=œ̃=də=tε=nɔ̃=bʁøks=nɔ=nə 10
ʒɔp=sεʁvə=tε=ziø=ki=sɑ̃=ble=tu=mə=diʁə 10
mε=zy=nə=fwa=də=plys=ʒe=zi=tə 9
ʒə=pɑ̃=sə=a=vwaʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʁε=ve 10
sε=puʁsə=la=kə=ʒə=mə=tuʁ=nəe=mɑ̃=vε 10
o=kwɛ̃də=la=ʁy=ʒə=tə=ʒε=təœ̃=ʁə=ɡaʁ 10
mε=ty=a=de=ʒa=dis=pa=ʁy=dy=tʁɔ=twaʁ 11
ty=na=pa=e=sε=je=də=mə=ʁa=tʁa=pe 11
ʒə=sɥi=za=lɔʁ=pεʁ=sɥa=de=da=vwaʁ=ʁe=εl=lmɑ̃=ʁε=ve 14
ʒə=mə=ʁə=tuʁnə=e=kɔ̃=tinɥ=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 10
ʒə=nə=ʁə=vj=ɛ̃=dʁε=pa=də=mɛ̃ 9
ʒə=mɑ̃=vε=di=si 5
ʒə=nə=vø=plys=vi=vʁə=kɔ=mə=sə=si 10

su=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe 12

de=ʒa=ʒə=tə=vwa=kimə=tuʁ=nə=lə=do 10
ε=jɑ̃=pœʁ=də=nə=pa=ʁe=a=li=ze 10
sə=kə=ʒə=vj=ɛ̃=də=tə=kɔ̃=te 9
ty=a=ʁi=və=zo=kwɛ̃=də=la=ʁy 9
e=mə=ʒε=tə=zœ̃=ʁə=ɡaʁ=pεʁ=dy 9
ki=sɑ̃=blə=nə=pa=mə=ʁə=maʁ=ke 9
tɔ̃=kœ=ʁə=ma=de=ʒa=u=blj=e 9
syʁ=mε=ʒu=lε=laʁmə=kɔ=mɑ̃=se=a=ku=le 11
e=mɔ̃=kœʁ=tu=ʒys=tə=asə=de=ʃi=ʁe 10
sε=tasə=mɔ=mɑ̃=mε=mə=kə=ʒə=mə=mεt=za=pɑ̃se 12
kə=pɑ̃=dɑ̃=tu=sə=tɑ̃=ʒε=dy=ʁε=ve 10
ʁε=ve=a=nɔ=tʁə=bεl=lə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə 10
kə=lɔ̃=puʁ=ʁε=mεtʁə=dɑ̃=zœ̃=li=vʁə=də=kɔ̃tə 11
puʁ=lε=ʁa=kɔ̃=te=a=no=fy=tyʁ=zɑ̃=fɑ̃ 11
kinə=nε=tʁɔ̃=ʒa=mε=za=vεk=nu=kɔ=mə=pa=ʁɑ̃ 12
ʁε=ve=a=nɔ=tʁə=bεl=lə=is=twa=ʁə 10
ki=puʁ=ʁε=me=ʁi=te=œ̃=nɔs=kaʁ 9
mε=ki=bjɛ̃=syʁ=pø=tu=ʒuʁ=za=tɑ̃=dʁə 10
e=ui=sε=kɔmə=sa=kɑ̃=tɔ̃=nɑ̃=ʁə=də=mɑ̃də 11
ʒə=kɔ̃=tinɥ=atə=ʁə=ɡaʁ=de=te=lwa=ɲe 10
kaʁʒə=nə=pø=pa=i=ma=ʒi=ne=a=vwaʁ=ʁε=ve 12
ty=ε=ladə=vɑ̃=mε=ziø=e=ʒə=vø=mɔ̃=tʁe=a=mɔ̃=djø 14
kil=εɡ=zis=tə=ɑ̃=kɔ=ʁə=yn=nus=døks 10

ʒe=sεdə=bu=ʒe=mε=mε=pje=ʁεs=te=ɑ̃=kʁe=zo=sɔl 13
a=tɑ̃=dɑ̃=syʁə=mɑ̃=tε=bo=mo=ze=tε=bεllə=pa=ʁɔlə 13
puʁ=mə=li=be=ʁe=də=sε=ʃε=nə 9
ki=mə=la=sε=ʁe=ɡʁa=və=mɑ̃=lε=ʃεʁ 10
ʒə=nə=vø=plys=vivʁəa=vεk=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃ 10
ki=mə=pʁɑ̃=ta=ʃa=kə=fwa=kə=ʒi=pɑ̃sə 10
a=lɔʁ=za=dj=ø=mɔ̃=na=muʁ=ʁε=ve 10
ʒεs=pεʁə=kə=lɔ̃=nə=sə=ʁə=tʁu=və=ʁa=ʒa=mε 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
22/06/2011 08:56Baptiste

Bonjour B.
20 septembre 2007... As-tu pu, as-tu su, as-tu eu la force de te délivrer enfin de ces chaînes ? Je sais par expérience que ce n’est pas facile, mais c’est comme tout, le temps fait son oeuvre, les maillons rouillent et un jour on arrive à les briser. J’espère qu’il en a été de même pour toi.
Baptiste.

Auteur de Poésie
22/06/2011 09:36Dead-Rock

Bonjour Baptiste .
Ces chaînes... ont fini par se briser oui... C’n’a pas été facile, mais on y arrive au fur et à mesure .
B.

Auteur de Poésie
27/06/2011 16:50Rimailleur

Il en est qui ne rouille jamais. J’ai aimé l’émotion, oui, beaucoup.

Auteur de Poésie
03/08/2016 11:48Dead-Rock

Merci Rimailleur. Ah ce que l’amour peut apporter comme souffrance ! 🙂

Poème Oubli
Du 22/06/2011 00:00

L'écrit contient 391 mots qui sont répartis dans 5 strophes.