Poeme : A Noëlle Que J’aime…

A Noëlle Que J’aime…

Je veux pour toi la Seule en forme d’un poème
Poser comme un bijou au sommet de ta tête
Te dire et te redire ces trois mots que je t’aime
Et qu’en ce sentiment qui rend fou je m’entête.

Je veux pour toi l’amour, cette couronne d’or pur
Modeste, male ébauchée, simple comme une épure
Sur ta tête que je vois immense comme un symbole.
Te dire pour te redire que tout en toi m’affole.

Je veux dire que le ciel en son immensité
N’a rien de plus beau, admirable, magnifique
Que perdre ce bien là devient calamité :
Le velours de tes yeux au regard onirique.

Que tout bas en un murmure de pudeur suprême
Tu m’as dis dans un souffle l’adorable je t’aime.
Noëlle devant toi, et les hommes je m’engage
A t’aimer, chérir, câliner sans mise en cage.

Quand la grande faucheuse cachée sous son voile noir
Viendra dire qu’est venu, le temps ne plus se voir
A travers les Eden, les limbes, la mort hideuse
Rien ne peut effacer ta beauté d’ amoureuse.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Noëlle Que J’aime…

  je=veux=pour=toi=la=seule=en=for=me=dun=po=ème 12
  po=ser=comme=un=bi=jou=au=som=met=de=ta=tête 12
  te=direet=te=re=di=re=ces=trois=mots=que=je=taime 12
  et=quen=ce=sen=ti=ment=qui=rend=fou=je=men=tête 12

  je=veux=pour=toi=la=mour=cette=cou=ron=ne=dor=pur 12
  modes=te=ma=leé=bau=chée=sim=ple=com=me=u=ne=é=pure 14
  sur=ta=tête=que=je=vois=im=men=se=com=meun=sym=bole 13
  te=dire=pour=te=re=di=re=que=tout=en=toi=maf=fole 13

  je=veux=dire=que=le=ciel=en=son=im=men=si=té 12
  na=rien=de=plus=beau=ad=mi=ra=ble=ma=gni=fique 12
  que=per=dre=ce=bien=là=de=vient=ca=la=mi=té 12
  le=ve=lours=de=tes=yeux=au=re=gard=o=ni=rique 12

  que=tout=bas=en=un=mur=mure=de=pu=deur=su=prême 12
  tu=mas=dis=dans=un=souf=fle=la=do=rable=je=taime 12
  noël=le=de=vant=toi=et=les=hom=mes=je=men=gage 12
  a=tai=mer=ché=rir=câ=li=ner=sans=mise=en=cage 12

  quand=la=grande=fau=cheu=se=ca=chée=sous=son=voi=le=noir 13
  vien=dra=dire=quest=ve=nu=le=temps=ne=plus=se=voir 12
  a=tra=vers=les=e=den=les=limbes=la=mort=hi=deuse 12
  rien=ne=peut=ef=fa=cer=ta=beau=té=da=mou=reuse 12
 • Phonétique : A Noëlle Que J’aime…

  ʒə vø puʁ twa la sələ ɑ̃ fɔʁmə dœ̃ pɔεmə
  poze kɔmə œ̃ biʒu o sɔmε də ta tεtə
  tə diʁə e tə ʁədiʁə sε tʁwa mo kə ʒə tεmə
  e kɑ̃ sə sɑ̃timɑ̃ ki ʁɑ̃ fu ʒə mɑ̃tεtə.

  ʒə vø puʁ twa lamuʁ, sεtə kuʁɔnə dɔʁ pyʁ
  mɔdεstə, malə eboʃe, sɛ̃plə kɔmə ynə epyʁə
  syʁ ta tεtə kə ʒə vwaz- imɑ̃sə kɔmə œ̃ sɛ̃bɔlə.
  tə diʁə puʁ tə ʁədiʁə kə tut- ɑ̃ twa mafɔlə.

  ʒə vø diʁə kə lə sjεl ɑ̃ sɔ̃n- imɑ̃site
  na ʁjɛ̃ də plys bo, admiʁablə, maɲifikə
  kə pεʁdʁə sə bjɛ̃ la dəvjɛ̃ kalamite :
  lə vəluʁ də tεz- iøz- o ʁəɡaʁ ɔniʁikə.

  kə tu ba ɑ̃n- œ̃ myʁmyʁə də pydœʁ sypʁεmə
  ty ma di dɑ̃z- œ̃ suflə ladɔʁablə ʒə tεmə.
  nɔεlə dəvɑ̃ twa, e lεz- ɔmə ʒə mɑ̃ɡaʒə
  a tεme, ʃeʁiʁ, kaline sɑ̃ mizə ɑ̃ kaʒə.

  kɑ̃ la ɡʁɑ̃də foʃøzə kaʃe su sɔ̃ vwalə nwaʁ
  vjɛ̃dʁa diʁə kε vəny, lə tɑ̃ nə plys sə vwaʁ
  a tʁavεʁ lεz- ədɛ̃, lε lɛ̃bə, la mɔʁ idøzə
  ʁjɛ̃ nə pø efase ta bote damuʁøzə.
 • Syllabes Phonétique : A Noëlle Que J’aime…

  ʒə=vø=puʁ=twa=la=sə=lə=ɑ̃=fɔʁ=mə=dœ̃=pɔ=ε=mə 14
  po=ze=kɔ=mə=œ̃=bi=ʒu=o=sɔ=mε=də=ta=tε=tə 14
  tə=di=ʁə=e=tə=ʁə=di=ʁə=sε=tʁwa=mo=kə=ʒə=tεmə 14
  e=kɑ̃=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=ki=ʁɑ̃=fu=ʒə=mɑ̃=tε=tə 13

  ʒə=vø=puʁ=twa=la=muʁ=sε=tə=ku=ʁɔ=nə=dɔʁ=pyʁ 13
  mɔ=dεstə=ma=ləe=bo=ʃe=sɛ̃=plə=kɔ=mə=y=nə=e=pyʁə 14
  syʁ=ta=tεtə=kə=ʒə=vwa=zi=mɑ̃=sə=kɔ=mə=œ̃=sɛ̃=bɔlə 14
  tə=di=ʁə=puʁ=tə=ʁə=di=ʁə=kə=tu=tɑ̃=twa=ma=fɔlə 14

  ʒə=vø=di=ʁə=kə=lə=sjεl=ɑ̃=sɔ̃=ni=mɑ̃=si=te 13
  na=ʁj=ɛ̃=də=plys=bo=ad=mi=ʁa=blə=ma=ɲi=fi=kə 14
  kə=pεʁ=dʁə=sə=bj=ɛ̃=la=də=vjɛ̃=ka=la=mi=te 13
  lə=və=luʁ=də=tε=zi=ø=zo=ʁə=ɡaʁ=ɔ=ni=ʁi=kə 14

  kə=tu=ba=ɑ̃=nœ̃=myʁ=my=ʁə=də=py=dœʁ=sy=pʁε=mə 14
  ty=ma=di=dɑ̃=zœ̃=su=flə=la=dɔ=ʁa=blə=ʒə=tε=mə 14
  nɔ=ε=lə=də=vɑ̃=twa=e=lε=zɔ=mə=ʒə=mɑ̃=ɡa=ʒə 14
  a=tε=me=ʃe=ʁiʁ=ka=li=ne=sɑ̃=mi=zə=ɑ̃=ka=ʒə 14

  kɑ̃=la=ɡʁɑ̃=də=fo=ʃø=zə=ka=ʃe=su=sɔ̃=vwa=lə=nwaʁ 14
  vj=ɛ̃=dʁa=di=ʁə=kε=və=ny=lə=tɑ̃=nə=plys=sə=vwaʁ 14
  a=tʁa=vεʁ=lε=zə=dɛ̃=lε=lɛ̃=bə=la=mɔʁ=i=dø=zə 14
  ʁj=ɛ̃=nə=pø=e=fa=se=ta=bo=te=da=mu=ʁø=zə 14

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 22/06/2011 14:24

L'écrit contient 190 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
0
0