Poème-France.com

Poeme : Papa.Papa.

Tu est parti loin,
Depuis ce jour, je ne vais pas bien,
Depuis que cette femme est rentrer dans ta vie,
Tu m’a définitevement éffacer de te vie,
Tu est parti loin,
Loin de ta fille qui, elle, avait besoin de toi,
Et aujourd’hui encore !
Je ne comprend pas un tel comportement de ta part,
Tu m’a dis que tu ne voulais plus entendre parler de moi,
Mais dis moi PaPa, Pourquoi m’avoir fait alors ?
Toi, qui, disais ne plus avoir d’enfant a part avec Elle…
Que tout le reste n’exister plus pour toi y compris moi,
Tu est parti loin,
Depuis ce jour je sais en quoi m’en tenir,
Maintenant, je sais quoi faire,
T’effacer de mes pensés a jamais !
Mais cela met impossible,
Et pourtant, j’aimerais tant t’oublier.
Oublier le mal que tu m’a fait,
Oublier les moments de faiblesses dans ma chambre en pensant a toi,
Je voudrais juste te ressérer dans mes bras,
Juste une dernière fois,
J’espère toujours te revoir,
Mais je sais très bien que ça n’arrivera pas.
Bientot 2ans PaPa !
Ne m’oublie pas !
Death_Note

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε paʁti lwɛ̃,
dəpɥi sə ʒuʁ, ʒə nə vε pa bjɛ̃,
dəpɥi kə sεtə famə ε ʁɑ̃tʁe dɑ̃ ta vi,
ty ma definitəvəmɑ̃ efase də tə vi,
ty ε paʁti lwɛ̃,
lwɛ̃ də ta fijə ki, εllə, avε bəzwɛ̃ də twa,
e oʒuʁdɥi ɑ̃kɔʁə !
ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa œ̃ tεl kɔ̃pɔʁtəmɑ̃ də ta paʁ,
ty ma di kə ty nə vulε plysz- ɑ̃tɑ̃dʁə paʁle də mwa,
mε di mwa papa, puʁkwa mavwaʁ fε alɔʁ ?
twa, ki, dizε nə plysz- avwaʁ dɑ̃fɑ̃ a paʁ avεk εllə…
kə tu lə ʁεstə nεɡziste plys puʁ twa i kɔ̃pʁi mwa,
ty ε paʁti lwɛ̃,
dəpɥi sə ʒuʁ ʒə sεz- ɑ̃ kwa mɑ̃ təniʁ,
mɛ̃tənɑ̃, ʒə sε kwa fεʁə,
tefase də mε pɑ̃sez- a ʒamε !
mε səla mεt ɛ̃pɔsiblə,
e puʁtɑ̃, ʒεməʁε tɑ̃ tublje.
ublje lə mal kə ty ma fε,
ublje lε mɔmɑ̃ də fεblesə dɑ̃ ma ʃɑ̃bʁə ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a twa,
ʒə vudʁε ʒystə tə ʁeseʁe dɑ̃ mε bʁa,
ʒystə ynə dεʁnjεʁə fwa,
ʒεspεʁə tuʒuʁ tə ʁəvwaʁ,
mε ʒə sε tʁε bjɛ̃ kə sa naʁivəʁa pa.
bjɛ̃to døz- ɑ̃ papa !
nə mubli pa !