Poème-France.com

Poeme : Pour Toi Petit_Ange_NoirPour Toi Petit_Ange_Noir

J’ai une larme sur le cœur
D’avoir appris ton départ
À la suite d’inlassables pleures
Je te pris d’excuser mes écarts

Cela est tout à fait vrai que je n’ai pas laissé de commentaires depuis quelques temps
Mais je veux être sur, que tu soit certaine que cela ne veux pas dire que je t’abandonne pour autant
Je suis avec toi à cent pour cent… %
Et ceci pour toujours et à chaque instant

Je pense à toi
Tu m’as si aider
D’avoir été auprès de moi…
Sur se site adorer

Tu as ta place est ici
Parmi nous petite chérie
Ne t’en va pas pour ta peine
Ne la laisse pas gagner chose certaine

Tu m’as apporté tellement gros
Pourquoi partir pour se flot
Nous avons besoin de toi
Tu es les nouveaux rayons de soleil crois moi

Je ne te dis pas cela pour te flatter
Mais que je crois à cette pure vérité
Tu as ta place ici c’est trop sure
Tes sentiments si beaux et si purs

Peuvent rapporter plus que tu ne le crois
Comme cela a été pour moi
De le te lire c’est une des plus belles joies
Et toujours besoin de toi

Je ne peux t’exprimer clairement
Et si exactement ce que j’en ressens
Mais je te dis un gros et sincère merci
D’avoir accepter ta place ici

Bien sure il fallait d’abord
Que se sois toi qui comprennes
Et qui capturent ta place pour qu’elle devienne tienne
Et laisse de coté l’impossible décors de la vie

Personne n’est ici pour juger
Mais en gros pour se libérer
Et se sentir soutenir
Et se laisser souffrir

Comme toi tu as si bien su apporter
C’est pourquoi ton départ on aurait regretté
Ou aurait été une aide si précieuse
Cela aurait fait de nous des malheureux et malheureuses

Je veux te dire merci
D’être encore ici aujourd’hui
Et de ne pas lâcher
Mais de persévérer

J’ai une puce sur le cœur
D’apprendre que tu resteras
A la suite d’inlassables pleures
Je cris victoire et hourra… .

Merci petit_ange_noir…
Deadlife

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε ynə laʁmə syʁ lə kœʁ
davwaʁ apʁi tɔ̃ depaʁ
a la sɥitə dɛ̃lasablə plœʁə
ʒə tə pʁi dεkskyze mεz- ekaʁ

səla ε tut- a fε vʁε kə ʒə nε pa lεse də kɔmɑ̃tεʁə dəpɥi kεlk tɑ̃
mε ʒə vøz- εtʁə syʁ, kə ty swa sεʁtεnə kə səla nə vø pa diʁə kə ʒə tabɑ̃dɔnə puʁ otɑ̃
ʒə sɥiz- avεk twa a sɑ̃ puʁ sɑ̃… puʁ sɑ̃
e səsi puʁ tuʒuʁz- e a ʃakə ɛ̃stɑ̃

ʒə pɑ̃sə a twa
ty ma si εde
davwaʁ ete opʁε də mwa…
syʁ sə sitə adɔʁe

ty a ta plasə εt- isi
paʁmi nu pətitə ʃeʁi
nə tɑ̃ va pa puʁ ta pεnə
nə la lεsə pa ɡaɲe ʃozə sεʁtεnə

ty ma apɔʁte tεllmɑ̃ ɡʁo
puʁkwa paʁtiʁ puʁ sə flo
nuz- avɔ̃ bəzwɛ̃ də twa
ty ε lε nuvo ʁεjɔ̃ də sɔlεj kʁwa mwa

ʒə nə tə di pa səla puʁ tə flate
mε kə ʒə kʁwaz- a sεtə pyʁə veʁite
ty a ta plasə isi sε tʁo syʁə
tε sɑ̃timɑ̃ si boz- e si pyʁ

pəve ʁapɔʁte plys kə ty nə lə kʁwa
kɔmə səla a ete puʁ mwa
də lə tə liʁə sεt- ynə dε plys bεllə ʒwa
e tuʒuʁ bəzwɛ̃ də twa

ʒə nə pø tεkspʁime klεʁəmɑ̃
e si εɡzaktəmɑ̃ sə kə ʒɑ̃ ʁəsɛ̃
mε ʒə tə di œ̃ ɡʁoz- e sɛ̃sεʁə mεʁsi
davwaʁ aksεpte ta plasə isi

bjɛ̃ syʁə il falε dabɔʁ
kə sə swa twa ki kɔ̃pʁεnə
e ki kaptyʁe ta plasə puʁ kεllə dəvjεnə tjεnə
e lεsə də kɔte lɛ̃pɔsiblə dekɔʁ də la vi

pεʁsɔnə nεt- isi puʁ ʒyʒe
mεz- ɑ̃ ɡʁo puʁ sə libeʁe
e sə sɑ̃tiʁ sutəniʁ
e sə lεse sufʁiʁ

kɔmə twa ty a si bjɛ̃ sy apɔʁte
sε puʁkwa tɔ̃ depaʁ ɔ̃n- oʁε ʁəɡʁεte
u oʁε ete ynə εdə si pʁesjøzə
səla oʁε fε də nu dε maləʁøz- e maləʁøzə

ʒə vø tə diʁə mεʁsi
dεtʁə ɑ̃kɔʁə isi oʒuʁdɥi
e də nə pa laʃe
mε də pεʁseveʁe

ʒε ynə pysə syʁ lə kœʁ
dapʁɑ̃dʁə kə ty ʁεstəʁa
a la sɥitə dɛ̃lasablə plœʁə
ʒə kʁi viktwaʁə e uʁʁa…

mεʁsi pəti suliɲe ɑ̃ʒə suliɲe nwaʁ…