Poème-France.com

Poeme : A Mon AmourA Mon Amour

J’espère que tu es l’homme de ma vie
Car je t’aime à la folie.
Avec toi je suis la femme la plus comblée
Car tu es plus qu’attentionné.
C’est ce dont j’avais tant besoin
Meme si tu es loin ça ne fait rien.
Tu es tout ce que je voulais
Alors je ne veux rien gacher.
T’aimer est la chose que je sais le mieu faire
Car tout ce que je ressens est sincère.
Tout ce que je te dis vient du cœur
Je n’ai pas besoin de te le prouver
Je ne veux que ton bonheur
Et ça tu le sais.
Je t’aimerai à tout jamais
J’espère que nous n’aurons jamais à nous quitter.
Je ne peux continuer ce pour quoi je suis née
C’est à dire t’aimer.
Qu’avec ta force et ton soutien
Alors s’il te plait ne lache jamais ma main.
Déborah F

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεspεʁə kə ty ε lɔmə də ma vi
kaʁ ʒə tεmə a la fɔli.
avεk twa ʒə sɥi la famə la plys kɔ̃ble
kaʁ ty ε plys katɑ̃sjɔne.
sε sə dɔ̃ ʒavε tɑ̃ bəzwɛ̃
məmə si ty ε lwɛ̃ sa nə fε ʁjɛ̃.
ty ε tu sə kə ʒə vulε
alɔʁ ʒə nə vø ʁjɛ̃ ɡaʃe.
tεme ε la ʃozə kə ʒə sε lə mjø fεʁə
kaʁ tu sə kə ʒə ʁəsɛ̃z- ε sɛ̃sεʁə.
tu sə kə ʒə tə di vjɛ̃ dy kœʁ
ʒə nε pa bəzwɛ̃ də tə lə pʁuve
ʒə nə vø kə tɔ̃ bɔnœʁ
e sa ty lə sε.
ʒə tεməʁε a tu ʒamε
ʒεspεʁə kə nu noʁɔ̃ ʒamεz- a nu kite.
ʒə nə pø kɔ̃tinɥe sə puʁ kwa ʒə sɥi ne
sεt- a diʁə tεme.
kavεk ta fɔʁsə e tɔ̃ sutjɛ̃
alɔʁ sil tə plε nə laʃə ʒamε ma mɛ̃.