Poeme : Un Jour, Dix Jours…

Un Jour, Dix Jours…

Un jour, dix jours, cent jours, laisser couler le temps
Des nuits, des nuits sans fin à guetter les instants
L’orage et le ciel bleu, les gouttes d’eau perlières
Qui tombe des nuages en ondées familières.

Tout ce temps qui s’écoule me détruit peu à peu
Le cheveu se fait rare et le cuir est râpeux.
Le muscle s’atrophie, la mémoire s’absente
L’avenue de la vie s’est transformée en sente.

Et sous ce manteau bleu, sous la voute des cieux
Ce regard qui me suit, ne me quitte des yeux
Je le veux prés de moi mais il n’est qu’abandon
Mes sentiments pour elle, elle en refuse le don.

Quadragénaire idiot, vieillard en pleine enfance
Amoureux de l’Etoile qui te laisse sans défense
Ton esprit bien trop jeune cherche la communion
Que l’on trouve en l’amour grandit par cette union.

Aimer dans la passion, aimer dans le bonheur
Aimer encore un peu, se souvenir des heures
Des joies, de ces délices exaltés dans ses bras
Ne jamais oublier ne pas être un ingrat.

Retrouver pour un jour, une heure, une seconde
Le goût de son amour, que cet amour m’inonde
La serrer contre moi et penser qu’elle est mienne
Arrêter cette vie, le temps des bohémiennes

Dans la nuit qui s’achève que pâlit la polaire
Rendre grâce à Eros, notre dieu tutélaire.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Un Jour, Dix Jours…

  un=jour=dix=jours=cent=jours=lais=ser=cou=ler=le=temps 12
  des=nuits=des=nuits=sans=fin=à=guet=ter=les=ins=tants 12
  lo=rage=et=le=ciel=bleu=les=gout=tes=deau=per=lières 12
  qui=tombe=des=nu=a=ges=en=on=dées=fa=mi=lières 12

  tout=ce=temps=qui=sé=coule=me=dé=truit=peu=à=peu 12
  le=che=veu=se=fait=rare=et=le=cuir=est=râ=peux 12
  le=mus=cle=sa=tro=phie=la=mé=moi=re=sab=sente 12
  la=ve=nue=de=la=vie=sest=trans=for=mée=en=sente 12

  et=sous=ce=man=teau=bleu=sous=la=vou=te=des=cieux 12
  ce=re=gard=qui=me=suit=ne=me=quit=te=des=yeux 12
  je=le=veux=prés=de=moi=mais=il=nest=qua=ban=don 12
  mes=sen=timents=pour=elle=el=leen=re=fu=se=le=don 12

  qua=dra=gé=naire=i=diot=vieil=lard=en=plei=neen=fance 12
  amou=reux=de=le=toile=qui=te=lais=se=sans=dé=fense 12
  ton=es=prit=bien=trop=jeune=cher=che=la=com=mu=nion 12
  que=lon=trouveen=la=mour=gran=dit=par=cet=te=u=nion 12

  ai=mer=dans=la=pas=sion=ai=mer=dans=le=bon=heur 12
  ai=mer=en=core=un=peu=se=sou=ve=nir=des=heures 12
  des=joies=de=ces=dé=li=ces=exal=tés=dans=ses=bras 12
  ne=ja=mais=ou=blier=ne=pas=ê=tre=un=in=grat 12

  re=trou=ver=pour=un=jour=une=heu=re=u=ne=se=conde 13
  le=goût=de=son=a=mour=que=cet=a=mour=mi=nonde 12
  la=ser=rer=contre=moi=et=pen=ser=quel=le=est=mienne 12
  ar=rê=ter=cet=te=vie=le=temps=des=bo=hé=miennes 12

  dans=la=nuit=qui=sa=chève=que=pâ=lit=la=po=laire 12
  rendre=grâ=ce=à=e=ros=no=tre=dieu=tu=té=laire 12
 • Phonétique : Un Jour, Dix Jours…

  œ̃ ʒuʁ, di- ʒuʁ, sɑ̃ ʒuʁ, lεse kule lə tɑ̃
  dε nɥi, dε nɥi sɑ̃ fɛ̃ a ɡεte lεz- ɛ̃stɑ̃
  lɔʁaʒə e lə sjεl blø, lε ɡutə do pεʁljεʁə
  ki tɔ̃bə dε nɥaʒəz- ɑ̃n- ɔ̃de familjεʁə.

  tu sə tɑ̃ ki sekulə mə detʁɥi pø a pø
  lə ʃəvø sə fε ʁaʁə e lə kɥiʁ ε ʁapø.
  lə mysklə satʁɔfi, la memwaʁə sabsɑ̃tə
  lavənɥ də la vi sε tʁɑ̃sfɔʁme ɑ̃ sɑ̃tə.

  e su sə mɑ̃to blø, su la vutə dε sjø
  sə ʁəɡaʁ ki mə sɥi, nə mə kitə dεz- iø
  ʒə lə vø pʁe də mwa mεz- il nε kabɑ̃dɔ̃
  mε sɑ̃timɑ̃ puʁ εllə, εllə ɑ̃ ʁəfyzə lə dɔ̃.

  kadʁaʒenεʁə idjo, vjεjaʁ ɑ̃ plεnə ɑ̃fɑ̃sə
  amuʁø də lətwalə ki tə lεsə sɑ̃ defɑ̃sə
  tɔ̃n- εspʁi bjɛ̃ tʁo ʒənə ʃεʁʃə la kɔmynjɔ̃
  kə lɔ̃ tʁuvə ɑ̃ lamuʁ ɡʁɑ̃di paʁ sεtə ynjɔ̃.

  εme dɑ̃ la pasjɔ̃, εme dɑ̃ lə bɔnœʁ
  εme ɑ̃kɔʁə œ̃ pø, sə suvəniʁ dεz- œʁ
  dε ʒwa, də sε delisəz- εɡzalte dɑ̃ sε bʁa
  nə ʒamεz- ublje nə pa εtʁə œ̃n- ɛ̃ɡʁa.

  ʁətʁuve puʁ œ̃ ʒuʁ, ynə œʁ, ynə səɡɔ̃də
  lə ɡu də sɔ̃n- amuʁ, kə sεt amuʁ minɔ̃də
  la seʁe kɔ̃tʁə mwa e pɑ̃se kεllə ε mjεnə
  aʁεte sεtə vi, lə tɑ̃ dε bɔemjεnə

  dɑ̃ la nɥi ki saʃεvə kə pali la pɔlεʁə
  ʁɑ̃dʁə ɡʁasə a əʁo, nɔtʁə djø tytelεʁə.
 • Syllabes Phonétique : Un Jour, Dix Jours…

  œ̃=ʒuʁ=di=ʒuʁ=sɑ̃=ʒuʁ=lε=se=ku=le=lə=tɑ̃ 12
  dε=nɥi=dε=nɥi=sɑ̃=fɛ̃=a=ɡε=te=lε=zɛ̃s=tɑ̃ 12
  lɔ=ʁaʒə=e=lə=sjεl=blø=lε=ɡu=tə=do=pεʁ=ljεʁə 12
  ki=tɔ̃=bə=dε=nɥ=aʒə=zɑ̃=nɔ̃=de=fa=mi=ljεʁə 12

  tu=sə=tɑ̃=ki=se=kulə=mə=det=ʁɥi=pø=a=pø 12
  lə=ʃə=vø=sə=fε=ʁaʁə=e=lə=kɥiʁ=ε=ʁa=pø 12
  lə=mys=klə=sa=tʁɔ=fi=la=me=mwa=ʁə=sab=sɑ̃tə 12
  la=vənɥ=də=la=vi=sε=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=ɑ̃=sɑ̃=tə 12

  e=su=sə=mɑ̃=to=blø=su=la=vu=tə=dε=sjø 12
  sə=ʁə=ɡaʁ=ki=mə=sɥinə=mə=ki=tə=dε=zi=ø 12
  ʒə=lə=vø=pʁe=də=mwa=mε=zil=nε=ka=bɑ̃=dɔ̃ 12
  mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=εllə=εl=ləɑ̃ʁə=fy=zə=lə=dɔ̃ 12

  ka=dʁa=ʒe=nεʁə=i=djo=vjε=jaʁ=ɑ̃=plε=nə=ɑ̃fɑ̃sə 12
  a=mu=ʁødə=lə=twa=lə=ki=tə=lε=sə=sɑ̃=de=fɑ̃sə 13
  tɔ̃=nεs=pʁi=bjɛ̃=tʁoʒə=nə=ʃεʁ=ʃə=la=kɔ=my=njɔ̃ 12
  kə=lɔ̃=tʁuvəɑ̃=la=muʁ=ɡʁɑ̃=di=paʁ=sε=tə=y=njɔ̃ 12

  ε=me=dɑ̃=la=pa=sjɔ̃=ε=me=dɑ̃=lə=bɔ=nœʁ 12
  ε=me=ɑ̃=kɔʁə=œ̃=pø=sə=su=və=niʁ=dε=zœʁ 12
  dε=ʒwa=də=sε=de=lisə=zεɡ=zal=te=dɑ̃=sε=bʁa 12
  nə=ʒa=mε=zu=blje=nə=pa=ε=tʁə=œ̃=nɛ̃=ɡʁa 12

  ʁə=tʁu=ve=puʁ=œ̃=ʒuʁ=ynə=œʁ=y=nə=sə=ɡɔ̃də 12
  lə=ɡu=də=sɔ̃=na=muʁ=kə=sεt=a=muʁ=mi=nɔ̃də 12
  lase=ʁe=kɔ̃=tʁə=mwa=e=pɑ̃=se=kεl=lə=ε=mjεnə 12
  a=ʁε=te=sε=tə=vi=lə=tɑ̃=dε=bɔ=e=mjεnə 12

  dɑ̃=la=nɥi=ki=sa=ʃεvə=kə=pa=li=la=pɔ=lεʁə 12
  ʁɑ̃dʁə=ɡʁa=sə=a=ə=ʁo=nɔ=tʁə=djø=ty=te=lεʁə 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/06/2011 10:03Solfege34

magnifique déclaration je souhaite qu’elle le lise 😉

Auteur de Poésie
28/06/2011 10:19Rimailleur

Elle l’a lu et elle s’en fout.

Poème Tendresse
Publié le 27/06/2011 17:16

L'écrit contient 237 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
0
0