Poème-France.com

Poeme : Maman.Maman.

Je ne comprend pas pourquoi tu continu,
Toi que a froler la mort,
Je ne comprend pas pourquoi tu continu,
Tu nous détruit
Tu t’en rend compte ? Je ne pense pas
Tu dis que tu te sent pas bien,
Mais l’alcool ne résoud pas tout les problémes !
Au contraire, ça les emplifies,
Tu a commencer avec un verre, puis deux, puis trois…
Jusqu’a ce que tu ne puisse plus t’en passer.
Je peux comprendre que tu est des problémes,
Mais ce n’est pas une raison pour boire !
J’aimerais que notre vie redevienne comme avant,
Cette maman qui était si belle,
Cette maman qui vivait la vie. .

PS : Désolé pour les fautes.
Death_Note

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa puʁkwa ty kɔ̃tiny,
twa kə a fʁɔle la mɔʁ,
ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa puʁkwa ty kɔ̃tiny,
ty nu detʁɥi
ty tɑ̃ ʁɑ̃ kɔ̃tə ? ʒə nə pɑ̃sə pa
ty di kə ty tə sɑ̃ pa bjɛ̃,
mε lalkɔl nə ʁezud pa tu lε pʁɔblemə !
o kɔ̃tʁεʁə, sa lεz- ɑ̃plifi,
ty a kɔmɑ̃se avεk œ̃ veʁə, pɥi dø, pɥi tʁwa…
ʒyska sə kə ty nə pɥisə plys tɑ̃ pase.
ʒə pø kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə ty ε dε pʁɔblemə,
mε sə nε pa ynə ʁεzɔ̃ puʁ bwaʁə !
ʒεməʁε kə nɔtʁə vi ʁədəvjεnə kɔmə avɑ̃,
sεtə mamɑ̃ ki etε si bεllə,
sεtə mamɑ̃ ki vivε la vi.

pe εs : dezɔle puʁ lε fotə.