Poeme-France : Lecture Écrit Solitude

Poeme : Le Ciel Est Plein D’Étoiles…

Poème Solitude
Publié le 27/06/2011 10:45

L'écrit contient 285 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Rimailleur

Le Ciel Est Plein D’Étoiles…

Le ciel est plein d’étoiles, seul un vent qui divague
Donne vie aux feuillages, donne vie à la vague.
Un ressac langoureux, musique monotone
Habille le silence de ses notes atones.

Sur la vague glissante le falot d’un pécheur
Donne au noir profond comme un peu de chaleur.
La lune tout la haut immuable et glacée
Donne raison d’amour à deux corps enlacés.

Les yeux vers la polaire dans la nuit grands ouverts
Regardent sans les voir les vieux arbres tout verts,
Les souvenir qui vont, les souvenirs qui viennent
Ces têtes adorées qui un jour furent miennes.

La nuit est magnifique, mon émotion profonde
Ce sont ces souvenirs qui dans mes yeux s’inondent
Ils reviennent en foule, se bousculant en vrac
Ils emplissent mon âme et mon cœur qu’ils matraquent.

Et puis comme chaque nuit qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente
La haine du passé ressurgit et me hante.
Seul face aux étoiles, je laisse l’histoire immonde
Bouleverser mon émoi, m’entrainer dans sa ronde.

Et puis deux yeux de jais, brillant d’un bel amour
M’apporte une douceur qui me manqua toujours
Jusqu’à ce jour maudit ou la mort me l’a prise
La mère de cet enfant de nos amours éprise.

La nuit se continue cortège de solitude
Images de douleur, d’amour de certitude
Venus de nulle part comme un jour qui se lève
Aussi bleu que l’amour, aussi bleu que le rêve

Un regard de franchise, sourire de plénitude
Qui donnent de la joie à mon incertitude.
Tout la haut dans le ciel les étoiles qui s’en foutent
Semblent vouloir narguer, ces rats que sont mes doutes.
 • Pieds Hyphénique: Le Ciel Est Plein D’Étoiles…

  le=ciel=est=plein=dé=toiles=seul=un=vent=qui=di=vague 12
  donne=vie=aux=feuil=la=ges=don=ne=vie=à=la=vague 12
  un=res=sac=lan=gou=reux=mu=si=que=mo=no=tone 12
  ha=bille=le=si=len=ce=de=ses=no=tes=a=tones 12

  sur=la=va=gue=glis=sante=le=fa=lot=dun=pé=cheur 12
  don=ne=au=noir=pro=fond=comme=un=peu=de=cha=leur 12
  la=lu=ne=tout=la=haut=im=mua=ble=et=gla=cée 12
  don=ne=rai=son=da=mour=à=deux=corps=en=la=cés 12

  les=yeux=vers=la=po=laire=dans=la=nuit=grands=ou=verts 12
  re=gar=dent=sans=les=voir=les=vieux=ar=bres=tout=verts 12
  les=sou=ve=nir=qui=vont=les=sou=ve=nirs=qui=viennent 12
  ces=tê=tes=a=do=rées=qui=un=jour=fu=rent=miennes 12

  la=nuit=est=ma=gni=fi=que=mon=é=mo=tion=pro=fonde 13
  ce=sont=ces=souve=nirs=qui=dans=mes=y=eux=si=nondent 12
  ils=re=vien=nent=en=foule=se=bous=cu=lant=en=vrac 12
  ils=em=plissent=mon=â=me=et=mon=cœur=quils=ma=traquent 12

  et=puis=comme=cha=que=nuit=quil=pleu=ve=quil=nei=ge=quil=vente 14
  la=hai=ne=du=pas=sé=res=sur=git=et=me=hante 12
  seul=faceaux=é=toi=les=je=lais=se=lhis=toi=re=im=monde 13
  boule=ver=ser=mon=é=moi=men=trai=ner=dans=sa=ronde 12

  et=puis=deux=y=eux=de=jais=brillant=dun=bel=a=mour 12
  map=porte=u=ne=dou=ceur=qui=me=man=qua=tou=jours 12
  jus=quà=ce=jour=mau=dit=ou=la=mort=me=la=prise 12
  la=mère=de=cet=en=fant=de=nos=a=mours=é=prise 12

  la=nuit=se=con=ti=nue=cor=tège=de=so=li=tude 12
  ima=ges=de=dou=leur=da=mour=de=cer=ti=tu=de 12
  ve=nus=de=nul=le=part=comme=un=jour=qui=se=lève 12
  aus=si=bleu=que=la=mour=aus=si=bleu=que=le=rêve 12

  un=re=gard=de=fran=chise=sou=ri=re=de=plé=ni=tude 13
  qui=don=nent=de=la=joie=à=mon=in=cer=ti=tude 12
  tout=la=haut=dans=le=ciel=les=é=toiles=qui=sen=foutent 12
  sem=blent=vou=loir=nar=guer=ces=rats=que=sont=mes=doutes 12
 • Phonétique : Le Ciel Est Plein D’Étoiles…

  lə sjεl ε plɛ̃ detwalə, səl œ̃ vɑ̃ ki divaɡ
  dɔnə vi o fœjaʒə, dɔnə vi a la vaɡ.
  œ̃ ʁesak lɑ̃ɡuʁø, myzikə monotɔnə
  abijə lə silɑ̃sə də sε nɔtəz- atɔnə.

  syʁ la vaɡ ɡlisɑ̃tə lə falo dœ̃ peʃœʁ
  dɔnə o nwaʁ pʁɔfɔ̃ kɔmə œ̃ pø də ʃalœʁ.
  la lynə tu la-o imɥablə e ɡlase
  dɔnə ʁεzɔ̃ damuʁ a dø kɔʁz- ɑ̃lase.

  lεz- iø vεʁ la pɔlεʁə dɑ̃ la nɥi ɡʁɑ̃z- uvεʁ
  ʁəɡaʁde sɑ̃ lε vwaʁ lε vjøz- aʁbʁə- tu vεʁ,
  lε suvəniʁ ki vɔ̃, lε suvəniʁ ki vjεne
  sε tεtəz- adɔʁe ki œ̃ ʒuʁ fyʁe mjεnə.

  la nɥi ε maɲifikə, mɔ̃n- emɔsjɔ̃ pʁɔfɔ̃də
  sə sɔ̃ sε suvəniʁ ki dɑ̃ mεz- iø sinɔ̃de
  il ʁəvjεne ɑ̃ fulə, sə buskylɑ̃ ɑ̃ vʁak
  ilz- ɑ̃plise mɔ̃n- amə e mɔ̃ kœʁ kil matʁake.

  e pɥi kɔmə ʃakə nɥi kil pləvə, kil nεʒə, kil vɑ̃tə
  la-εnə dy pase ʁesyʁʒi e mə-ɑ̃tə.
  səl fasə oz- etwalə, ʒə lεsə listwaʁə imɔ̃də
  buləvεʁse mɔ̃n- emwa, mɑ̃tʁεne dɑ̃ sa ʁɔ̃də.

  e pɥi døz- iø də ʒε, bʁijɑ̃ dœ̃ bεl amuʁ
  mapɔʁtə ynə dusœʁ ki mə mɑ̃ka tuʒuʁ
  ʒyska sə ʒuʁ modi u la mɔʁ mə la pʁizə
  la mεʁə də sεt ɑ̃fɑ̃ də noz- amuʁz- epʁizə.

  la nɥi sə kɔ̃tinɥ kɔʁtεʒə də sɔlitydə
  imaʒə də dulœʁ, damuʁ də sεʁtitydə
  vənys də nylə paʁ kɔmə œ̃ ʒuʁ ki sə lεvə
  osi blø kə lamuʁ, osi blø kə lə ʁεvə

  œ̃ ʁəɡaʁ də fʁɑ̃ʃizə, suʁiʁə də plenitydə
  ki dɔne də la ʒwa a mɔ̃n- ɛ̃sεʁtitydə.
  tu la-o dɑ̃ lə sjεl lεz- etwalə ki sɑ̃ fute
  sɑ̃ble vulwaʁ naʁɡe, sε ʁa kə sɔ̃ mε dutə.
 • Pieds Phonétique : Le Ciel Est Plein D’Étoiles…

  lə=sjεl=ε=plɛ̃=de=twa=lə=səl=œ̃=vɑ̃=ki=di=va=ɡə 14
  dɔ=nə=vi=o=fœ=ja=ʒə=dɔ=nə=vi=a=la=va=ɡə 14
  œ̃=ʁe=sak=lɑ̃=ɡu=ʁø=my=zi=kə=mo=no=tɔ=nə 13
  a=bi=jə=lə=si=lɑ̃=sə=də=sε=nɔ=tə=za=tɔ=nə 14

  syʁ=la=va=ɡə=ɡli=sɑ̃=tə=lə=fa=lo=dœ̃=pe=ʃœ=ʁə 14
  dɔ=nə=o=nwaʁ=pʁɔ=fɔ̃=kɔ=mə=œ̃=pø=də=ʃa=lœ=ʁə 14
  la=ly=nə=tu=la-o=im=ɥa=blə=e=ɡla=se 12
  dɔ=nə=ʁε=zɔ̃=da=muʁ=a=dø=kɔʁ=zɑ̃=la=se 12

  lε=zi=ø=vεʁ=la=pɔ=lε=ʁə=dɑ̃=la=nɥi=ɡʁɑ̃=zu=vεʁ 14
  ʁə=ɡaʁ=de=sɑ̃=lε=vwaʁ=lε=vj=ø=zaʁ=bʁə=tu=vεʁ 13
  lε=su=və=niʁ=ki=vɔ̃=lε=su=və=niʁ=ki=vj=ε=ne 14
  sε=tε=tə=za=dɔ=ʁe=ki=œ̃=ʒuʁ=fy=ʁe=mj=ε=nə 14

  la=nɥi=ε=ma=ɲi=fi=kə=mɔ̃=ne=mɔ=sjɔ̃=pʁɔ=fɔ̃=də 14
  sə=sɔ̃=sε=su=və=niʁ=ki=dɑ̃=mε=zi=ø=si=nɔ̃=de 14
  il=ʁə=vj=ε=ne=ɑ̃=fu=lə=sə=bus=ky=lɑ̃=ɑ̃=vʁak 14
  il=zɑ̃=pli=se=mɔ̃=na=mə=e=mɔ̃=kœʁ=kil=ma=tʁa=ke 14

  e=pɥi=kɔmə=ʃa=kə=nɥi=kil=plə=və=kil=nε=ʒə=kil=vɑ̃tə 14
  la-ε=nə=dy=pa=se=ʁe=syʁ=ʒi=e=mə-ɑ̃=tə 13
  səl=fasə=o=ze=twa=lə=ʒə=lε=sə=lis=twa=ʁə=i=mɔ̃də 14
  bu=lə=vεʁ=se=mɔ̃=ne=mwa=mɑ̃=tʁε=ne=dɑ̃=sa=ʁɔ̃=də 14

  e=pɥi=dø=zi=ø=də=ʒε=bʁi=j=ɑ̃=dœ̃=bεl=a=muʁ 14
  ma=pɔʁ=tə=y=nə=du=sœ=ʁə=ki=mə=mɑ̃=ka=tu=ʒuʁ 14
  ʒys=ka=sə=ʒuʁ=mo=di=u=la=mɔʁ=mə=la=pʁi=zə 13
  la=mε=ʁə=də=sεt=ɑ̃=fɑ̃=də=no=za=muʁ=ze=pʁi=zə 14

  la=nɥi=sə=kɔ̃=tinɥ=kɔʁ=tε=ʒə=də=sɔ=li=ty=də 13
  i=ma=ʒə=də=du=lœ=ʁə=da=muʁ=də=sεʁ=ti=ty=də 14
  və=nys=də=ny=lə=paʁ=kɔ=mə=œ̃=ʒuʁ=ki=sə=lε=və 14
  o=si=blø=kə=la=muʁ=o=si=blø=kə=lə=ʁε=və 13

  œ̃=ʁə=ɡaʁ=də=fʁɑ̃=ʃi=zə=su=ʁi=ʁə=də=ple=ni=tydə 14
  ki=dɔ=ne=də=la=ʒwa=a=mɔ̃=nɛ̃=sεʁ=ti=ty=də 13
  tu=la-o=dɑ̃=lə=sjεl=lε=ze=twa=lə=ki=sɑ̃=fu=te 14
  sɑ̃=ble=vu=lwaʁ=naʁ=ɡe=sε=ʁa=kə=sɔ̃=mε=du=tə 13

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/06/2011 15:54Lemmiath

Je m’offre le privilège de commenter ton poème de mon passage.

Auteur de Poésie
28/06/2011 16:05Rimailleur

C’est un honneur pour moi.