Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je Sais Maintenant…

Poème Amour
Publié le 29/06/2011 16:54

L'écrit contient 344 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Rimailleur

Je Sais Maintenant…

J’ai cru pendant longtemps l’amour est possession,
Que l’Aimée dans mes bras répond à ma passion.
Que seule la présence fait jaillir le désir
Que son sein palpitant ajoute à mon plaisir.

Le reflet de ses yeux, la douceur de son souffle
Ce corps plein de secrets que mes mains emmitouflent
Cette peau de velours et ses cheveux d’or fin
Sur la carte du Tendre me conduisent aux confins.

Le souffle de nos vies, nos haleines échangées
Nos corps entrelacés, nos sueurs mélangées
Nous parlent de l’amour, de l’amour qui nous lie
Des manifestations qui se ne se font qu’au lit.

Sur la côte rugueuse face au bleu de la mer,
Regardant onduler les vagues éphémères
Nos cœurs à l’unisson, nos pensées vagabondes
N’entendent pas venir cet orage qui gronde.

Ce genre d’amour là n’est qu’un amour vulgaire
Amour imitation, un simple amour grégaire.
L’Amour que j’ai pour elle vient de tout dépasser
Reléguant au placard ces amours compassées.

L’Amour que j’ai pour elle, prodigieuse passion
Vient de prendre en conscience cette vaine obsession
L’Amour que j’ai pour elle n’est pas une prison
L’Amour à tout jamais n’entrave l’horizon.

Les liens qui nous relient par messages envoyés
Je les défais pour toi comme étant dévoyés
L’Amour ne peut jamais se faire une contrainte
Le sentiment puissant n’a pas besoin d’étreinte.

Son bonheur est pour moi le seul moment valable
Même si ne suis rien de ce moment aimable.
Le bel Amour le vrai, un amour de passion
L’Amour que j’ai pour Elle veut ma disparition.

Sans moi elle est heureuse, je n’ai donc pas le droit
De lui parler d’amour c’est mal à son endroit.
Ma maison est ouverte, quand elle veut elle revient
Ma maison comme moi de son charme se souvient.

Elle connait le bonheur, un autre a pris ma place
Je veux qu’elle soit heureuse devant Elle je m’efface.
 • Pieds Hyphénique: Je Sais Maintenant…

  jai=cru=pen=dant=long=temps=la=mour=est=pos=ses=sion 12
  que=lai=mée=dans=mes=bras=ré=pond=à=ma=pas=sion 12
  que=seu=le=la=pré=sen=ce=fait=jaillir=le=dé=sir 12
  que=son=sein=pal=pi=tant=a=jou=teà=mon=plai=sir 12

  le=re=flet=de=ses=y=eux=la=dou=ceur=de=son=souffle 13
  ce=corps=plein=de=se=crets=que=mes=mains=em=mi=touflent 12
  cet=te=peau=de=ve=lours=et=ses=che=veux=dor=fin 12
  sur=la=car=te=du=ten=dre=me=con=dui=sent=aux=con=fins 14

  le=souf=fle=de=nos=vies=nos=ha=lei=nes=é=changées 12
  nos=corps=en=tre=la=cés=nos=sueurs=mé=langées 10
  nous=par=lent=de=la=mour=de=la=mour=qui=nous=lie 12
  des=ma=ni=fes=ta=tions=qui=se=ne=se=font=quau=lit 13

  sur=la=cô=te=ru=gueu=se=fa=ceau=bleu=de=la=mer 13
  re=gar=dant=on=du=ler=les=va=gues=é=phé=mères 12
  nos=cœurs=à=lu=nis=son=nos=pen=sées=va=ga=bondes 12
  nen=ten=dent=pas=ve=nir=cet=o=ra=ge=qui=gronde 12

  ce=gen=re=da=mour=là=nest=quun=a=mour=vul=gaire 12
  amour=i=mi=ta=tion=un=sim=plea=mour=gré=gaire 11
  la=mour=que=jai=pour=el=le=vient=de=tout=dé=pas=ser 13
  re=lé=guant=au=pla=card=ces=a=mours=com=passées 11

  la=mour=que=jai=pour=el=le=pro=di=gieu=se=pas=sion 13
  vient=de=pren=dreen=cons=cien=ce=cet=te=vai=ne=ob=ses=sion 14
  la=mour=que=jai=pour=el=le=nest=pas=u=ne=pri=son 13
  la=mour=à=tout=ja=mais=nen=tra=ve=lho=ri=zon 12

  les=liens=qui=nous=re=lient=par=mes=sa=ges=en=voyés 12
  je=les=dé=fais=pour=toi=com=meé=tant=dé=voyés 11
  la=mour=ne=peut=ja=mais=se=fai=reu=ne=con=trainte 12
  le=sen=ti=ment=puis=sant=na=pas=be=soin=dé=treinte 12

  son=bon=heur=est=pour=moi=le=seul=mo=ment=va=lable 12
  mê=me=si=ne=suis=rien=de=ce=mo=ment=ai=mable 12
  le=bel=a=mour=le=vrai=un=a=mour=de=pas=sion 12
  la=mour=que=jai=pour=el=le=veut=ma=dis=pa=ri=tion 13

  sans=moi=el=leest=heu=reuse=je=nai=donc=pas=le=droit 12
  de=lui=par=ler=da=mour=cest=mal=à=son=en=droit 12
  ma=mai=son=est=ou=ver=te=quand=el=le=veut=el=le=re=vient 15
  ma=mai=son=com=me=moi=de=son=char=me=se=sou=vient 13

  el=le=con=nait=le=bon=heur=un=au=trea=pris=ma=place 13
  je=veux=quel=le=soit=heu=reu=se=de=vant=el=le=je=mef=face 15
 • Phonétique : Je Sais Maintenant…

  ʒε kʁy pɑ̃dɑ̃ lɔ̃tɑ̃ lamuʁ ε pɔsesjɔ̃,
  kə lεme dɑ̃ mε bʁa ʁepɔ̃t- a ma pasjɔ̃.
  kə sələ la pʁezɑ̃sə fε ʒajiʁ lə deziʁ
  kə sɔ̃ sɛ̃ palpitɑ̃ aʒutə a mɔ̃ plεziʁ.

  lə ʁəflε də sεz- iø, la dusœʁ də sɔ̃ suflə
  sə kɔʁ plɛ̃ də sεkʁε kə mε mɛ̃z- ɑ̃mitufle
  sεtə po də vəluʁz- e sε ʃəvø dɔʁ fɛ̃
  syʁ la kaʁtə dy tɑ̃dʁə mə kɔ̃dɥize o kɔ̃fɛ̃.

  lə suflə də no vi, no-alεnəz- eʃɑ̃ʒe
  no kɔʁz- ɑ̃tʁəlase, no sɥœʁ melɑ̃ʒe
  nu paʁle də lamuʁ, də lamuʁ ki nu li
  dε manifεstasjɔ̃ ki sə nə sə fɔ̃ ko li.

  syʁ la kotə ʁyɡøzə fasə o blø də la mεʁ,
  ʁəɡaʁdɑ̃ ɔ̃dyle lε vaɡz- efemεʁə
  no kœʁz- a lynisɔ̃, no pɑ̃se vaɡabɔ̃də
  nɑ̃tɑ̃de pa vəniʁ sεt ɔʁaʒə ki ɡʁɔ̃də.

  sə ʒɑ̃ʁə damuʁ la nε kœ̃n- amuʁ vylɡεʁə
  amuʁ imitasjɔ̃, œ̃ sɛ̃plə amuʁ ɡʁeɡεʁə.
  lamuʁ kə ʒε puʁ εllə vjɛ̃ də tu depase
  ʁəleɡɑ̃ o plakaʁ sεz- amuʁ kɔ̃pase.

  lamuʁ kə ʒε puʁ εllə, pʁɔdiʒjøzə pasjɔ̃
  vjɛ̃ də pʁɑ̃dʁə ɑ̃ kɔ̃sjɑ̃sə sεtə vεnə ɔpsesjɔ̃
  lamuʁ kə ʒε puʁ εllə nε pa ynə pʁizɔ̃
  lamuʁ a tu ʒamε nɑ̃tʁavə lɔʁizɔ̃.

  lε ljɛ̃ ki nu ʁəlje paʁ mesaʒəz- ɑ̃vwaje
  ʒə lε defε puʁ twa kɔmə etɑ̃ devwaje
  lamuʁ nə pø ʒamε sə fεʁə ynə kɔ̃tʁɛ̃tə
  lə sɑ̃timɑ̃e pɥisɑ̃ na pa bəzwɛ̃ detʁɛ̃tə.

  sɔ̃ bɔnœʁ ε puʁ mwa lə səl mɔmɑ̃ valablə
  mεmə si nə sɥi ʁjɛ̃ də sə mɔmɑ̃ εmablə.
  lə bεl amuʁ lə vʁε, œ̃n- amuʁ də pasjɔ̃
  lamuʁ kə ʒε puʁ εllə vø ma dispaʁisjɔ̃.

  sɑ̃ mwa εllə ε œʁøzə, ʒə nε dɔ̃k pa lə dʁwa
  də lɥi paʁle damuʁ sε mal a sɔ̃n- ɑ̃dʁwa.
  ma mεzɔ̃ εt- uvεʁtə, kɑ̃t- εllə vø εllə ʁəvjɛ̃
  ma mεzɔ̃ kɔmə mwa də sɔ̃ ʃaʁmə sə suvjɛ̃.

  εllə kɔnε lə bɔnœʁ, œ̃n- otʁə a pʁi ma plasə
  ʒə vø kεllə swa œʁøzə dəvɑ̃ εllə ʒə mefasə.
 • Pieds Phonétique : Je Sais Maintenant…

  ʒε=kʁy=pɑ̃=dɑ̃=lɔ̃=tɑ̃=la=muʁ=ε=pɔ=se=sjɔ̃ 12
  kə=lε=me=dɑ̃=mε=bʁa=ʁe=pɔ̃=ta=ma=pa=sjɔ̃ 12
  kə=sə=lə=la=pʁe=zɑ̃=sə=fε=ʒa=jiʁ=lə=de=ziʁ 13
  kə=sɔ̃=sɛ̃=pal=pi=tɑ̃=a=ʒu=təa=mɔ̃=plε=ziʁ 12

  lə=ʁə=flε=də=sε=zi=ø=la=du=sœʁ=də=sɔ̃=suflə 13
  sə=kɔʁ=plɛ̃=də=sε=kʁε=kə=mε=mɛ̃=zɑ̃=mi=tu=fle 13
  sε=tə=po=də=və=luʁ=ze=sε=ʃə=vø=dɔʁ=fɛ̃ 12
  syʁ=la=kaʁ=tə=dy=tɑ̃=dʁə=mə=kɔ̃d=ɥi=ze=o=kɔ̃=fɛ̃ 14

  lə=su=flə=də=no=vi=no-a=lε=nə=ze=ʃɑ̃=ʒe 12
  no=kɔʁ=zɑ̃=tʁə=la=se=no=sɥœʁ=me=lɑ̃=ʒe 11
  nu=paʁ=le=də=la=muʁ=də=la=muʁ=ki=nu=li 12
  dε=ma=ni=fεs=ta=sj=ɔ̃=ki=sə=nə=sə=fɔ̃=ko=li 14

  syʁ=la=ko=tə=ʁy=ɡø=zə=fa=səo=blø=də=la=mεʁ 13
  ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=ɔ̃=dy=le=lε=va=ɡə=ze=fe=mεʁə 12
  no=kœʁ=za=ly=ni=sɔ̃=no=pɑ̃=se=va=ɡa=bɔ̃də 12
  nɑ̃=tɑ̃=de=pa=və=niʁ=sεt=ɔ=ʁa=ʒə=ki=ɡʁɔ̃də 12

  sə=ʒɑ̃=ʁə=da=muʁ=la=nε=kœ̃=na=muʁ=vyl=ɡεʁə 12
  a=muʁ=i=mi=ta=sjɔ̃=œ̃=sɛ̃=pləa=muʁ=ɡʁe=ɡεʁə 12
  la=muʁ=kə=ʒε=puʁ=εl=lə=vjɛ̃=də=tu=de=pa=se 13
  ʁə=le=ɡɑ̃=o=pla=kaʁ=sε=za=muʁ=kɔ̃=pa=se 12

  la=muʁ=kə=ʒε=puʁ=εl=lə=pʁɔ=di=ʒjø=zə=pa=sj=ɔ̃ 14
  vjɛ̃=də=pʁɑ̃=dʁəɑ̃=kɔ̃=sjɑ̃=sə=sε=tə=vε=nə=ɔp=se=sj=ɔ̃ 15
  la=muʁ=kə=ʒε=puʁ=εl=lə=nε=pa=y=nə=pʁi=zɔ̃ 13
  la=muʁ=a=tu=ʒa=mε=nɑ̃=tʁa=və=lɔ=ʁi=zɔ̃ 12

  lε=ljɛ̃=ki=nu=ʁə=lj=e=paʁ=me=sa=ʒə=zɑ̃=vwa=j=e 15
  ʒə=lε=de=fε=puʁ=twa=kɔ=məe=tɑ̃=de=vwa=j=e 13
  la=muʁ=nə=pø=ʒa=mε=sə=fε=ʁəy=nə=kɔ̃=tʁɛ̃tə 12
  lə=sɑ̃=ti=mɑ̃=e=pɥi=sɑ̃=na=pa=bə=zwɛ̃=de=tʁɛ̃tə 13

  sɔ̃=bɔ=nœʁ=ε=puʁ=mwa=lə=səl=mɔ=mɑ̃=va=lablə 12
  mε=mə=si=nə=sɥi=ʁjɛ̃=də=sə=mɔ=mɑ̃=ε=mablə 12
  lə=bεl=a=muʁ=lə=vʁε=œ̃=na=muʁ=də=pa=sj=ɔ̃ 13
  la=muʁ=kə=ʒε=puʁ=εl=lə=vø=ma=dis=pa=ʁi=sjɔ̃ 13

  sɑ̃=mwa=εl=ləε=œ=ʁøzə=ʒə=nε=dɔ̃k=pa=lə=dʁwa 12
  də=lɥi=paʁ=le=da=muʁ=sε=mal=a=sɔ̃=nɑ̃=dʁwa 12
  ma=mε=zɔ̃=ε=tu=vεʁ=tə=kɑ̃=tεl=lə=vø=εl=lə=ʁə=vjɛ̃ 15
  ma=mε=zɔ̃=kɔ=mə=mwa=də=sɔ̃=ʃaʁ=mə=sə=su=vjɛ̃ 13

  εl=lə=kɔ=nε=lə=bɔ=nœʁ=œ̃=no=tʁəa=pʁi=ma=plasə 13
  ʒə=vø=kεl=lə=swa=œ=ʁø=zə=də=vɑ̃=εl=lə=ʒə=me=fasə 15

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/06/2011 23:39Fadièse

J’aime beaucoup vos écrit. C’est à chaque fois un vrais plaisir.
A bientôt au detour de vos textes! 🙂