Poeme-France : Lecture Écrit Tendresse

Poeme : Il Est Des Soirs…

Poème Tendresse
Publié le 22/06/2011 18:31

L'écrit contient 151 mots qui sont répartis dans 11 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Rimailleur

Il Est Des Soirs…

Il est des nuits
Où je m’ennuis
Des nuits sans fin
Où j’ai pas faim.

Les mots me manquent
Ou bien se planquent
Comme d’habitude
Béatitude.

Mon grand bonheur
Pour mon malheur
Etre avec toi
Sous le même toit.

Chaqu’ nuit je rêve
De toi sans trêve
De ton sourire
Au doux empire

Je veux tes seins
Damnant les saints
Je veux ton corps
Et vivre encore.

Pour mon plaisir
Dans tes désirs
Goûter ton âme
Que je me damne.

Te dire un jour
Et pour toujours
Je suis à toi
Sans être coi.

Que chaque soir
Soit un espoir.
Dans un aveu
Dire je te veux.

Tu es muette
Mais tes yeux quêtent
L’espoir d’un râle
De part le mal.

Dans l’éternelle
Beauté du ciel
Ta chevelure
Comme de l’or pur

Sera ce phare
Qui sans hasard
Guide mes pas
Vers ton éclat.
 • Pieds Hyphénique: Il Est Des Soirs…

  il=est=des=nuits 4
  où=je=men=nuis 4
  des=nuits=sans=fin 4
  où=jai=pas=faim 4

  les=mots=me=manquent 4
  ou=bien=se=planquent 4
  comme=dha=bi=tude 4
  bé=a=ti=tude 4

  mon=grand=bon=heur 4
  pour=mon=mal=heur 4
  etre=a=vec=toi 4
  sous=le=même=toit 4

  cha=qu=nuit=je=rêve 5
  de=toi=sans=trêve 4
  de=ton=sou=rire 4
  au=doux=em=pire 4

  je=veux=tes=seins 4
  dam=nant=les=saints 4
  je=veux=ton=corps 4
  et=vivre=en=core 4

  pour=mon=plai=sir 4
  dans=tes=dé=sirs 4
  goû=ter=ton=âme 4
  que=je=me=damne 4

  te=dire=un=jour 4
  et=pour=tou=jours 4
  je=suis=à=toi 4
  sans=ê=tre=coi 4

  que=cha=que=soir 4
  soit=un=es=poir 4
  dans=un=a=veu 4
  dire=je=te=veux 4

  tu=es=muet=te 4
  mais=tes=yeux=quêtent 4
  les=poir=dun=râle 4
  de=part=le=mal 4

  dans=lé=ter=nelle 4
  beau=té=du=ciel 4
  ta=che=ve=lure 4
  comme=de=lor=pur 4

  se=ra=ce=phare 4
  qui=sans=ha=sard 4
  gui=de=mes=pas 4
  vers=ton=é=clat 4
 • Phonétique : Il Est Des Soirs…

  il ε dε nɥi
  u ʒə mɑ̃nɥi
  dε nɥi sɑ̃ fɛ̃
  u ʒε pa fɛ̃.

  lε mo mə mɑ̃ke
  u bjɛ̃ sə plɑ̃ke
  kɔmə dabitydə
  beatitydə.

  mɔ̃ ɡʁɑ̃ bɔnœʁ
  puʁ mɔ̃ malœʁ
  εtʁə avεk twa
  su lə mεmə twa.

  ʃaknɥi ʒə ʁεvə
  də twa sɑ̃ tʁεvə
  də tɔ̃ suʁiʁə
  o duz- ɑ̃piʁə

  ʒə vø tε sɛ̃
  damnɑ̃ lε sɛ̃
  ʒə vø tɔ̃ kɔʁ
  e vivʁə ɑ̃kɔʁə.

  puʁ mɔ̃ plεziʁ
  dɑ̃ tε deziʁ
  ɡute tɔ̃n- amə
  kə ʒə mə damnə.

  tə diʁə œ̃ ʒuʁ
  e puʁ tuʒuʁ
  ʒə sɥiz- a twa
  sɑ̃z- εtʁə kwa.

  kə ʃakə swaʁ
  swa œ̃n- εspwaʁ.
  dɑ̃z- œ̃n- avø
  diʁə ʒə tə vø.

  ty ε mɥεtə
  mε tεz- iø kεte
  lεspwaʁ dœ̃ ʁalə
  də paʁ lə mal.

  dɑ̃ letεʁnεllə
  bote dy sjεl
  ta ʃəvəlyʁə
  kɔmə də lɔʁ pyʁ

  səʁa sə faʁə
  ki sɑ̃-azaʁ
  ɡidə mε pa
  vεʁ tɔ̃n- ekla.
 • Pieds Phonétique : Il Est Des Soirs…

  il=ε=dε=nɥi 4
  u=ʒə=mɑ̃n=ɥi 4
  dε=nɥi=sɑ̃=fɛ̃ 4
  u=ʒε=pa=fɛ̃ 4

  lε=momə=mɑ̃=ke 4
  u=bjɛ̃sə=plɑ̃=ke 4
  kɔmə=da=bi=tydə 4
  be=a=ti=tydə 4

  mɔ̃=ɡʁɑ̃=bɔ=nœʁ 4
  puʁ=mɔ̃=ma=lœʁ 4
  εtʁə=a=vεk=twa 4
  sulə=mε=mə=twa 4

  ʃak=nɥi=ʒə=ʁεvə 4
  də=twa=sɑ̃=tʁεvə 4
  də=tɔ̃=su=ʁiʁə 4
  o=du=zɑ̃=piʁə 4

  ʒə=vø=tε=sɛ̃ 4
  dam=nɑ̃=lε=sɛ̃ 4
  ʒə=vø=tɔ̃=kɔʁ 4
  e=vivʁə=ɑ̃=kɔʁə 4

  puʁ=mɔ̃=plε=ziʁ 4
  dɑ̃=tε=de=ziʁ 4
  ɡu=te=tɔ̃=namə 4
  kə=ʒə=mə=dam=nə 5

  tə=diʁə=œ̃=ʒuʁ 4
  e=puʁ=tu=ʒuʁ 4
  ʒə=sɥi=za=twa 4
  sɑ̃=zε=tʁə=kwa 4

  kə=ʃa=kə=swaʁ 4
  swa=œ̃=nεs=pwaʁ 4
  dɑ̃=zœ̃=na=vø 4
  diʁə=ʒə=tə=vø 4

  ty=ε=mɥε=tə 4
  mε=tε=ziø=kε=te 5
  lεs=pwaʁ=dœ̃=ʁalə 4
  də=paʁ=lə=mal 4

  dɑ̃=le=tεʁ=nεllə 4
  bo=te=dy=sjεl 4
  ta=ʃə=və=lyʁə 4
  kɔmə=də=lɔʁ=pyʁ 4

  sə=ʁa=sə=faʁə 4
  ki=sɑ̃-a=zaʁ 4
  ɡi=də=mε=pa 4
  vεʁ=tɔ̃=ne=kla 4

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/06/2011 19:23Eleonord

mon dieu que c’est beau! eleonord