Poème-France.com

Poeme : Je MefforceJe Mefforce

Même si à l’amitié je ne crois plus
Je vais rester là comme si j’y aurais toujours cru
Comme quand j’y croyais
Parce que je veux que tu sois là à jamais
Même si je n’accepte pas la situation
Je serai toujours je tiendrai bon
Pour que notre amitié puisse continuer
Qu’à jamais elle soit ’’fiancé’’
Je ne veux pas te perdre bien au contraire
Malgré que se soit cela qui entrain de se faire
Ma chère je tiens à toi
Et je serai malgré quoi que se soit
C’est dur
Ce ne sera pas comme avant aussi pur
Tu m’es la plus chère à mes yeux
Et je veillerai à ce que jamais s’éteigne le feu
Deadlife

PostScriptum

yé vraiment poche faut je le modofie… si vous avez des conseils


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mεmə si a lamitje ʒə nə kʁwa plys
ʒə vε ʁεste la kɔmə si ʒi oʁε tuʒuʁ kʁy
kɔmə kɑ̃ ʒi kʁwajε
paʁsə kə ʒə vø kə ty swa la a ʒamε
mεmə si ʒə naksεptə pa la sitɥasjɔ̃
ʒə səʁε tuʒuʁ ʒə tjɛ̃dʁε bɔ̃
puʁ kə nɔtʁə amitje pɥisə kɔ̃tinɥe
ka ʒamεz- εllə swatfjɑ̃se
ʒə nə vø pa tə pεʁdʁə bjɛ̃ o kɔ̃tʁεʁə
malɡʁe kə sə swa səla ki ɑ̃tʁɛ̃ də sə fεʁə
ma ʃεʁə ʒə tjɛ̃z- a twa
e ʒə səʁε malɡʁe kwa kə sə swa
sε dyʁ
sə nə səʁa pa kɔmə avɑ̃ osi pyʁ
ty mε la plys ʃεʁə a mεz- iø
e ʒə vεjʁε a sə kə ʒamε setεɲə lə fø